Dne 24. 3. 2017 od 10 hodin se v budově OŘ Brno uskutečnilo pravidelné čtvrtletní jednání zaměstnavatele a zástupců odborových centrál. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili Ing. Miroslav Konečný ředitel OŘ Brno a Ing. Miluše Vlasáková vedoucí oddělení sociální a PaM, za RO ADP Brno se jednání zúčastnil předseda RV Brno Martin Hochman.

Po úvodu ve kterém pan ředitel a Ing. Vlasáková seznámili zástupce OC s hlavními ekonomickými parametry objemu finančních prostředků určených na mzdy, bylo přistoupeno k hlavnímu bodu jednání a to stanovení pracovišť s odchylnou sazbou výkonové odměny v OŘ Brno. V předstihu před jednáním, na základě dohody z posledního jednání předložily odborové centrály svůj společný návrh. Po jeho prostudování předložil pan ředitel svůj protinávrh, který vycházel z návrhu OC. Po zdůvodnění drobných změn, oproti návrhu OC, byl návrh pana ředitele jednohlasně schválen s platností od 1. 4. 2017. Pracoviště byla rozdělena podle náročnosti výkonu práce do šesti kategorií s těmito sazbami: kategorie 1 sazba 7,7 %, kategorie 2 sazba 7,5 %, kategorie 3 sazba 5,5 %, kategorie 4 sazba 5 %, kategorie 5 sazba 4,6 %, kategorie 6 sazba 4,4 %, přičemž základní sazba je stanovena na 4,6 %.

V další části jednání předložili zástupci odborových centrál k diskuzi několik aktuálních připomínek. Diskuze se vedla zejména na téma posilování pracovišť s očekávaným i neočekávaným nárůstem práce v důsledku výlukové činnosti. Zástupci ADP i OSŽ vyjádřili nespokojenost se současným stavem, kdy při prvních rozsáhlejších výlukách byla nastalá situace řešena nedostatečně, nebo vůbec. Pan ředitel přislíbil hledání řešení problému ve spolupráci s jednotlivými přednosty PO. Ze strany ADP byla přednesena žádost o nápravu stavu, kdy bylo v poslední době opakovaně depeší nařízeno zpravování o beznapěťových úsecích velmi složitě a v rozporu s předpisem SŽDC D1. Pan ředitel přislíbil zjednání nápravy. Další diskuze byla vedena na téma KOP, kde byly zmíněny problémy zejména s účastí rodinných příslušníků. Výklad k situaci v oblasti poskytování KOP podala Ing. Vlasáková.
Jednání bylo ukončeno v 11:40.