Ve středu 22. 3. 2017 se v železniční stanici Sadská konala veřejná prezentace dispečerských terminálů vybavených novou funkcionalitou dálkového zastavení vlaku v systému GSM-R. Organizátorem celé akce byla společnost TTC Marconi ve spolupráci se SŽDC, státní organizací. V úvodu vystoupil ředitel O12 GŘ Ing. Nachtman, který zrekapituloval náročný úkol, který byl v minulosti vytyčen. Jednalo se o implementaci funkcionality „generální stop, který je využíván v systému TRS do nově nahrazovaného digitálního systému GSM-R. Významný podíl na úspěšné realizaci má hlavní operátor SŽDC pan Pavel Lášek, který aktivně zabezpečoval průběh zkoušek ve statické i dynamické podobě.

IMG 2326  IMG 2330

Uskutečnily se statické zkoušky z jednotlivých terminálů, kde po vyslání příkazu byl aktivován příslušný ventil na lokomotivě, v průběhu 4 sekund došlo k samočinnému brzdění za současné aktivace akustické hlásky vysílající ve smyčce naprogramovanou informaci. Byla možnost aktivního vyzkoušení z terminálů TTC Marconi, Inoma i DCom. Ve všech případech byl test úspěšný. Následně se přistoupilo k dynamickým zkouškám, kde v rychlosti 35 km/h byl aktivován nouzový povel k zastavení vlaku. V opakovaném ověřovacím pokusu bylo dálkové zastavení vlaku úspěšné! Časové zpoždění bylo i v dynamické zkoušce 4 sekundy, což je doba, za kterou nelze stihnout vykonat hovor či jiný akt k zabránění mimořádné události. Z tohoto důvodu je významným milníkem úspěšná implementace do systému GSM-R. Ostatní evropské železniční správy by měly následovat náš přístup k zajištění bezpečnosti v železničním provozu za přijatelné náklady. V současné době bude nutné, aby dopravci na síti SŽDC projevily zájem o dovybavení vozidlových radiostanic, které umožní výpravčím a traťovým dispečerům v případě ohrožení bezpečnosti dálkově zastavit vlak nouzovým povelem.

IMG 2322  IMG 2339  IMG 2344