Pokud se budeme zabývat možnostmi outplacementu a hledat východiska z kritické situace na kterou se SŽDC připravuje, zdálo by se být z pohledu nezúčastněného pozorovatele vše v pořádku. Ovšem pro dotčené zaměstnance SŽDC segmentu řízení provozu v rámci pracovněprávního vztahu již nikoliv! V rámci centralizace řízení na síti dochází k organizačním změnám, které se v současné době zaměstnanosti negativně nedotýkají, naopak pro segment infrastruktury je průběžně doplňován žádoucí cílový stav systemizovaných položek. Alokace zdrojů je rozpočtově zohledněna, takže se může trend zaměstnanosti jevit stabilně či mírně progresivně.

 

Co vlastně outplacement znamená pro zaměstnance SŽDC?

V případě personálního řízení může nastat stav, kdy dojde k organizačním změnám, které v cílové podobě přinesou nadbytečnost a ukončení pracovního poměru pro početnější množinu zaměstnanců. Snahou by měla být eliminace negativních faktorů, které jsou se ztrátou zaměstnání spojeny. Jde o pomoc se sepsáním životopisu, hledání nových příležitostí na trhu práce, vést kampaň pro začlenění či pomoc psychologa. Tato snaha se projevila již v těchto dnech u SŽDC.

Ovšem zásadní zlom a pokles zaměstnanosti se předpokládá se spuštěním CDP Praha, které v průběhu let 2016 -2020 učiní nadbytečnými až 1 500 zaměstnanců. Tato fakta jsou známa již několik měsíců a vesměs vnímána neutrálně. Bohužel přísliby k vedení intenzivního dialogu nad technologií či organizací práce v dispečerských sálech CDP Praha mezi managementem, zástupci zaměstnanců operativního a základního řízení jsou jen v záznamech z jednání či vizí zástupců ADP.

Nyní se management SŽDC rozhodl otestovat zaměstnance, které selektoval dle vlastního uvážení. Jednalo se o všechny provozní zaměstnance segmentu řízení provozu u SŽDC ve vybraných PO (Provozních obvodech) od České Třebové po Plzeň. Zaměstnanci těchto PO měli za úkol zpracovat v rámci pracovní doby test Bilanční diagnostiky (100 otázek) na intranetu či písemně. Písemně vždy za účasti dozorčích či jiných vedoucích zaměstnanců PO. Struktura dotazníku nemá valnou úroveň, tomu odpovídá i možnost volby odpovědí. Pokud má například zaměstnavatel potřebu zjistit, zda občas míváte finanční problémy, můžete dle libosti, ale vždy pravdivě odpovědět (ano, něco mezi, ne). Vzhledem k růstu negativních podnětů byl na jednání OC konfrontován ředitel O10 GŘ Ing. Koucký ze strany naší OC ADP, aby podrobným výkladem uvedl stav věcí na pravou míru.

Dle vyjádření personálního ředitele, jde pouze o orientační testování provozních zaměstnanců v rámci výše zmíněného outplacementu. Tedy, je zde zájem zaměstnavatele postarat se s veškerou odpovědností o budoucí eventuálně nadbytečné zaměstnance takovým způsobem, že při jejich testování dnes nalezne zaměstnavatel potenciál a tito zaměstnanci se nemusí nutně nadbytečnými stát.

 

Test Bilanční diagnostiky není povinný

Pokud má přijít resumé, je evidentní, že má zaměstnavatel zájem vyzkoušet ochotu zaměstnanců přistoupit na neopodstatněné testování jejich schopností, znalostí či sociálního postavení. Dále tato množina zaměstnanců bude určitým vodítkem, nakolik jsou zaměstnanci s pracovní smlouvou a platnou legislativou (ZP, PKS, atd.) tzv. flexibilní. Na přímý dotaz předsedy ADP byla poskytnuta přímá odpověď, sankciováno nevyplnění testů Bilanční diagnostiky nebude, neboť neexistuje žádný právní nástroj k vymahatelnosti práva ze strany zaměstnavatele odpovídat a zpracovávat testy tohoto typu bez opory v platné legislativě.

K této problematice se váže i Směrnice SŽDC č. 75, kterou v novelizované podobě schválí již brzy generální ředitel SŽDC, neboť proces projednávání byl ukončen. Stanovisko Aliance drážního provozu k této problematice bude obsahem dalšího příspěvku na webu ADP. Jednání Výkonného výboru ADP, které se uskutečnilo ve čtvrtek významným způsobem ovlivní toto konečné stanovisko.