Na základě usnesení Výkonného výboru Aliance drážního provozu, v souladu s platnými Stanovami ADP byli zvoleni Svazoví inspektoři bezpečnosti práce (SIBP) ve složení Ing. Jan Zazvonil, Petr Fučík a Daniel Linc. K zajištění vyšší odborné způsobilosti SIBP bylo odsouhlaseným požadavkem v roce 2016 vykonání „Odborné zkoušky k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle§ 10 odst. 1 písm. c), zk. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Zkouška pro odborně způsobilé osoby (OZO) se skládá ze zpracování písemné práce na zadané téma, písemného testu a ústní části, kde uchazeč musí obhájit vypracovanou práci a správně odpovědět na vylosované ústní otázky. Odborná způsobilost je platná na období pět let, následně musí být obnovena vykonáním nové zkoušky. V současné době již předseda Ing. Jan Zazvonil odbornou zkoušku vykonal a ostatní SIBP se na ni intenzivně připravují, aby ji mohli úspěšně vykonat.

Oblast BOZP je u zaměstnavatelského subjektu SŽDC, státní organizace odborovou organizací ADP pravidelně monitorována a závady či negativní faktory v součinnosti odstraňovány. Jsou ale oblasti, kde existují rezervy a je nutno přijmout nápravná opatření ke zlepšení nežádoucího stavu.

 

Písemní práce pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik:

 

Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP: