Náměstek ředitele CDP Praha Ing. Kolář, projektant AŽD Ing. Šturma, Ing. Řádek z O22 GŘ SŽDC, Mgr. Chovanec, prezident OAVD ze Slovenska a zástupci ADP (Ing. Zazvonil, Petr Fučík) se setkali v budově CDP Praha na cvičném sále v rámci prezentace projektu ASVC (automatické stavění vlakových cest), které AŽD vyvíjí a testuje na CDP Praha. V rámci této odborné prezentace a možnosti seznámit se prakticky s dosavadními výsledky práce nám bylo sděleno mnoho zajímavých informací včetně geneze problematiky i důvody neúspěšného testování v úseku Liberec - Tanvald.

Nově vyvíjený systém je od základů na jiné platformě, což zaručuje vyšší bezpečnost železničního provozu. Data pro systém nazvaný GEK jsou generována z aplikace GTN (graficko-technologická nadstavba), která je přímo závislá na aplikacích (KANGO, KADR). V rámci ASVC, které se nyní testuje v úseku Zdice - Rokycany (včetně) je možné využívat prozatím tři základní povely, kterými jsou plánované změny traťových kolejí, staničních kolejí či prodloužení pobytu v železničních stanicích za předem určených podmínek. Například odjezd nákladního vlaku z řízené stanice až po průjezdu vlaku osobní dopravy, či možnost plánování jízd vlaků během výluk (křižování, sled, apod.). Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché, což usnadňuje obsluhu. Zásadní kritérium je bezpečnost, z toho vychází, že vždy je prioritní stav a jednotlivé funkce zabezpečovacího zařízení (ESA) ovládané z JOP. Systém je ve vývoji, ale základní funkce již obsahuje a lze jej pro zkušební provoz využít. Není a nebude budován pro provozní a vlakotvornou činnost v uzlových stanicích ani k posunu, neboť základní myšlenkou je odstranění rutinních úkonů a činností a lepší plánování a koordinaci činností při řízení železniční dopravy. Kdykoliv lze systém deaktivovat a provést volbu povelu zabezpečovacím zařízením z JOP. V průběhu letošního roku se plánuje nasazení na DOZ Klatovy - Železná Ruda, kde bude lépe využit současný potenciál, neboť se jedná o jednokolejné traťové úseky.

Jako zástupci ADP včetně prezidenta OAVD jsme měli možnost vyzkoušet veškeré funkcionality, které aplikace umožňuje, což nám umožní lépe sledovat vývoj a srovnávat v čase naplánované cíle. ASVC nemá ambice nahradit lidský faktor či potenciál, ale má odstranit stále se opakující činnosti a zlepšit plánování dopravy v následných časových relacích. Vzhledem k profesnímu zaměření naší odborové organizace nás čekají další diskuse a prezentace což přispěje k lepšímu informování zaměstnanců segmentu řízení provozu u SŽDC.

Početně významnější bylo jednání Výkonného výboru ADP, které se konalo v Praze dne 14. 6. 2018. Důvodem bylo několik zásadních jednání, která se konala v uplynulém období a mají přesah do konce roku i dále. Předseda pohovořil o návrhu interní směrnice ADP k problematice GDPR. K tomuto bodu byla rozsáhlá diskuse, týkala se i zabezpečení kanceláře na Smíchově ve vazbě k interním a citlivým dokumentům. Byl stanoven termín do 31. 8. 2018, který je nepřekročitelný pro jednotlivě uložené úkoly. Následně bylo diskutováno personální obsazení pro kolektivní vyjednávání včetně priorit a možností. Mandát byl hlasováním dán předsedovi Ing. Zazvonilovi, výkonnému místopředsedovi Petru Fučíkovi a člence VV ADP, Ing. Audové. Vzhledem k navázané spolupráci s kolegy ze Slovenska - odborový svaz OAVD, bylo nutné schválit další kroky k vytvoření platformy v rámci segmentu řízení provozu. Úkolem je spolupráce na vytvoření a uzavření Memoranda, které by mělo posílit význam profesních odborů na železnici v rámci států bývalé federace. Předseda podrobně seznámil všechny přítomné o absolvovaných jednáních a dalších, která budou následovat. Po diskusi a odhlasování dalších kroků předsedové regionálních organizací přednesli informace o vývoji v jednotlivých OŘ. Martin Hochman, předseda RO ADP Brno, oficiálně oznámil ukončení svého mandátu, neboť odchází k 31. 8. 2018 od SŽDC k jinému zaměstnavateli. Během letních měsíců bude dohodnut další postup a volby do RV ADP se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2018. V závěru jednání byl schválen harmonogram podzimních akcí a setkání se členy ADP vzhledem k problematice eventuálního projednávání Kvalifikačního katalogu, kolektivního vyjednávání či plnění uložených úkolů.

