Dne 24. 4. 2017 se uskutečnilo jednání Regionálního výboru ADP Brno. Z důvodu velkého počtu směn proběhlo jednání pouze v počtu 3 členů. Martin Klučka a Luděk Németh byli omluveni. Na jednání výboru byl přizván přednosta PO Brno Ing. Martin Vejmělka. Panu přednostovi byly sděleny tyto problémy a připomínky:

1) Výskyt hlodavců v DK Brno hl. n.

2) Výluková činnost v oblasti a návazná opatření zaměstnavatele.

3) Stěhování výpravčího Sever v ŽST Brno hl. n.

4) Velká prašnost v blízkosti St 4 v ŽST Brno hl. n.

5) Dlouhodobě netekoucí voda na stanovišti výpravčích Sever + Jih v ŽST Brno hl. n.

6) Čištění 5. a 6. nástupiště v ŽST Brno hl. n.

7) Problematika udělování mimořádných odměn.

 

1) Pan přednosta byl požádán o řešení neúnosné hygienické situace v dopravní kanceláři ŽST Brno hl. n., která vznikla dlouhodobým výskytem hlodavců, především myší. V poslední době dochází pravděpodobně k úhynu přímo v prostorách DK a poslední cca 4 týdny je pobyt v tomto prostoru z důvodu velkého zápachu a much, velmi nepříjemný a pravděpodobně i zdraví škodlivý. Upozornili jsme, že současný způsob hubení otrávenou nástrahou je neefektivní a požádali jsme o naléhavou pomoc. Pan přednosta přislíbil pokus o řešení situace.

2) Jak je všeobecně známo dojde v období 3. 6. – 10. 9. 2017 k výluce obou traťových kolejí mezi ŽST Brno hl. n. a odbočkou Brno –Židenice, což společně s ostatní plánovanou rozsáhlou výlukovou činností přinese velká opatření v organizaci provozu v uzlu Brno. Pan přednosta k této problematice sdělil, že příprava výluk je v plném proudu, ale konkrétní podoba dopravy a vyvolaných opatření, ještě není v současné době známa. Z důvodu vedení velkého množství vlaků osobní dopravy tzv. nákladním průtahem, bude vybudováno Brně – Dolním n. nástupiště u staniční koleje č. 2. V souvislosti s výše zmíněnou výlukovou činností dojde k těmto opatřením v obsazení pracovišť: Stanoviště výpravčího Sever v ŽST Brno hl. n. bude po dobu výluk neobsazeno. Bude však zřízeno pracoviště „pomocného“ výpravčího v ŽST Brno Dolní n., které bude zajišťovat zpravování vlaků a veškeré potřebné provozní záležitosti. Toto pracoviště bude obsazeno výpravčími Sever z Brna hl. n. se stejnou pracovní dobou jako na kmenovém pracovišti. St 6 v ŽST Brno hl. n. bude obsazeno po dobu výluky pouze jedním signalistou. St 1 v ŽST Brno Dolní n. bude po dobu výluky obsazeno nepřetržitě. Vypomáhat budou především signalisté z Brna hl. n. ŽST Brno–Jih bude po dobu výluky obsazena výpravčím nepřetržitě. Celkový nárůst potřebného počtu zaměstnanců bude v pracovní pozici výpravčí i signalista cca 2,3 zaměstnanci a dle informace pana přednosty bude pokryt ze současného stavu.

3) Podle informace pana přednosty dojde po ukončení výluk, jejichž součástí je i rekonstrukce 4. nástupiště v ŽST Brno hl. n., k přemístění stanoviště výpravčího Sever do zrekonstruované kanceláře v severní části 4. nástupiště.

4) V důsledku činnosti soukromé firmy v oblasti tzv. uhelné jámy naproti St4 v ŽST Brno hl. n. dochází při manipulaci se skladovanou sutí k úniku obrovského množství prachu do okolí. Již v loňském roce byl opakovaně podán podnět k šetření na příslušné úřady, ovšem jen s krátkodobým slabým efektem. Kromě vlivu na zdraví a zaměstnanců (a okolních obyvatel) má tato situace vliv i na spolehlivost součástí dráhy (zejména výhybek), u kterých je v důsledku silného zaprášení snížena spolehlivost. Pan přednosta informoval, že je mu tato situace známa a přislíbil podniknutí opatření vedoucích k alespoň částečnému zlepšení stavu.

