Ve čtvrtek dne 11. 2. 2016 se uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP v sídle SŽDC. Jednání zahájil a vedl předseda ADP, který zrekapituloval úkoly z minulých období a plnění přijatých usnesení. Mezi zásadní dokumenty k projednání bylo stanovisko ADP k plnění PKS SŽDC 2015, dále předseda informoval o stavu projednávání Pokynu č. 1/2016 Náměstka pro správu majetku, kde skončilo připomínkové řízení a NSM ve své gesci uplatní rozhodnutí k písemným připomínkám. V návaznosti na přijatou změnu Stanov byli navrženi a zvoleni Svazoví inspektoři bezpečnosti práce (SIBP) na úrovni odborové centrály ve složení Ing. Zazvonil, p. Linc a p. Fučík.

V následujícím období se uskuteční státní odborná zkouška v prevenci rizik, které se nominování SIBP postupně zúčastní.20160204 134240V rámci programu se diskutovala problematika Zásad hospodaření a rozpočtu na rok 2016, který bude definitivně schválen na jednání v březnu po předložení účetní závěrky roku 2015. Došlo k dílčím úpravám v příspěvku aktivním členům při životním výročí 50 a 60 let, které jsou již platné od počátku roku 2016.

Snahou odborové organizace ADP bude i v letošním roce garantovat pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v plné výši! Výročí pojistné smlouvy je k 1. 4. 2016, což znamená, že v měsíci březnu se uskuteční separátní jednání o kvalitativním vylepšení pojistných podmínek pro členy ADP. Bylo zdůrazněno, že zaevidováním řádně vyplněné přihlášky do ADP, je každý člen automaticky pojištěn, což někteří nově příchozí členové nevěděli. Dále byli členové VV ADP informováni o uskutečněných jednáních na úrovni OŘ, kde se sjednávaly Zásady FKSP a výše VO. Rozpory stále přetrvávají v Praze, kde je snaha zástupců OSŽ paušálně odměňovat všechny zaměstnance dle čl. 33, odst. 1, písm. a) platné PKS SŽDC 2016 – 2017 (4,3%) ohledu na náročnost vykonávané práce a jejího objemu.

V UNL se jednání o výši VO bude teprve konat v závěru měsíce února. Předseda informoval o delegování člena ADP pro jednání na úrovni PO Benešov u Prahy, které bylo projednáno na RV ADP Praha a písemně zasláno přednostovi PO.

V odpoledním bloku se jednání zúčastnil Ř-O10 Ing. Koucký, který informoval členy VV ADP o přípravě rozpisu plánu mzdových prostředků na rok 2016, který je v současné době optimalizován a po schválení SR SŽDC bude distribuování na OJ a OC. Dále avizoval společné jednání OC a zaměstnavatele, které se bude konat 16. 3. 2016 i za účasti GŘ Ing. Surého. Výběrové řízení na poskytovatele KOP bylo již ukončeno a s vítězem bude podepsána smlouva. V optimistické prognóze lze předpokládat, že první zájemci budou moci využít středisek určených k regeneraci již od 23. 2. 2016. Portfolio lázeňských lokalit zůstalo stejné jako v předchozím roce. Diskuse se vedla nad problematikou napadení zaměstnance ve službě a přijatých opatření ze strany zaměstnavatele. Vyčleněné prostředky z rezervních zdrojů budou primárně určeny k pokrytí nezbytných technických opatření k zajištění vyšší bezpečnosti na odlehlých pracovištích.

Další bod projednával Ing. Rolník, který opakovaně kladl dotazy na záporné stanovisko ze strany O10 GŘ SŽDC v odměňování zaměstnanců žst. Brno hl. n. ve funkci výpravčí (dispoziční, traťový a výpravčí St. 4.). Argumenty doložil konkrétními daty, videoukázkou, plány obsazení dopravních kolejí a dalšími technologickými úkony, které jsou prováděny nad rámec propustnosti brněnského uzlu. Ředitel Ing. Koucký požádal o opětovné zaslání stanoviska k této problematice včetně uvedení nových skutečností.

20160211 132412Problematika CDP Praha a systému dálkového řízení se řešila velmi intenzivně jako další bod programu. Došlo k pozastavení ověřovacího provozu ASVC v Liberci. Následně se uskuteční vrcholová jednání s dodavatelem technologií a úsekem náměstka řízení provozu, kde by mělo dojít k nápravě nežádoucích stavů. Ing. Koucký přiblížil konkrétní harmonogram po kolaudaci budovy CDP Praha. Ze strany zaměstnavatele dojde k předložení návrhu Dodatku Kvalifikačního katalogu pro nové pracovní funkce.

Tento návrh bude intenzivně projednáván na úrovni OC. Nově bude organizována práce výpravčích v mezilehlých stanicích, kde dojde k diferenciaci objemu vykonávaných úkonů u pracovišť pohotovostních výpravčích a ostatních obsazovaných stanic, kde bude z technologie pouze deska nouzových obsluh. Řešila se i problematika bezpečnostních přestávek, kterou již zaměstnavatel v rámci vlastního návrhu organizace dopravního provozu i práce precizuje. Před odchodem ředitel Ing. Koucký představil další kvalitativní posun ve webovém prostředí STKR, kam je postupně mj. implementován nový telefonní seznam všech zaměstnanců SŽDC.

V závěru jednání byl schválen návrh Ing. Rolníka, který spočíval v zajištění školení v programu MS OFFICE (Word, Excel) pro zájemce z řad členů VV a zástupců ADP v Regionálních výborech. Školení se uskuteční v Brně dne 10. 3. 2016 (9,00 – 15,00). Po ukončení školení kancelářských aplikací se bude konat pravidelné jednání Výkonného výboru v Brně.