V úvodu tohoto roku se budou konat společná jednání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatele ve všech organizačních jednotkách za účelem dosažení shody při tvorbě Zásad FKSP. Součástí bude i jednání nad výší výkonové odměny dle čl. 34, bodu b), platné PKS SŽDC 2018 - 2019 ve znění 2. změny pro pracoviště s vyšší pracovní zátěží. Tento týden se koná jednání na OŘ Praha, dne 22. 1. 2019 se uskuteční jednání v OŘ UNL, 24.1. 2019 v OŘ Plzeň a další budou následovat. Cílem je nalezení konsenzu, který bude odpovídat plánovaným rozpočtům na organizačních jednotkách, ať v rámci mzdových a ostatních osobních nákladů (MOON) nebo přídělu do jednotlivých kapitol FKSP.

V závěru roku byl zaměstnavateli předložen protinávrh s připomínkami ke Kvalifikačnímu katalogu (Katalogu prací). Na společném jednání dne 29. 1. 2019 budou vyhodnoceny návrhy a připomínky jednotlivých odborových organizací, které je v řádném termínu zaslali. Následně dle stanoveného harmonogramu budou zástupci OC a zaměstnavatele participovat ve společném úsilí, aby došlo k zajištění objektivity v rámci zařazování do jednotlivých tarifních stupňů a nápravě nevyhovujícího stavu morálně zastaralého dokumentu. Ten již není schopen adekvátně reflektovat na současné požadavky, které jsou v segmentu železniční dopravy (řízení provozu i údržby) ve 21. století na zaměstnance kladeny.

Na úseku BOZP došlo k vyhodnocení odstraňovaných závad u SŽDC za 3. čtvrtletí 2018. Současně byl schválen „Plán kontrolní činnosti nad stavem BOZP u SŽDC pro rok 2019“. Svazoví inspektoři bezpečnosti práce (SIBP) budou pravidelně uskutečňovat kontrolní činnost dle § 322 ZP., v platném znění na pracovištích v rámci SŽDC.

Pravidelné jednání Rady ČMKOS se uskuteční dne 14. 1. 2019. V letošním roce se zástupci ADP budou účastnit seminářů a školení pořádaných v rámci konfederace za účelem prohloubení znalostí, dovedností v rámci sociálního dialogu i na úseku BOZP. Členové ADP byli informováni o bonusovém programu odbory plus (www.odboryplus.cz), který je poskytován členům odborů sdružených v rámci ČMKOS.