Příspěvky jsou věnovány regionální problematice, která se dotýká nejen členů ADP, ale i ostatních zaměstnanců SŽDC.

 

RO ADP Hradec Králové

DSC 0122Z důvodu dlouhodobé nemoci předsedkyně Hany Hasenöhrlové je pověřen k jednání za RO ADP Ing.Zazvonil. Dne 16. 9. 2015 se uskutečnilo na OŘ HK jednání OC a ředitele Ing. Filipa. V rámci jednání byl přizván i NP Ing. Koleš a Ing. Šrámová. Ř OJ představil ukončené investiční či racionalizační projekty v obvodu OŘ Hradec Králové. Následně pohovořil o čerpání rozpočtu MOON a navrhl k projednání jednorázové zvýšení VO za měsíc září jako poděkování provozním zaměstnancům za náročnou výlukovou činnost či zajištění směn v letních měsících. Po diskusi byl přijat návrh, kterým se u vyjmenovaných pracovišť řízení provozu (Pardubice, Liberec, Hradec Králové a Česká Třebová) zvýší sazba VO na 8,5% a u ostatních nedefinovaných na 6,5%. V následné diskusi zazněly dotazy, od Ing. Zazvonila, které se týkaly výběru zaměstnanců na CDP Praha, počet úspěšných a neúspěšných psychologických vyšetření a další umístění zaměstnanců, kteří ve výběru na pozici traťový dispečer neuspějí. Ing. Koleš zrekapituloval podrobně proces včetně požadovaných počtů. V průběhu měsíce října se bude konat v Praze výběr konkrétních výpravčích a jejich předpokládané umístění na sály v budovaném CDP Praha. Předpokládané spuštění ověřovacího provozu je prozatím určeno na měsíce 07 a 08/2016. Odlišně od CDP Přerov by měla být koncipována organizace práce pohotovostních výpravčích. K personální politice se vedla živá, ale produktivní diskuse. V roce 2016 se chystá pilotní projekt ve spolupráci s O 14 GŘ SŽDC, který by po úspěšném testování měl kvalitativně zlepšit řízení a koordinaci při poruchách a mimořádnostech v provozu.

 

RO ADP Brno

Za účasti Ř OJ Brno Ing. Konečného, NP Ing. Onderkové a předsedy RO ADP Brno M. Hochmana a Ing. Rolníka se konalo 25. 9. 2015 jednání nad provozní problematikou. Mezi zásadní připomínky ze strany ADP patřilo především nedostatečná korekce obrazu na zobrazovací jednotce GTN a reliéfu JOP v Brně Horních Heršpicích, kde je obdobný problém jako v Děčíně na ÚS. Velikost zobrazovací jednotky 19" je nedostatečná vzhledem ke konstrukci jednotlivých traťových úseků zaústěných do železniční stanice. Tento nedostatek bylo přislíbeno řešit, ale jsou limitující faktory, které nelze opomenout. Dále se diskutovalo o zpravování posunových dílů při výlukách napětí. Ing. Konečný seznámil zástupce RO ADP s racionalizačními opatřeními v následujícím období v ŽUB. Zástupci obou stran jednali o dokumentu, který byl zaslán na O10 GŘ SŽDC ohledně změny tarifního zařazení pro výpravčí Brno hl. n.

 

RO ADP Praha

Z důvodu účasti vedení OJ OŘ Praha na výjezdním zasedání OSŽ bylo plánované jednání OC dne 23. 9. 2015
zrušeno.

 

RO ADP Ústí nad Labem

V měsíci září se uskutečnilo několik významných jednání na úrovni OŘ UNL či PO Děčín. Regionální výbor zaslal stanovisko k hodnocení PKS SŽDC 2015 za 1. pololetí s výhradou k plnění ze strany zaměstnavatele. Přes mnoho urgencí včetně úrovně GŘ byla odpověď na tento dokument zaslána se zpožděním a vágním obsahem. V Ústí nad Labem se konalo za účasti NP Ing. Tržila, MPA, PhDr. Jílka a ostatních OC jednání, kde bylo konstatováno v jakém stavu je rozpočet OJ a čerpání MOON. Na základě zmíněných skutečností se vedla diskuse nad výší VO pro následující období. Po argumentaci jednotlivých stran bylo dosaženo konsensu a výsledkem je snížení VO o 0,5% pro veškerá pracoviště, kterým náleží sazby vyšší než garantovaná 4%. Na úrovni PO Děčín se za účasti členů RV ADP a předsedy Ing. Zazvonila a výkonného místopředsedy p. Fučíka konalo jednání s přednostou Ing. Mládkem. Mezi nosná témata patřilo nedostatečná organizační opatření spojená s plánovanou výlukou v děčínském uzlu, stále neobsazená pracovní funkce „uzlový dispečer" či organizace práce v ústředním stavědle. Kritika směřovala k PPO především z důvodu výkladu ZP a PKS (čl. 6 přílohy č. 1) a zneužívání institutu zařazení zaměstnanců do režimu letmo. Provozní zaměstnanci velmi negativně hodnotili současně nastavený systém. Dalším kritika zazněla k aplikaci bezpečnostních přestávek na ÚS Děčín. Současná aplikace bezpečnostních přestávek není vhodně koncipována vzhledem k množství a tempu práce na jednotlivých pozicích. Předseda ADP požádal PPO Děčín k uklidnění situace, která panuje v děčínském uzlu, neboť pracovní podmínky a organizace práce má významný vliv na produktivitu a kvalitu odváděné práce. Po těchto zásadních jednáních byla zahájena nepřetržitá výluka v Děčíně (zapojení Děčín Západ do ÚS), která ovšem významným a negativním způsobem zasáhla do pracovních podmínek zaměstnanců z důvodu nepřiměřeného zvýšení zrakové zátěže! Po instalaci nového SW a hustšímu řádkování (zobrazení reliéfu Děčín Západ) došlo k nečitelnosti a zvýšenému namáhání zraku na všech třech pracovištích JOP na ústředním stavědle. NP Ing. Tržil, MPA slíbil do středy 30. 9. 2015 nápravu nevyhovujícího stavu. Pokud k nápravě nedojde v avizovaném termínu, budeme nuceni postoupit tuto záležitost orgánu veřejné ochrany zdraví.

Je nepřijatelné ohrožovat zdraví zaměstnanců a železniční provoz na koridorové trati do SRN a v pohraniční přechodové stanici Děčín.