Dne 24. 9. 2018 se konalo pravidelné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC. V úvodu presentovala zástupkyně společnosti "Up" paní Jandová aktuální nabídku produktů, především elektronické karty jako alternativy k papírovým stravenkám, které zaměstnanci SŽDC využívají. E-stravenky mají velký potenciál, avšak není zcela vybudovaná infrastruktura u obchodníků. Další představený produkt byl Unišek +, Unišek FKSP, či Cadhoc dárkové poukázky (i v digitální formě). Během diskuse zaznělo, že není nutné uzavřít smlouvu mezi SŽDC a společností Up nově v režimu pouze E-stravenky, ale po dohodě jako kombinaci. Zaměstnavatel avizoval realizaci průzkumu zájmu a po vyhodnocení by mohli zájemci z řad zaměstnanců využívat E-stravenku. Každý z nich by disponoval vlastním účtem, kde by byly zobrazeny transakce a zůstatek. Seznam poskytovatelů je na stránkách https://extranet.upcz.cz/Pages/New/VyhledavacProvozovenMapy.aspx a pravidelně aktualizován.

V dalším bloku, přivítal Ing. Koucký hosty, ředitele Ing. Taubera a ředitele Ing. Bytnara, kteří prezentovali harmonogram a účel organizačních změn, které se uskuteční k 1. 1. 2019. Jedná se o nové organizační uspořádání v oblasti nemovitostí, kde na úrovni OJ pod náměstka pro ekonomiku bude zařazena SOČ (Správa obchodních činností) a pod náměstka pro techniku SPS (Správa pozemních staveb). Tímto krokem dojde k plánované vyšší efektivitě prováděných procesů, rychlejší přípravě staveb k rekonstrukcím a následnému komerčnímu využití. Další organizační změnou je centralizace finančních účtáren do Pardubic a Olomouce. V současné době probíhá průzkum zájmu o tyto pozice, neboť lze předpokládat zhoršenou mobilitu pro některé účetní ze vzdálenějších oblastí. Nově bude zřízena technická podpora "Zásobník práce", který bude jednotlivé účetní případy přidělovat účetním dle jejich aktuálního vytížení. Současně bude nastaven nový princip zpracování dat, každý jednotlivý zaměstnanec bude realizovat transakce jako celek (přijaté/ vydané doklady a vzájemky) což se od současné praxe liší. Veškeré vydané daňové doklady budou opatřeny digitálním podpisem a distribuovány do sítě České Pošty, která zajistí tisk, balení a rozvoz do 48 hodin od přijetí. Nový systém práce má přinést vyšší produktivitu a uspořit náklady.

Další organizační změnou je zařazení HZS SŽDC přímo pod úsek generálního ředitele SŽDC, což souvisí se zrušením úseku NSM, pod který HZS spadala. K 1. 11. 2018 byl jmenován do funkce náměstka pro řízení provozu Ing. Jasenčák. Ing. Hendrych bude vykonávat funkci poradce.

Nově se diskutuje a uvažuje o zřízení pracovní pozice "Správce žst.", který by měl na starost drobné opravy, kontrolu stavu budov a zařízení služeb, případně menší rozsah úklidu. Požadavek je obsazení cca. 70 systemizovaných pracovních míst v rámci sítě SŽDC, tarifní zařazení (TS 7 - 8).

Od 1. 10. 2018 Směrnice č. 75 o psychické způsobilosti, se dostává do další fáze, neboť byl ukončen proces technického sjednocení psychodiagnostiky, která bude nově uskutečňována dle stejných pravidel v České Třebové i v Olomouci. K jiným zásadním změnám nedošlo, periodicita psychotestů není aktuálně v textu na základě požadavků a odmítavého stanoviska odborů zahrnuta.

Opět se realizuje program "TOP 30", který bude dvouletý a má za cíl, zajistit dostatečné personální rezervy v oblasti podnikového řízení na jednotlivých organizačních úrovních.

Ředitel O10 požádal předsedu ADP, aby vysvětlil ostatním přítomným cíle a důvody vstupu Aliance drážního provozu do ČMKOS a jaký vliv to bude mít pro SŽDC v budoucnu. Ing. Zazvonil, vyjádřil naději, že v rámci sociálního dialogu, dojde k posunu a zlepšení mzdových i pracovních podmínek a spolupráce bude ještě intenzivnější než doposud.

V závěru jednání byla přednesena informace o prolongaci na období roku 2019. Zahájení je datem 1. 11. 2018 a ukončení prolongace je 8. 12. 2018. Prolongační částka se nemění.

Příští společné jednání se bude konat dne 15. 10. 2018 v sídle SŽDC.