Nevyhovující pracovní podmínky z hlediska zrakové zátěže při práci se zobrazovacími jednotkami na ÚS Děčín přetrvávají. Neuspokojivý stav přijel, ve středu 30. 9. 2015 zdokumentovat náměstek pro řízení provozu OŘ UNL, Ing. Tržil, MPA.

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 se konala fyzická kontrola pracoviště, které se zúčastnili za ADP, předseda Ing. Zazvonil a místopředseda p. Fučík. Službu konající výpravčí ÚS Děčín podrobným výkladem popsali danou problematiku včetně možností jejího řešení. Je zjevné, že dispoziční uspořádání reliéfu kolejiště JOP žst. Děčín hl. n. v nové konfiguraci (zapojení Děčín západ) na čtyři zobrazovací jednotky 21" (včetně technologického modulu) je nedostatečné. Účinným řešením by mohlo být vybavení pracoviště zobrazovací jednotkou větší velikosti (>21") nebo zapojení do symetrické matice 2x2 plus technologické zobrazení, což by znamenalo další změnu SW (zobrazení reliéfu JOP v novém dispozičním uspořádání). Je evidentní, že při neustálé korekci zraku v době obsluhování JOP dochází ke zvýšené únavě, která může mít fatální následky!

Po návštěvě ÚS Děčín, pokračovali zástupci ADP na další pracoviště děčínského uzlu St. 5 a Děčín západ (dopravní služba výpravčích Děčín západ bude ukončena k 31. 10. 2015). Na závěr pracovní cesty se zástupci ADP setkali s vedením PO Děčín a vzájemně informovali o dalších krocích ve věci řešení nevyhovujícího stavu na ÚS s přednostou Ing. Mládkem a dopravním náměstkem p. Miškovským. Během diskuse došlo ke shodě, že není udržitelný tento stav především z hlediska bezpečnosti provozování dráhy a zdraví obsluhujících zaměstnanců. Ze strany OJ OŘ UNL byl zaslán na GŘ oficiální podnět k řešení. Vzhledem k učiněným krokům ze strany PO Děčín a OŘ Ústí nad Labem budeme nevyhovující stav dále monitorovat. Další kroky v řešení budou projednány na Výkonném výboru ADP dne 8. 10. 2015.

Další fotografie zde >>>