Dne 25. 1. 2017 se uskutečnilo jednání o podobě Zásad FKSP OŘ Ústí nad Labem. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili vedoucí kanceláře ředitele OJ PhDr. Zdeněk Jílek a náměstkyně pro ekonomiku Ing. Blanka Lipperová, náměstek pro řízení provozu OŘ UNL Ing. Tržil MPA. Ředitel OJ Ing. Josef Kalivoda se jednání neúčastnil. Zaměstnavatelem byl předložen návrh Zásad FKSP a rozpočtu, který byl jednotlivými OC přijat, vyjma přídělu na kulturu a tělovýchovu, kde došlo ke snížení položky oproti roku 2016. Po intenzivní diskusi napříč OC a zaměstnavatelem došlo k navýšení položky na kulturu a tělovýchovu na částku, která byla přijatelná pro všechny zúčastněné. Jednání o výši VO je naplánováno na měsíc únor.

Zásadami bylo stanoveno:

  • Příspěvek na stravenku 14 Kč 
  • Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč
  • Příspěvek na dětskou rekreaci TDM 2 x ročně do výše 3 000 Kč