Dne 24. 9. 2018 v 10 h se v budově OŘ Brno uskutečnilo pravidelné setkání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel OŘ Brno Ing. Lubomír Křivánek, dalšími účastníky jednání byli vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Miluše Vlasáková  a ředitel pro ekonomiku Ing. Petr Štaffa. Za RO ADP Brno se jednání účastnila Ing. Olga Audová.

Hlavním bodem jednání byl: návrh změny č. 1 přílohy C Pravidel pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno SŽDC PO - 7/2018-OŘ BNO

Na základě kladné bilance hospodaření s mzdovými prostředky a předchozího jednání na OŘ Brno  ze dne 25. 6. 2018, bylo přikročeno k plošnému navýšení výkonové odměny pro všechny zaměstnance o 0,2%.

Zásadní navrhované změny:
- V 1. okruhu zaměstnanců je nově uveden sklad PZ Studenec 5,5%
- V 2. okruhu: kategorie č.1 8,1%
- z důvodu zrušení pracoviště vypuštěny dvě položky v žst. Břeclav, funkce výpravčí pracovní činnost osobní nádraží JOP a pracovní činnost přednádraží JOP
- zavedení nové položky v žst. Břeclav, funkce výpravčí pracovní činnost DOZ - kategorie č. 2 6,2%
- přidání položky žst. Brno dolní nádraží, funkce výpravčí - kategorie č. 3 5,7%
- přidání položky žst. Vranovice, pracovní činnost D3 - kategorie č. 4 5,2%, kategorie č. 5 4,7%

Tento dokument byl předložen zástupcům OC v předstihu k seznámení či připomínkám a po krátké diskusi byl schválen. Sazby se poskytují za období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.

Bylo rozhodnuto, že nad rámec navýšení VO bude z uspořených mzdových prostředků, ve mzdě  za měsíc září vyplacena mimořádná odměna. Celkový objem vyplacené částky činí cca 1 mil Kč, tedy částka na jednoho zaměstnance je asi 500 Kč. Výše odměny je v kompetenci přednostů PO  a odborových správ.

Na konci jednání Ing. Štaffa v krátkosti informoval všechny přítomné o dosavadním uspokojivém stavu finančních prostředků určených k čerpání z FKSP.

Termín následujícího jednání byl předběžně stanoven na 17. 12 2018 v sídle OŘ Brno.