Pravidelné jednání Výkonného výboru ADP za účasti pozvaných hostů se konalo dne 8. 9. 2016 v sídle SŽDC. Předseda ADP představil novou členku VV paní Ing. Olgu Audovou, která po doplňujících volbách v brněnském regionu nahradila Ing. Tomáše Rolníka. V úvodu vystoupil ředitel O10 GŘ SŽDC Ing. Koucký s aktuálními informacemi k organizační změně ve vztahu k SON.

Dále byl prezentován nový motivační program pro budoucí absolventy středních odborných škol NádraŽák, který má ambici přilákat k SŽDC nové zaměstnance formou stipendia a jistoty zaměstnání na dobu min. 5 let, která je vázána smlouvou. Zaměstnavatel tímto způsobem reaguje na vysoký podíl zaměstnanců, kteří v následujícím období (2019 – 2020) budou mít nárok na starobní důchod, což může přinést personální destabilizaci. Uvažovaný cílový stav pro uplatnění programu je 150 žáků.

Vzhledem k probíhajícímu procesu přechodu části závodu, musel Ř O10 jednání následně opustit a diskuse s podněty se vedla se zástupci O10 (Ing. Pospíšil, Ing. Kohoutová) a zástupci CDP Praha (Ing. Kolář a Ing. Javůrek). Zástupci odborové organizace přednesli nesouhlasné stanovisko s procesem, který probíhá v rámci zapojování liniových úseků do CDP Praha. Systémové řešení existence a náplně práce pohotovostních výpravčích není dostatečné a v žádném případě nelze souhlasit s procesem, který bez projednání na úrovni OC přináší nižší tarifní stupně pro dotčené zaměstnance. Nelze akceptovat fakt, že jsou zaměstnancům segmentu řízení provozu bez projednání na úrovni místní nebo OC předkládány mzdové výměry na TS 9 za současné snahy vykonávat pracovní činnost při předání obsluhy jako traťový dispečer CDP za TS 12! Této problematice se věnovalo celé dopoledne.

Požadavkem ADP byla garance ze strany zástupců CDP Praha, že aplikace bezpečnostních přestávek pro zaměstnance, kteří přijdou z uzlu Kolín, bude realizována dle dohodnutých pravidel. Diskuse se vedla nad pracovní náplní pohotovostních výpravčích, kteří nemohou vstoupit do rutinního provozu po předání obsluhy, aniž by nesledovali řízenou oblast. Odměna za práci stejně vykonávanou, bude ale dle návrhu zaměstnavatele nižší až o tři TS. Dále se diskutovalo o odměňování zatížených pracovišť v pražské oblasti, kde během prvního pololetí nedošlo ke shodě a uplatňuje se výše VO dle čl. 33 odst. a) ve výši 4,3%. Tento fakt byl zmíněn i v hodnocení PKS SŽDC.

V odpoledním bloku řešila problematika strategie KV a personální obsazení při procesu vyjednávání. Organizační záležitosti a poznatky z jednotlivých regionálních organizací jednání ukončili po šestnácté hodině.