5) Již cca 6 týdnů neteče v důsledku poruchy vodovodu voda na stanovišti výpravčích Sever+Jih v ŽST Brno hl. n. voda. Podle informace zaměstnanců RSM je oprava plánována až na letní měsíce. Pitná voda je k dispozici z instalovaného aquabaru, problém je však s vodou k osobní hygieně a úklidu. Sdělili jsme panu přednostovi, že je pro nás zmíněná lhůta z hygienických důvodů nepřijatelná a požádali jsme o podporu k uspíšení opravy. Pan přednosta sdělil, že souhlasí s naším stanoviskem a pokusí se zajistit uspíšení opravy.

6) Pan přednosta byl upozorněn na silné znečištění 5. a 6. nástupiště zejména holubím trusem. Velký výskyt holubů pod zastřešením těchto nástupišť, podle našeho názoru, ohrožuje čistotu oděvů jak cestujících, tak zde se pohybujících zaměstnanců. Současné míra znečištění plochy nástupiště a laviček pro cestující je však hlavně velkou ostudou SŽDC a popsaný stav by měl být co nejdříve odstraněn. Pan přednosta přislíbil prověření stavu a případné zjednání nápravy.

7) V poslední době došlo v obvodu PO Brno k několika situacím, kdy byla bezpečnost a plynulost provozu zachraňována jen za maximálního úsilí a pozornosti pracovníků řízení provozu. Bohužel podle názoru provozních zaměstnanců nedochází ze strany vedení PO Brno k dostatečnému ocenění dotčených pracovníků, kteří mnohdy zabrání i vzniku mimořádných událostí, nebo hmotné škody. Pan přednosta sdělil, že každý takový případ je vždy vedením PO posouzen, nicméně není vždy shledán důvod např. k návrhu na mimořádnou odměnu.

ADP a SŽDC pro Vás připravily na neděli 21. května 2017 výlet parníkem z Prahy do Nelahozevsi a zpět. Restaurační parník Vltava je poslední ze dvou historických parníků na Vltavě, na vodu byl spuštěn v roce 1940. Od roku 2013 je zapsán mezi kulturní památky. Občerstvení na lodi a prohlídka zámku jsou zajištěny pro všechny přihlášené – kapacita je 120 osob.

 

Plavební řád

Přístav

TAM ZPĚT
Praha-Rašínovo nábřeží 08:30 18:30
Praha-Čechův most ¦ 17:45*
Praha-Troja ¦ 17:00*
Nelahozeves zámek 12:00 14:30

* zastavuje pouze pro výstup

 

Přihlášky

Počet volných míst: 4 (aktualizace 26. 04. 2017 07:25)

Adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: Parník Nelahozeves

Tělo zprávy: osobní číslo, jméno a příjmení, vztah (Z, RP, RP-D, DU), organizační složka, rok narození u RP-D nebo DU. U rodinných příslušníků uvádějte osobní číslo zaměstnance.

Z – zaměstnanec, RP – rodinný příslušník zaměstnance SŽDC (dospělý), RP-D – dítě zaměstnance, DU – důchodce (bývalý zaměstnanec)

 

Pravidla

Akce je určena zaměstnancům SŽDC a jejich rodinným příslušníkům. Zaměstnanci se zúčastní ve svém volnu. Na akci je poskytován příspěvek z C-FKSP, spoluúčast 200 Kč bude vybírána při nástupu na loď.

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Dne 24. 3. 2017 od 10 hodin se v budově OŘ Brno uskutečnilo pravidelné čtvrtletní jednání zaměstnavatele a zástupců odborových centrál. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili Ing. Miroslav Konečný ředitel OŘ Brno a Ing. Miluše Vlasáková vedoucí oddělení sociální a PaM, za RO ADP Brno se jednání zúčastnil předseda RV Brno Martin Hochman.

