Tento příspěvek je určený k zamyšlení nad problematikou pracovně právních podmínek zaměstnanců SŽDC. Všichni zaměstnanci mají uzavřenou pracovní smlouvu, která obsahuje veškeré náležitosti vyplývající s ustanovení ZP a platné PKS. Otázka je prozaická, známe veškerý obsah kolektivní smlouvy či vztahy mezi jednotlivými dokumenty a platnou právní úpravou?

Věk odchodu do starobního důchodu se neustále prodlužuje, současně nastavený systém ještě nestanovil limitní věk, což bude předmětem dlouhých a vášnivých diskusí. Tento sociální problém měla zčásti eliminovat multilaterální dohoda, která byla uzavřena již v roce 2008. Jednalo se o vícestrannou dohodu, kde účastníky smlouvy byli zástupci zaměstnavatelů (ČD, a. s., SŽDC, s. o., ČD Cargo, a. s., MD ČR a zástupci OC působící u těchto společností).

Dokument byl nazván „Koncepce částečného řešení problematiky spojené se změnou o důchodovém pojištění". Odkaz na dokument je stále zapracován v platné PKS SŽDC na rok 2015. Jedná se o dlouhodobý sociální a stabilizační pilíř pro dotčené zaměstnance uvedených podniků. Vzhledem k determinovaným požadavkům stanovených Vyhláškou MD č. 101/1995 Sb. není přípustné ani možné zaměstnancům, kteří se podílí na zabezpečení, organizování a provozování dráhy nebo drážní dopravy požadavky zdravotní či psychické měnit či minimalizovat. Z tohoto důvodu vznikl tento dokument, který má pro rizikové „ohrožené" skupiny zaměstnanců v kritickém období zabezpečit stabilní personální, finanční a pracovní zázemí. Předmětem dohody bylo vytvoření Fondu solidarity, který by sanoval dopady vzniklé z případných ztrát zdravotní způsobilosti dotčených zaměstnanců. Svoji nezastupitelnou roli mělo MD ČR, které se zavázalo vložit do fondu 150 mil. Kč. Zaměstnavatelské subjekty do fondu měly průběžně dle dohodnutých zásad s OC přispívat. S řešením ztráty zdravotní způsobilosti souvisí zejména výše násobků průměrného výdělku, který byl stanoven pro 4 kategorie (s jedním rozšířením) zaměstnanců. Jedná se neoznačené profese – kategorie 1, vybrané profese 2, 3, 4a a 4b. V kategorii 4b jsou zařazeni pouze zaměstnanci lokomotivních a vlakových čet. Pokud zaměstnanec splní předem definované podmínky, náleží mu při ztrátě zdravotní způsobilosti výše odchodného 12 násobků, nebo až 24 násobků pokud je věku (58 – 60 let věku) průměrné mzdy. Lze využít i doplatku do průměrné mzdy původního povolání v trvání 6 měsíců pro kategorii 3 a 12 měsíců pro kategorii 4 s doplatkem ve výši 100%.

Zařazení do kategorií souvisí s výší příspěvku na produkt penzijního připojištění, kde rozdíl dosahuje 100 až 550 Kč měsíčně navíc. Výše příspěvku s odkazem na „Koncepci" je podrobně rozpracována ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, konkrétně ve Směrnici SŽDC č. 29. Nelze vyloučit, že určité skupiny budou požadovat nediskriminační přístup a rovné podmínky pro všechny. Důsledkem může být snížení výše příspěvku na penzijní připojištění či minimální odchodné pro ztrátu zdravotní způsobilosti.

Lze konstatovat, že nikdo se zaměstnanců nechce dobrovolně ztratit svoji zdravotní způsobilost, ale pokud k tomuto stavu dojde, stále existuje instrument jak dopady zmírnit. Z tohoto důvodu je nutné napřít veškeré síly, aby odkaz na „Koncepci" byl v dokumentech zaměstnavatele zachován pro případy výše zmíněné nadále i v následujících letech.

 

Naše odborová organizace ADP stále vyjadřuje podporu tomuto dokumentu!