V tomto měsíci byly zahájeny na jednotlivých pracovištích SŽDC, státní organizace dle stanoveného harmonogramu prověrky BOZP. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ukládá zaměstnavateli organizovat nejméně jednou ročně prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a zjištěné nedostatky odstraňovat.

proverky

Je právem každé odborové organizace se těchto prověrek zúčastnit a dbát o zaznamenání veškerých nedostatků a závad, které ohrožují nebo by mohly ohrozit zdraví zaměstnanců. Nelze podcenit tuto nezbytnou úlohu, kterou má i Aliance drážního provozu.Naši zástupci jsou pravidelnými účastníky prověrek a patří jim za to poděkování, neboť tuto činnost vykonávají zpravidla ve svém osobním volnu.  

Cílem této aktivity je zajištění důstojných pracovních podmínek a pracovního prostředí pro kvalitní a především bezpečný výkon služby.