Níže je uvedena geneze problematiky k aktuálně živému tématu "přečerpání dovolené". Mnoho zaměstnanců se při pohledu na výplatní listinu podivovalo, z jakého důvodu došlo k přečerpání dovolené a srážce ze mzdy. Toto ustanovení je dáno v textu sjednané 2. změny PKS SŽ pro rok 2022 a všichni s ním byli seznámeni v rámci EKN. Zpracovatelé mezd a docházky navíc při on-line školení. Zdůvodnění návrhu zaměstnavatele změny č. 2 je popsáno v následujících odstavcích.

V rámci novely zákoníku práce došlo k situaci, že skutečný nárok na dovolenou lze vypočítat až po skončení kalendářního roku na základě skutečně odpracovaných násobků týdenní pracovní doby, zaokrouhlených na celé týdny směrem dolů a skutečných hodin nepřítomnosti zaměstnance. Při výpočtech došlo k situaci, že u některých zaměstnanců byla přečerpána dovolená, celkově u 1330.

Po konzultaci SŽ a MPSV se nabízela 2 možná řešení, která by částečně eliminovala množství přečerpání dovolené:
1) odchýlení se od ZP ve prospěch zaměstnance v tom, že by se násobky týdenní pracovní doby zaokrouhlovaly na dvě desetinná místa,
2) sjednotit vyrovnávací období tak, aby končilo s koncem kalendářního roku.

Podle analýzy, která byla provedena, zvolením postupu podle bodu 1) by došlo ke zvýhodnění jedné skupiny zaměstnanců, zejména s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, oproti druhé skupině zaměstnanců, proto byl navržen postup podle bodu 2).

Předložený návrh zaměstnavatele 2. změny PKS obsahoval úpravu vyrovnávacího období tak, aby se krylo s koncem kalendářního roku a současně byl doplněn text takovým způsobem, aby došlo ke sjednocení postupu ve prospěch zaměstnance, v situacích, kdy ZP umožňuje.

Jednalo by se o tyto situace:
• čerpání dovolené po mateřské dovolené před rodičovskou dovolenou (návrh zaměstnavatele, aby zaměstnankyně čerpala i dovolenou, na kterou jí vznikne nárok v budoucnosti za rodičovskou dovolenou do konce kalendářního roku s tím, že takto nebude možné postupovat v situaci, kdy zaměstnavatel ví, že zaměstnankyně ukončí v době rodičovské dovolené pracovní poměr)
• posuzování doby přečerpané dovolené (návrh zaměstnavatele, aby se tato doba neposuzovala jako překážka v práci na straně zaměstnance, ale jako dovolená).

Při přečerpání dovolené se bude postupovat v souladu se ZP a PKS SŽ, tzn. zaměstnanec musí zaměstnavateli vrátit náhradu mzdy za přečerpanou dovolenou. V modulu HR SAP bude zřízen nový mzdový druh (MD) pro přečerpanou dovolenou, na kterém se bude evidovat počet hodin přečerpané dovolené a výše náhrady mzdy za přečerpanou dovolenou. Náhradu mzdy může zaměstnavatel srazit bez předchozího souhlasu zaměstnance (bez dohody o provedené srážce). Tento postup bude aplikován ve zpracované mzdě za měsíc leden 2022 u všech dotčených zaměstnanců. 

Sjednáním změny PKS došlo pouze k narovnání právního nesouladu v textu a aplikaci PKS s novelizovaným Zákoníkem práce. Změnou vyrovnavacího období do konce roku 2022 by měl být problém většinově vyřešen.