fksp

Odborová organizace ADP v rámci připomínkového místa jako člen ČMKOS má možnost se vyjádřit k novele právního předpisu, který je aplikován také u SŽDC. V současné době se Správa železniční dopravní cesty řídí na základě přechodného ustanovení (§16) Vyhl. č. 114/2002 Sb., zrušenou Vyhláškou č. 310/1995 Sb. Z tohoto důvodu státní podniky nemohou aplikovat v plném rozashu Vyhlášku č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a často docházelo k nejasnostem ve výkladu jednotlivých ustanovení. Návrh MF ČR chce tento právní stav napravit návrhem vyhlášky, která má za cíl sjednocení pravidel a zásad hospodaření s fondem, včetně zavedení nových ustanovení, které jsou aktuálně poptávány ze strany zaměstnavatelských subjektů, odborů i zaměstnanců. Navrhovaná účinnost právního předpisu je od 1. 1. 2020, což bude mít po ukončení meziresortního připomínkového řízení vliv na již sjednané Zásady FKSP u SŽDC. V novele je kladen akcent na postavení státních podniků jako takových v rámci tvorby a hospodaření s fondem.

Významné změny jsou ve vyšším plnění, především při sjednávání sociálních výpomocí a zápůjček, příspěvku na penzijní připojištění, nově příspěvku na dopravu do zaměstnání, pořízení smutečního věnce či kytice v případě úmrtí zaměstnance. Nově definuje příspěvek na vitamínové prostředky, dioptrické brýle, kontaktní čočky, dentální hygienu a jinou zubařskou péči včetně očkování či příspěvku na úhradu tištěných knih.