V pondělí 1. 6. 2015 se konalo společné jednání OC a zástupců zaměstnavatele, které bylo informačně velmi hodnotné. Na úvod Ř O10 Ing. Koucký zrekapituloval stanoviska OC ke Směrnici SŽDC č. 75 a sdělil, že novela dokumentu je připravena k podpisu generálnímu řediteli SŽDC (účinnost od 1. 6. 2015, zveřejněna na intranetu).

V následující části byl projednán návrh změny Směrnice SŽDC č. 29 a č. 39., která reflektuje na corporate rebranding ING (nově NN). Po vypořádání připomínek bylo vydáno souhlasné stanovisko OC k daným Směrnicím. U tohoto bodu vznikla po příspěvku jedné OC diskuse nad diferenciací výše příspěvku zaměstnavatele u produktu penzijního připojištění. Ř O10 vyslovil myšlenku, která by mohla tyto rozdíly eliminovat, de facto by to znamenalo přehodnocení „Koncepce částečného řešení důchodové problematiky", což v žádném případě není z naší strany akceptovatelné.

Bod "Návrh organizační změny" okomentoval Ing. Koucký. S účinností od 1. 7. 2015 dojde k převedení zaměstnanců oddělení SEPA (statistiky, evidence a podpory provozních aplikací) pod úsek technického náměstka OŘ. Nově bude pod náměstkem pro provoz OŘ zřízeno oddělení podpory výluk. Součástí organizační změny je i začlenění skladů PZ (pohotovostní zásoby) z gesce O 30 GŘ SŽDC pod OŘ. Navrhovaná organizační změna nebude mít negativní dopad do zaměstnanosti. Ing. Pospíšil shrnul stanoviska k předložené zprávě o stavu BOZP a vývoji úrazovosti za rok 2014 včetně čerpání prostředků na BOZP za I.Q. 2015. V diskusním bloku zazněla otázka, zda bude pokračovat od září další pásmo školení krizové komunikace? Ř O 10 odpověděl, že dojde k vyhodnocení projektu a následnému rozhodnutí o ukončení či pokračování vzdělávací aktivity v tomto formátu. Další dotaz se týkal probíhajících psychologických posouzení. V současné době existuje množina zaměstnanců, kteří neprospěli u posouzení psychické způsobilosti. Ovlivní tento verdikt psychologa následné přijetí na CDP Praha? Ř O 10 odpověděl, že tento jev bedlivě sleduje a potenciální uchazeči budou mít přijetí na CDP velmi nesnadné, neboť primárně se provede výběr z úspěšných zaměstnanců.

V druhé části, která byla věnována segmentu řízení provozu, vystoupil s příspěvkem NGŘ Ing. Hendrych. Pohovořil o výlukové činnosti, která komplikuje organizování drážní dopravy. Velké omezení bude ještě přetrvávat na I. TŽK, a také v mezinárodní dopravě (plánované uzavření PPS Frýdlant v Čechách a Lichkov z důvodu výlukové činnosti). Dále uvedl, jakým způsobem přistupují k problematice organizování veřejné dopravy integrátoři dopravních systémů především při mimořádnostech provozu či výlukové činnosti. Harmonogram výstavby CDP Praha je plněn bez významných komplikací.

Na tento úvodní blok NGŘ pro provoz navázala rozsáhlá diskuse se zástupci OC ADP. Řešila se problematika bezpečnostních přestávek včetně jejich aplikace na CDP Praha a Přerov, technologie práce v uzlech, kdo a jakým způsobem bude odpovědný za úkony hlavních výpravčích, když dojde k redukci počtu zaměstnanců, stejná problematika se týká i operátorek, kterých bude méně obsluhovat více bodů (zastávek a žel. stanic). Argumentace ze strany SŽDC byla především o rozvržení pracovní doby, institutu přestávky na jídlo a oddech. Veškeré tyto úvahy budou zajisté předmětem sporu u kolektivního vyjednávání. Některé OC vyjádřili jasné stanovisko co je pro ně prioritou, ale aplikace bezpečnostních přestávek to není.

Problematika implementace Generální Stop jako funkcionality pro systém GSM-R, způsob organizace práce při stravování zaměstnanců CDP Přerov (nově po deseti letech v jídelně nikoliv na pracovišti u PC), propustnost příměstských tratí, problematika sociálně vyloučených skupin v prostorách žst., hospodaření s výziskem materiálu, sledování vlaků v PO Pardubice po organizační změně a mnoho dalších témat bylo prodiskutováno. Vzhledem k avizovanému termínu příštího jednání v měsíci červenci, dá se předpokládat předložení návrhu PKS na další období.