Dne 22. ledna proběhlo v budově oblastního ředitelství Hradec Králové společné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových centrál k podobě FKSP a výkonových odměn v roce 2019. Za zaměstnavatele byli přítomni ředitel OŘ Ing. Lubor Hrubeš, náměstek ředitele pro řízení provozu Ing. Martin Koleš a zástupkyně ekonomického oddělení. Z odborových centrál pak kromě ADP též zástupci OSŽ a UŽZ.

ADP si kladla především dva hlavní cíle, a to zajistit z FKSP poskytování příspěvku na individuální rekreace, který se v OŘ Hradec Králové dlouhodobě neposkytuje (jinde se neposkytuje už pouze v OŘ Olomouc), a zajistit pro exponovaná pracoviště alespoň 50 % disponibilních prostředků z rozpočtu OŘ na výkonové odměny.

U výkonových odměn OSŽ nejprve prosazovala přerozdělení podle jednotlivých PO a následně určení exponovaných pracovišť v každém PO. Vzhledem ke geografické a organizační struktuře OŘ by takové rozdělení neumožňovalo dostatečné zohlednění zvlášť vytížených pracovišť, jelikož většina těchto pracovišť se nachází v nově vzniklém PO Česká Třebová. Po další diskuzi nakonec došlo ke shodě a byla stanovena následující pracoviště s nárokem na zvýšenou sazbu výkonové odměny:

Pracoviště - Sazba výkonové odměny

Česká Třebová - výpravčí hlavní+sever - 10 %
Pardubice hl.n. - výpravčí ústřední stavědlo - 10 %
Hradec Králové hl.n. - výpravčí - 9 %
Liberec - výpravčí - 8 %
Česká Třebová - výpravčí osobní nádraží - 7 %
Trutnov hl.n. - výpravčí - 7 %
Hradec Králové hl.n. - signalista - 7 %
Liberec - signalista St.4 - 7 %
Česká Třebová - operátor rozhlas - 7 %
Česká Třebová - operátor 019 - 7 %
Pardubice hl.n. - operátor - 7 %

Celkově bude mezi tato pracoviště rozděleno přibližně 45 % prostředků určených na výkonové odměny v OŘ. Zbylá část bude mezi zaměstnance řízení provozu rozdělována průběžně formou mimořádných odměn na základě návrhu přednostů PO. Oproti roku 2018 tak došlo k přibližně trojnásobnému navýšení objemu prostředků na výkonové odměny pro exponovaná pracoviště. Seznam se navíc rozšířil z původních 5 pracovišť na stávajících 11.

Jednání o FKSP mělo složitější průběh a na hradecké poměry se nezvykle protáhlo. V první části jednání nedošlo ke shodě, kdy zaměstnavatel i OSŽ tento příspěvek nechtěli do zásad zahrnout vůbec. Poté došlo k dlouhému separátnímu jednání ADP a OSŽ, kde ADP přistoupilo na možnost zavést příspěvek na individuální rekreaci až v průběhu platnosti zásad, a zároveň OSŽ připustilo, že tento příspěvek v budoucnu může být poskytován. Argumenty pro odložení spuštění tohoto příspěvku byly především časová tíseň v administrativní přípravě a důsledném projednání vlivu na ostatní kapitoly rozpočtu, a také fakt, že mnoho zaměstnanců si již individuální rekreaci objednalo bez možnosti případný příspěvek čerpat.

Shoda také nepanovala na částce, která by na tuto kapitolu byla rozpočtována a maximální výši příspěvku na zaměstnance. ADP chtěla pro tyto účely vyčlenit částku odpovídající nevyčerpanému zůstatku Fondu z roku 2018, přičemž OSŽ varovala před rušením hromadných akcí, které by díky metodě přerozdělovaní rozpočtu podle PO nemohly být financovány (v některých PO se v roce 2018 podařilo vyčerpat celý příděl prostředků na tyto akce). Následně bylo jednání o FKSP odloženo. Po návratu k tomuto bodu v odpoledních hodinách přišli zástupci OSŽ s návrhem rozpočtovat částku přibližně odpovídající nevyčerpanému zůstatku FKSP z roku 2018 (3 500 000 Kč), tedy v souladu s návrhem ADP, avšak poskytovat příspěvek na individuální rekreace počínaje rokem 2020. Na tento kompromisní návrh ADP přistoupila a zúčastnění o tomto podepsali společné prohlášení.

Na návrh OSŽ byl také pro rok 2019 přijat text zásad FKSP tak, jak jej původně navrhl zaměstnavatel. V letošním roce tedy dojde například k navýšení příspěvku na stravenku z 12 na 14 Kč, navýšení procentuálního příspěvku na vstupenky (do bazénů apod.) z 50 na 70 %, nebo zavedení darů pro bezpříspěvkové dárce krve. Pro rok 2020 však dojde v souvislosti se zavedením příspěvku na individuální rekreaci k zásadním změnám v rozpočtu FKSP a je možné, že některé z těchto příspěvků se pak vrátí na úroveň roku 2018. Ale to už bychom předbíhali...

Za ADP tedy můžeme říci, že se s jistými ústupky podařilo prosadit oba naše předsevzaté cíle.

 

Ke stažení v PDF: