Dnes se v budově GŘ Správy železnic uskutečnilo dle platných protiepidemických opatření po téměř půlroční vynucené přestávce jednání Výkonného výboru ADP prezenční formou.

V úvodu předseda Ing. Zazvonil představil a přivítal zástupce z RO ADP Přerov a pohovořil o výsledku voleb a uskutečněné schůzce s ředitelem CDP Přerov.

Jednání pokračovalo dle programu, včetně vystoupení zástupců zaměstnavatele Ing. Kouckého a Bc. Dolejšové. Ředitel O10 pohovořil o statistických ukazatelích ve vývoji zaměstnanosti, mezd a přesčasové práce, kde je nárůst o cca 20 % oproti sledovanému období roku 2020. Další informací bylo rozvolnění v oblasti lázeňství pro samoplátce, což se vztahuje i na problematiku KOP v podmínkách SŽ. V tuto chvíli se pobyty uskutečňují pouze v ČR (Jeseník a Darkov). V rámci diskuse upozornil předseda ADP na některé špatně komunikované záležitosti. Jednalo se především o 3. změnu PKS a její aplikaci v ustanovení o konané práci přesčas. Bylo dohodnuto, že společně budeme usilovat o větší osvětu v této oblasti především v linii administrace docházky a podkladů, a také po linii zaměstnanců, kteří vykazují pracovní cestu v rámci "Cestovního příkazu". V rámci Směrnice SŽ o cestovních náhradách a platné legislativy je dostatečný časový prostor na případné odstranění nedokonalostí systému. V praxi to bude znamenat, že na každou vyznačenou a nařízenou směnu konanou nad rámec naplánovaných směn (přesčasová směna) bude zaměstnanec povinen zaslat na pořizovací místo docházky vyplněný Cestovní příkaz dle určeného zadání. Na základě těchto podkladů obdrží ve mzdě za příslušný měsíc – stravné v penězích (nikoliv v poukázkách). Směny dle platného Rozvrhu směn na vyrovnávací období nejsou tímto opatřením dotčeny.

IMG 20210513 WA0004

Další dotaz byl z oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Obě varianty jsou u SŽ uplatňovány a není ze strany O10 vydán žádný pokyn ke změnám dohod z DPP na DPČ. Zaměstnanec má volbu v rozhodnutí za splnění legislativních podmínek (DPP max. 300 hod/rok, max. 10 000 Kč/měs., výpovědní lhůty atd.).

V rámci diskuse se řešila problematika integrace OŘ Olomouc a Ostrava (bez dopadů do zaměstnanosti na provozní zaměstnance), dokončení optimalizace činnosti na úseku ekonomiky či o spuštění „státní postrkové služby“ pro dopravce v úseku Kutná Hora - Brno Maloměřice včetně zřízení systemizovaného místa dispečera. Vzhledem k očkovací strategii Vlády ČR bude zaměstnavatel apelovat na zaměstnance, kteří dokončí očkovací cyklus, aby tyto informace sdělili zaměstnavateli a nebyli podrobováni testování.

V rámci jednání VV ADP byli předneseny informace o výsledku jednání Rady ČMKOS (10. 5. 2021) o nutnosti zvyšování úrovně mezd, včetně minimální mzdy či nutnosti prosadit návrh důchodové reformy. Diskutovalo se o plánovaném Kongresu ADP či o nadcházejícím kolektivním vyjednávání.

Zvolení zástupci z jednotlivých regionů prezentovali aktuální dění na OJ kde působí.

Příští jednání VV ADP se uskuteční v rozšířené podobě za účasti předsedů RO ADP dne 10. 6. 2021.

IMG 20210513 WA0002