Výkonný místopředseda ADP pan Petr Fučík dne 30. 11. 2017 úspěšně absolvoval zkoušku odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik (OZO) dle zákona 309/2006 Sb. Tímto aktem pokračuje nastavený trend v oblasti vzdělávání a soustavného zlepšování právního a odborného povědomí odborových představitelů. Vzhledem k existenci širokého spektra úkolů, soustavného vyhledávání rizik a řešení nápravy nevyhovujícího stavu v rámci SŽDC, je oblast BOZP nedílnou součástí práce ADP. Svazoví inspektoři jsou v rámci odborové organizace pevně zakotveni a odborná způsobilost jen podtrhuje význam a zájem o problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci