Minulý týden se konala informativní schůzka u ředitele OŘ Praha, kde se primárně řešil postoj ADP k problematice Zásad hospodaření s FKSP na rok 2015 a také diferenciace výkonových odměn pro exponovaná pracoviště. Na tomto jednání byly představeny úvahy, jakým způsobem z patové situace dospět ke kompromisnímu řešení. ADP se nelíbí rozdílný způsob čerpání prostředků z FKSP, neboť v Zásadách se uvažuje o příspěvku na stravenku ve výši 14 Kč, ale jen pro segment provozuschopnosti (infrastruktury) a pro řízení provozu opět 0 Kč, jako v minulých letech. Je zvláštní, že i představitelé ZO OSŽ se obraceli s dotazy jakým způsobem docílit příspěvku na stravenku pro zaměstnance řízení provozu.

Nyní se ukazuje, že antagonistický spor je spíše o moci nad toky prostředků než nad spravedlivou či alespoň zákonnou úpravou. Pokud má tento příspěvek reagovat na web OSŽ, je nutné uvést také několik faktů. Existuje zákonná norma, zk. 262/2006 Sb., Zákoník práce, kde § 225 jasně vymezuje kompetence zaměstnavatele a odborových organizací při sjednávání dohody dle zvláštního právního předpisu. Spolurozhodování je determinováno společným stanoviskem (dohodou) nelze to v žádném případě zaměnit za projednání či dokonce informování, které má právní sílu minimální. V tomto případě jsou někteří představitelé odborových organizací nebo zaměstnavatele na omylu, že vydáním vlastního opatření dojde k žádoucímu stavu, tzn. čerpání FKSP bez souhlasu ADP. Je minimálně zarážející, že odborové organizace plánují kulturní a sportovní akce, někdy i zaměstnavatel, ale Zásady hospodaření schválené nejsou! Není nutné znovu připomínat, že anomálie rozdílného čerpání je pouze v Praze. Veškerá ostatní OŘ mají uzavřeny Zásady hospodaření a čerpání probíhá kontinuálně pro oba segmenty. Rozdíl je pouze ve výši příspěvku (rozpětí 10 -14 Kč) na stravenku pro všechny, a to včetně aparátu zaměstnavatele.

Neobjektivní článek OSŽ

Vzhledem k nutnosti řešit celou problematiku komplexně, navštívili členové VV ADP předsedu PV OSŽ SŽDC Mgr. Malého v sídle OSŽ, kde se diskutovala výše uvedená problematika. Bylo dohodnuto, že 18. 2. 2015 se osobně zúčastní další schůzky s ředitelem OŘ Praha a společně se pokusíme dosáhnout shody. Proto je nečekaným aktem zveřejnění polopravd v článku pana Šimůnka, zástupce Výboru OSŽ při OŘ Praha. Jedná se opravdu o spor Davida s Goliášem, proto je nutné uvést objektivní skutečnosti. V segmentu řízení provozu u OŘ Praha je 1702 zaměstnanců. OSŽ zastupuje 88,5 %, ADP 7,9 %, FVČ 0,6 %, UŽZ 0,5 %, FV 0,1 %, SOSaD 0,1 %.

Prostředky v rozpočtu jsou

Fakta o rozpočtu FKSP: Konečný zůstatek rozpočtu činí k 1. 1. 2015 - 6,7 mil. Kč. Předpokládá se příděl na rok 2015 cca 8,2 mil. Kč, což v součtu bude činit 14,9 mil. Kč. Tento objem prostředků je dostatečnou zárukou pro čerpání v oblasti sociální, rekreací a TDM, kultury a sportu, zlepšení pracovního prostředí i příspěvku na stravenku. V roce 2014 nedošlo u žádné položky k překročení limitu, ale naopak zůstatky byly ve všech kapitolách. Dnes je namístě relevantní otázka. Omezíme částečně některé kapitoly rozpočtu jasnou determinací například u položky individuální rekreace nebo budeme sanovat zvýšené náklady z rezervy? V roce 2016 se předpokládá vyšší příděl do FKSP, neboť bude promítnuto zvýšení tarifní mzdy (2,9 %) a VO při konstantním zachování zaměstnanosti. V případě organizačních změn v souvislosti se stavbou a zapojováním CDP Praha budou alokovány zdroje i z vyplaceného odstupného.

Spravedlivé řešení existuje

Pokud by odborové centrály přistoupily na návrh ADP, aby se alespoň část prostředků z FKSP přímo vyplatila zaměstnanci formou poukázky FKSP, kterou distributor umožňuje využívat. Tato poukázka by následně sloužila každému zaměstnanci bez rozdílu odborové příslušnosti a mohl by ji využít dle daných pravidel v síti partnerů po celé ČR. Bohužel ani v tomto návrhu na centrální úrovni nedošlo ke shodě, tak nezbývá zaměstnancům nic jiného než dále absolvovat dotované zájezdy a navštěvovat divadla s kolegy dle pevných parametrů.

Závěrem bych rád uvedl možný vývoj situace v Praze. První scénář je minimalistickým řešením a znamená, nerozpočtovat příspěvek na stravu vůbec tzn. ani pro řízení provozu ani pro infrastrukturu. Druhá varianta by spočívala v paritním a rovnovážném stavu, což by byl příspěvek na stravenku ve výši 14 Kč pro oba segmenty nebo např. jen 10 Kč a současně by došlo k určitému snížení rozpočtovaných částek u jednotlivých kapitol. Maximalistickou variantou by bylo čerpat 14 Kč pro všechny zaměstnance bez rozdílu s využitím rezervy.

Pevně věřím, že na společném jednání dojde ke shodě všech zúčastněných a nebudou trpět zaměstnanci SŽDC!