V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o změně výše minimální mzdy předložil zaměstnavatel dne 20. 11. 2020 návrh 1. změny PKS Správy železnic, státní organizace na rok 2021. Po oboustranné diskusi došlo dnešního dne ke sjednání této změny, jejímž obsahem je navýšení sazby měsíční mzdy u zaměstnanců zařazených do TS 1, k navýšení odměny z dohod pracovníka dozoru a úprava sazby zvláštní odměny pro první tarifní stupeň. Zároveň došlo k finálnímu odsouhlasení Katalogu zaměstnání včetně harmonogramu implementace s účinností od 1. 1. 2021, Metodického pokynu NŘP k zařazování výpravčích do TS včetně diskuse, jakým způsobem lze využít opravných prostředků podaných odborovou organizací v případě sporného zařazení.

Uzavřela se diskuse a projednání k Směrnici SŽ 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců. Bylo zahájeno projednávání technické úpravy Směrnice SŽ 75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Nadále pokračuje jednání o Zásadách FKSP pro rok 2021, prozatím bez výsledku.

Resized 20201028 110447 76