Dne 24. 1. 2017 se uskutečnilo jednání zástupců OC působících při OŘ Plzeň s managementem organizační jednotky. Ředitel organizační jednotky Ing. Karel Týr přivítal přítomné a představil jednotlivé body k jednání. Projednávaly se dokumenty vztahující se k podnikové kolektivní smlouvě - hodnocení PKS SŽDC za rok 2016, Zpráva o stavu BOZP za rok 2016, Plán akcí sociálního a bezpečnostního charakteru na rok 2017, atd. V rámci programu byly schváleny Zásady FKSP pro rok 2017, kde došlo po projednání ke změně v bodu individuální rekreace, přípěvek nebude pro zaměstnance a RP poskytován. Výše příspěvku na stravování bude v neměnné výši 14 Kč. Během diskuse bylo opětovně apelováno na zástupce OC, aby byly bezpodmínečně dodrženy veškeré formální zásady realizace akcí z FKSP (průzkum zájmu, vystavení objednávky, zveřejnění min. 14 dní před konáním akce a následně do 30 dnů po ukončení akce provést fakturaci).
V dalším bloku se intenzivně diskutovala problematika odměňování v souladu s PKS SŽDC 2016 – 2017 ve znění 1. změny. Vzhledem k postoji jednotlivých účastníků jednání bylo po vzájemné dohodě stanoveno, jaký okruh zaměstnanců a v jaké výši bude odměňován. Jedná se o čtyři vyjmenovaná pracoviště s extrémním zatížením výpravčí Plzeň Stavědlo 5 (Radbúza), výpravčí (Triangl) ve stanovéné výši 10% za odpracovanou dobu, výpravčí České Budějovice VO 8%, signalisté stavědlo na seř. n. v Plzni 6% za odpracovanou dobu. Ostatní mzdové prostředky na výkonové odměny budou k dispozici přednostům odborných správ a PO pro účel dalšího rozdělení zaměstnancům. Základní stanovená výše VO 4,5% za odpracovanou dobu bude poskytována pro ostatní nevyjmenovaná pracoviště OJ OŘ Plzeň.

20170108 180038