Po úvodu ve kterém pan ředitel a Ing. Vlasáková seznámili zástupce OC s hlavními ekonomickými parametry objemu finančních prostředků určených na mzdy, bylo přistoupeno k hlavnímu bodu jednání a to stanovení pracovišť s odchylnou sazbou výkonové odměny v OŘ Brno. V předstihu před jednáním, na základě dohody z posledního jednání předložily odborové centrály svůj společný návrh. Po jeho prostudování předložil pan ředitel svůj protinávrh, který vycházel z návrhu OC. Po zdůvodnění drobných změn, oproti návrhu OC, byl návrh pana ředitele jednohlasně schválen s platností od 1. 4. 2017. Pracoviště byla rozdělena podle náročnosti výkonu práce do šesti kategorií s těmito sazbami: kategorie 1 sazba 7,7 %, kategorie 2 sazba 7,5 %, kategorie 3 sazba 5,5 %, kategorie 4 sazba 5 %, kategorie 5 sazba 4,6 %, kategorie 6 sazba 4,4 %, přičemž základní sazba je stanovena na 4,6 %.

V další části jednání předložili zástupci odborových centrál k diskuzi několik aktuálních připomínek. Diskuze se vedla zejména na téma posilování pracovišť s očekávaným i neočekávaným nárůstem práce v důsledku výlukové činnosti. Zástupci ADP i OSŽ vyjádřili nespokojenost se současným stavem, kdy při prvních rozsáhlejších výlukách byla nastalá situace řešena nedostatečně, nebo vůbec. Pan ředitel přislíbil hledání řešení problému ve spolupráci s jednotlivými přednosty PO. Ze strany ADP byla přednesena žádost o nápravu stavu, kdy bylo v poslední době opakovaně depeší nařízeno zpravování o beznapěťových úsecích velmi složitě a v rozporu s předpisem SŽDC D1. Pan ředitel přislíbil zjednání nápravy. Další diskuze byla vedena na téma KOP, kde byly zmíněny problémy zejména s účastí rodinných příslušníků. Výklad k situaci v oblasti poskytování KOP podala Ing. Vlasáková.
Jednání bylo ukončeno v 11:40.

Odborová organizace ADP Praha pořádá pro zaměstnance SŽDC PO Kolín, PO Praha-Libeň, PO Praha hl.n. a PO Benešov u Prahy turistický výlet do Bílých Karpat.

Propozice ke stažení v PDF:

Ve středu 22. 3. 2017 se v železniční stanici Sadská konala veřejná prezentace dispečerských terminálů vybavených novou funkcionalitou dálkového zastavení vlaku v systému GSM-R. Organizátorem celé akce byla společnost TTC Marconi ve spolupráci se SŽDC, státní organizací. V úvodu vystoupil ředitel O12 GŘ Ing. Nachtman, který zrekapituloval náročný úkol, který byl v minulosti vytyčen. Jednalo se o implementaci funkcionality „generální stop, který je využíván v systému TRS do nově nahrazovaného digitálního systému GSM-R. Významný podíl na úspěšné realizaci má hlavní operátor SŽDC pan Pavel Lášek, který aktivně zabezpečoval průběh zkoušek ve statické i dynamické podobě.

IMG 2326  IMG 2330

Uskutečnily se statické zkoušky z jednotlivých terminálů, kde po vyslání příkazu byl aktivován příslušný ventil na lokomotivě, v průběhu 4 sekund došlo k samočinnému brzdění za současné aktivace akustické hlásky vysílající ve smyčce naprogramovanou informaci. Byla možnost aktivního vyzkoušení z terminálů TTC Marconi, Inoma i DCom. Ve všech případech byl test úspěšný. Následně se přistoupilo k dynamickým zkouškám, kde v rychlosti 35 km/h byl aktivován nouzový povel k zastavení vlaku. V opakovaném ověřovacím pokusu bylo dálkové zastavení vlaku úspěšné! Časové zpoždění bylo i v dynamické zkoušce 4 sekundy, což je doba, za kterou nelze stihnout vykonat hovor či jiný akt k zabránění mimořádné události. Z tohoto důvodu je významným milníkem úspěšná implementace do systému GSM-R. Ostatní evropské železniční správy by měly následovat náš přístup k zajištění bezpečnosti v železničním provozu za přijatelné náklady. V současné době bude nutné, aby dopravci na síti SŽDC projevily zájem o dovybavení vozidlových radiostanic, které umožní výpravčím a traťovým dispečerům v případě ohrožení bezpečnosti dálkově zastavit vlak nouzovým povelem.

IMG 2322  IMG 2339  IMG 2344