Jednání v Ústí nad Labem přineslo kompromisní dohodu nad výší výkonové odměny dle platné PKS SŽDC 2015. Všechny jednající strany přednesly své argumenty a po dlouhé diskusi se přijalo závěrečné usnesení nad diferenciací VO. Sjednané sazby budou ve výši 6%, 5% a 4%, tzn. žádná skupina zaměstnanců nepodkročí limitní hranici 4%! Dohoda o poskytování VO je sjednána na období do 30. 6. 2015 a vyplácena pro úsek řízení provozu v měsíční periodicitě. Mezi vybraná pracoviště s výší VO 6% patří např. Lovosice, Bílina, Mělník, odb. Chomutov město, Děčín ÚS, Děčín Východ, ÚNL Západ, ÚNL Střekov,ÚNL Sever. Pracovišti výpravčích v žst. Hněvice náleží výše VO 5%. Uskuteční se analýza mzdových nákladů a zvýšených sazeb VO, která může eventuálně rozšířit skupiny pracovišť a zaměstnání i výše sazeb VO na období 07 – 09/2015.