Prohlášení odborového svazu Aliance drážního provozu k mediálním výrokům o možné povinnosti předkládat potvrzení o bezinfekčnosti při výkonu práce v souvislosti s onemocněním COVID-19

Odborový svaz Aliance drážního provozu tímto veřejně prohlašuje, že veškerými zákonnými prostředky využije svých práv k ochraně zaměstnanců před náznaky diskriminačního jednání či ohrožení jejich právních jistot daných Listinou základních práv a svobod, Ústavou ČR, Zákoníkem práce, Zákonem o ochraně veřejného zdraví, Antidiskriminačním zákonem, Podnikovou kolektivní smlouvou Správy železnic, státní organizace a další platnou legislativou.

Není myslitelné a morálně přípustné, aby zástupci moci výkonné bez projednání na Radě hospodářské a sociální dohody ČR činili prohlášení takového charakteru do mediálního prostoru, která mohou způsobit závažné a nevratné škody pro hospodářství České republiky, ale také pro jednotlivé podniky a instituce.

Zaměstnanci Správy železnic jako občané České republiky mají své nezpochybnitelné povinnosti dané Zákoníkem práce, pracovní smlouvou, interními předpisy či nařízeními. Pravidelně odvádí zdravotní a sociální pojištění včetně daní z příjmů. Zaměstnanci disponují právem na důstojnou práci, mzdu a zdraví neohrožující pracovní podmínky, které má povinnost zajistit zaměstnavatel včetně nákladů s tím spojených. Jakékoliv přenášení či snaha o spoluúčast nákladů na zaměstnance (např. úhrada testů, ochrana dýchacích cest, či vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky) by byla flagrantním porušením zákonných norem.

Jako zástupci odborového svazu nechceme připustit diskriminaci očkovaných zaměstnanců, ale také nechceme diskriminovat zaměstnance neočkované, které pro to mají své osobní, morální či zdravotní důvody. Procento očkovaných zaměstnanců Správy železnic koresponduje s daty celorepublikovými a možná implementace nezákonných opatření by mohla způsobit kolaps na síti české železnice v nákladní i osobní dopravě, ale především sociální nepokoje napříč všemi resorty.

Věříme, že sociální dialog na všech úrovních bude respektovat nezpochybnitelná práva zaměstnanců a nedojde k porušení sociálního smíru.

Ke stažení v PDF: