Ve čtvrtek 15. 5. 2014 se konalo pravidelné jednání Výkonného výboru v budově sídla SŽDC. Na programu byly informace z absolvovaných jednání se zaměstnavatelem, a také aktuální poznatky z regionů, kde ADP působí. Jednání se mj. zúčastnila předsedkyně Centrální revizní komise.

V dopoledním bloku navštívil jednání ředitel O10 Ing. Koucký a vedoucí oddělení zaměstnaneckého Ing. Vytisková. V diskusní části zaznělo několik výhrad ze strany ADP, především k prodlevě v kolektivním vyjednávání, a také k časovému skluzu v interpretaci dílčích výsledků z projektu posuzování náročnosti pracovišť. Předseda Bc. Zazvonil informoval ředitele Ing. Kouckého o nutnosti vytvoření, a také všeobecné shodě odpovědných složek (úsek náměstka pro řízení provozu, OŘ Ústí nad Labem, PO Děčín, dispečerský aparát CDP Praha) systemizovaného místa v žst. Děčín (dispečer-koordinátor). Je zapotřebí vytvořit koordinovaný systém, který bude i personálně zajištěný pro styk s dopravci v pohraniční přechodové stanici Děčín. V současné době vykonávají veškeré činnosti výpravčí ÚS, kteří mají za úkol primárně zajišťovat bezpečný a plynulý provoz v uzlu a přilehlých úsecích, kde je dálkové řízení. Veškerá agenda spojená s přepracováním vlaků či telefonní styk s dopravci není v jejich kompetenci, ale přesto tuto činnost vykonávají v rámci svých povinností. Pro dopravce v liberalizovaném prostředí není tento stav ideální a výsledkem naší snahy by mělo být zřízení jednoho pracoviště s jasně definovanými kompetencemi, v dosahu výpravčích pro koordinaci činností a s přiděleným komunikačním kanálem. Ředitel O10 přislíbil aktivní přístup v této problematice.

Dále zaznělo, že v rámci výstavby CDP a postupnou realizací jednotlivých etap zapojování DOZ bude nově koncipována sociální politika SŽDC, aby nedocházelo k sociálním otřesům. Je připravován projekt distančního vzdělávání, který umožní zaměstnancům provozování dráhy (řízení provozu) získat odborné dovednosti v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky a kolejových konstrukcí a mít možnost nalézt další profesní uplatnění u SŽDC. Na jednání se dále vedla diskuse nad změnou předpisu D1 a připravovaným Výnosem č.2 k D1. Byli jsme informováni o jednání Správní rady SŽDC a schváleném podnikatelském plánu na rok 2014.

Po přestávce navštívil jednání výboru Bc. Svoboda (ředitel ONVZ), který seznámil přítomné s časovým harmonogramem pilotního projektu vystrojování zaměstnanců CDP a ÚS. Pohovořil o připravovaných výběrových řízeních na dodávky některých stejnokrojových součástí, neboť se blíží konec sjednaného období. V měsíci červnu by měla být svolána pracovní skupina, která se zabývá problematikou vystrojování zaměstnanců.

V rámci interního jednání byl schválen termín Volebního regionálního kongresu, který se bude konat 30. 5. 2014 v Brně. Kandidátní listina se bude tvořit do 23. 5. 2014, aby bylo možné uspokojit všechny členy ADP, kteří se chtějí stát členy Regionálního výboru ADP Brno. Přijímáním nominací byl pověřen pan Martin Hochman. Propozice průběhu voleb, kandidátní listina a další informace budou zveřejněny před volbami. V bodě různé se připravují dvě sportovní a kulturní akce z C-FKSP (závody motokár a pro děti zaměstnanců SŽDC netradiční sportovně-kulturní akce jako odměna k úspěšnému ukončení školního roku). Podrobné propozice budou na stránkách ADP (adpcz.org/volny-cas) a SŽDC zveřejněny po nutných procedurálních úkonech. Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu o hospodaření, účast předsednictva na 165. Žofínském fóru, stav členské základny k 1. 5. 2014 a informace o průběhu prověrek BOZP.

Po skončení jednání Výkonného výboru se konala informační schůzka na úseku náměstka pro modernizaci dráhy, kde byla možnost pohovořit s Ing. Nejezchlebem o realizované nebo připravované investiční činnosti, o využití nových technologických prvků či o procesních záležitostech na tomto úseku. Nutno konstatovat, že je i v zájmu zástupců zaměstnanců nalézt společné průniky s odborníky tohoto segmentu, aby byla železnice (dopravní cesta i provoz) konkurenceschopnější pro období následných dekád.