V pátek 23. 1. 2015 se uskutečnilo jednání zástupců OC a zaměstnavatele na OŘ Plzeň. Ředitel Ing. Týr projednal s OC návrhy, které týkaly hodnocení PKS SŽDC za rok 2014, vývoje úrazovosti, plnění plánu BOZP, Zásad čerpání FKSP a diskuse se vedla o odměňování exponovaných pracovišť. Došlo k dohodě, že dokud nedojde k předložení rozpisu mzdových prostředků na rok 2015 je jednání o stanovené výši VO bezpředmětné. Pracoviště se postupně definují, aby bylo možné nejpozději od 1. 4. 2015 realizovat změnu odměňování vycházející z platné PKS SŽDC.

Zástupci ADP v diskusi uvedli, že analytik Ing. Rolník vytvořil praktický kalkulátor, který vychází z principu lineárního programování a je schopen modelovat jednotlivé varianty řešení. Po dosazení reálných dat, je nutné brát v úvahu i eventuální možnost odměňování u spodní hranice intervalu tj. 3,7 %, jinak bude odměna pro exponovaná pracoviště spíše demotivující.

Předložené Zásady hospodaření s FKSP korespondují s poptávkou ze strany zaměstnanců. Příspěvek na stravování v maximální výši 14 Kč, dostatečný prostor na individuální rekreaci 5000 Kč/ zaměstnance nebo max. 6000 Kč v součtu s RP, dále příspěvek na TDM, kulturu a sport, na činnost odborové organizace, dary, sociální výpomoci atd. Jednání proběhlo korektně a následné se uskuteční nejpozději na konci I. čtvrtletí 2015.

Tento týden tj. 27. 1. se koná jednání na OŘ Hradec Králové a Brno, ve středu 28. 1. v Praze a Ústí nad Labem.

Lze vyslovit domněnku, že by bylo vhodné implementovat maxima z možných variant řešení ať v oblasti FKSP, tak v oblasti odměňování.