Jednání OC a zástupců zaměstnavatele v sídle SŽDC dne 27. 5. 2016 zahájil ředitel odboru personálního Ing. Koucký, který sdělil podrobné informace k prodeji části závodu, který se uskuteční k 1. 7. 2016 a bude se dotýkat 326 zaměstnanců, kteří přejdou od ČD k SŽDC. Následně byl předán materiál schválený SR SŽDC se schématickým zobrazením podnikové struktury včetně opatření personálního ředitele k předmětné transakci. Veškerý přechod práv a povinností převáděných zaměstnanců byl se měl uskutečnit dle schváleného plánu.Této obchodní transakce, kdy jsou převáděny budovy a zaměstnanci se netýkají přilehlá první nástupiště výpravních budov v majetku ČD.

V následujícím bloku vystoupil ředitel odboru komunikace, který s kolegyněmi představil pokračování konceptu projektu Tým SŽDC. Na základě žádosti ADP, byl následně pozván k prezentaci změny předpisu Bp1 jeho gestor Ing. Fuchsa. V rámci svého vystoupení vyzdvihl zásadní změny v novelizovaném předpisu. V rámci jeho vystoupení byla aktivní diskuse nad jednotlivými ustanoveními (např. sjednocení systému varovných návěstidel pro provozuschopnost i CPS, problematika bezpečnostních štítků či vizuální kontrola do 120 km/h včetně). V diskusní části byl vznesen dotaz ADP na výzkumný úkol MD ČR, který realizuje TAČR. Týká se testování dispečerů a výpravčích. Vybraní zaměstnanci (CDP Praha, PO Praha hl. n a PO Praha Libeň se ve dvojicích zúčastní testování s využitím diagnostických lékařských metod při rutinním stavu a při působení negativních vlivů - stresorů. Tento výzkum se uskuteční v měsíci červnu 2016. V souvislosti s touto problematikou byl opět požádán Ing. Koucký k vysvětlení dalšího postupu SŽDC ve věci veřejné zakázky na scanování zaměstnanců CDP Praha.

Pan ředitel seznámil přítomné s opatřením, které zamezí úniku informací z prostředí SŽDC neoprávněným osobám a zůstane zachováno v technologických zařízeních podniku. V současné době jsou scanovací prostředky nainstalovány na dvou ze čtyř sdělovačů každého pracoviště provozních dispečerů CDP Praha. Dále byl vznesen požadavek na informování zaměstnanců, kteří byli vybráni na pozice traťových dispečerů CDP Praha, ale nebudou z důvodu neaktivace vyjmenovaných železničních uzlů zaměstnáni v OJ CDP. Cílem je dotčeným výpravčím zaslat dopis z O-10 GŘ SŽDC s vysvětlujícím obsahem a sdělením o dalším postupu a jejich případné profesní realizaci.

Zástupci ADP požádali Ing. Kouckého o formulaci stanoviska k extrémnímu výkyvu a nárůstu nařízené přesčasové práce a problematice podstavu provozních zaměstnaců na úrovni OŘ (UNL, Plzeň, Praha, aj.). Ing. Koucký reagoval s tím, že na podzim (září 2016) se bude realizovat kurz pro výpravčí cca. 50 posluchačů a zmínil souvislost s opožděným zapojováním řízených úseků do CDP a vyšší než obvyklou dočasnou pracovní neschopnost. V následujícím období bude za odpracovaný svátek poskytnuta odměna místo zavedeného NV. O nevyčerpané dovolené se bude ještě jednat v závěru roku. Veškeré povinnosti a závazky vůči zaměstancům, ale zaměstnavatel slíbil splnit.