V pátek dne 24. 1. 2020 se v budově OŘ Plzeň konalo společné jednání zástupců odborových organizací s ředitelem Ing. Makovcem, náměstkyní pro ekonomiku Ing. Novákovou a náměstkem pro řízení provozu Ing. Krondlem. Zásadními body programu bylo vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2019, plán akcí BOZP na rok 2020, Zásady FKSP pro rok 2020 a sjednání dohody nad poskytováním výkonových odměn u OŘ Plzeň. V segmentu řízení provozu byly po dlouhé diskusi odsouhlaseny následující sazby VO pro jednotlivá zatížená pracoviště. Plzeň Triangl výpravčí - 12%, výpravčí PPV+D3 - 9%, výpravčí seř. n. - 8%, výpravčí hlavní služby České Budějovice - 9%, výpravčí České Velenice - 9%, dozorce výhybek Plzeň St 1- 6% a výhybkář Plzeň seř.  n. - 6%. Pro segment infrastruktury nebyla definována žádná pracoviště.  

V rámci Zásad FKSP byly sjednány maximální limity pro dárcovství krve a další kapitoly takovým způsobem,  že žádný zaměstnanec nebude diskriminován v čerpání. Předseda ADP informoval přítomné, že na jednání dne 30. 1. 2020 na GŘ Správy železnic bude ADP usilovat v rámci novely vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP o přijetí paragrafu 5a - příspěvku na dopravu, který by se následně mohl aplikovat na úrovni OJ.

V rámci diskuse bylo zásadním tématem pohled zaměstnaců na organizační změnu - dálkové řízení žst. Plzeň z CDP Praha, která se uskuteční 15. 4. 2020. Touto problematikou se ADP velmi intenzivně zabývá a pohled na nové řešení organizace práce  je v rozporu s návrhem zaměstnavatele, ale jednání budou pokračovat i v následujících dnech a týdnech. 

Resized 20200124 112942 6888