Stěžejním bodem jednání, které proběhlo 16. 3. 2015 na OŘ Brno za účasti ředitele OŘ ing. Konečného bylo uzavření a definitivní schválení seznamu pracovišť s odchylnou výší výkonové odměny ve smyslu PKS SŽDC 2015. Protože seznam pracovišť, jejich roztřídění do kategorií i přibližná výše sazeb VO pro jednotlivé kategorie byly již předjednány, byly ze strany zástupců OC očekávány pouze přesné údaje, které přislíbil ředitel OŘ zpracovat na základě přídělu finančních prostředků pro rok 2015. Po seznámení s těmito údaji proběhlo už jen dopřesnění a drobné přesuny některých položek v návrhu a jeho následné schválení všemi zúčastněními stranami. Jednotlivé profese a stanice jsou rozděleni do následujících kategorií s touto výší sazeb: 1. kategorie - sazba 7 %, 2. kategorie sazba - 6 %, 3. kategorie sazba - 5 %, 4. kategorie sazba - 4,2 % (většina stanic), 5. kategorie 4 % (stanice s nejslabším provozem). Jsme si vědomi, že sazby v jednotlivých kategoriích nepřinesou zaměstnancům do peněženek žádné závratné sumy, ale jedná se po velmi dlouhé době o alespoň „symbolické" ocenění práce zaměstnanců v nejzatíženějších stanicích s největším množstvím práce. Výsledek je o to cennější tím, že získal podporu ze strany všech zúčastněných odborových centrál i ze strany zaměstnavatele. K 1. 4. 2015 tedy vejde toto opatření v platnost.

Dalším bodem jednání bylo nad rámec plánu zařazené schválení rozpočtu FKSP pro rok 2015. Oproti předběžnému rozpočtu došlo k mírnému navýšení prostředků v této oblasti. Po vysvětlení jednotlivých položek ekonomickým náměstkem ing. Štaffou následovala krátká diskuze a následně byl rozpočet FKSP pro rok 2015 schválen.