V Telči se uskutečnil ve dnech 4. - 5. 6. 2018 odborný seminář Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany, který si kladl za cíl seznámit posluchače s aktuálními změnami v legislativě. Akcent byl kladen na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nařízení bylo schváleno EP a Radou dne 27. 4. 2016 s účinností od 25. 5. 2018. GDPR (General Data Protection Regulation) stanovuje jednotná pravidla ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Současně má za cíl obhajobu práv občanů EU proti neoprávněnému shromažďování a využívání dat včetně osobních údajů.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS

Za Alianci drážního provozu se zúčastnil semináře předseda, Ing. Zazvonil a výkonný místopředseda Petr Fučík. Toto téma je v současné době velmi frekventované a poznatky ze školení mají praktický význam pro odborovou činnost v organizaci ADP.

Další problematika se týkala kontrol právnických a podnikajících fyzických osob (OSVČ) ze strany Státního úřadu inspekce práce, především na úrovni OIP. Přednášejícím lektorem byl dlouholetý zaměstnanec Oblastního inspektorátu práce, který velmi důkladně formuloval požadavky ze strany OIP, a také povinnosti jednotlivých OZO (Odborně způsobilých osob v prevenci rizik). Závěrečná část byla věnována prevenci v požární ochraně, změnám v legislativní oblasti a kontrolní činnosti ze strany HZS. Přednáškový blok z požární ochrany vedli zástupci z GŘ HZS ČR (plk. Ing. Machander a kpt. Ing. Nos). Během dvoudenního semináře byla možnost nejen poslouchat přednášející, ale také diskutovat o problematice BOZP a PO obecně i konkrétně, což bylo přínosné pro všechny zúčastněné.

V úterý 22. 5. 2018 se za účasti generálního ředitele Bc. Svobody, MBA konalo pravidelné jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele. V úvodu jednání Ing. Koucký přednesl informace o změnách v organizační struktuře SŽDC, kde došlo k přesunům některých oddělení pod jiné vertikály, zániku, sloučení či vzniku nových, jako příklad vznik oddělení GDPR (General Data Protection Regulation), které musí flexibilně reagovat a konat v souladu s evropským právem (účinnost od 25. 5. 2018). Byla projednána delimitace rozpočtu FKSP, nový výpočet přídělu prostředků pro OJ v souvislosti se zánikem SON a integrací v rámci struktury OJ.

Ředitel O10 GŘ pohovořil o doručeném dopisu od ADP k řešení kritického personálního stavu v segmentu řízení provozu a vyvíjeném tlaku na konání přesčasové práce. V současné době je celkový podstav výpravčích 370 v rámci SŽDC, ale dle vyjádření pana ředitele není toto kritická hranice a zajištění provozu nemá vliv na bezpečnost drážní dopravy. Následně přednesl data o vývoji průměrné mzdy za duben 2018 (+8,8% proti období 04/2017) průměrné mzdy za období 1. - 4. 2018 a nárůstu mzdy (+19,1%) od roku 2012, kdy došlo k převodu "živé dopravní cesty". Shrnul také mzdové údaje v dopravním sektoru v rámci ČR, kde je průměrná mzda nižší o 15% než u SŽDC. Generální ředitel informoval o prodloužení termínu (do 31. 5. 2018) pro náměstka Ing. Hendrycha ke zpracování koncepce segmentu řízení provozu. V této souvislosti zmínil osobní návštěvu na CDP Přerov a diskusi nad řízením žst. Břeclav, kde dle vyjádření dojde po období letních měsíců k definitivnímu přepojení na dálkové řízení do Přerova. Osud dalších stanic, vznik regionálních dispečerských center či optimalizace provozních obvodů má být součástí připravované koncepce. Generální ředitel se rovněž zavázal, že tento materiál bude intenzivně konzultován se zástupci OC, neboť se jedná o strategii řízení provozu na dlouhodobé období. V této souvislosti vyzval představitele odborových organizací k přípravě nad změnou Kvalifikačního katalogu, který musí nově reagovat na požadavky a odbornost jednotlivých zaměstnání. Tento dokument se bude separátně projednávat mimo kolektivní vyjednávání. V diskusi byl generální ředitel tázán na postup prací na sanaci Hájek - Dalovice, nedodržení termínů staveb zhotoviteli, implementaci národní funkcionality GSM-STOP, harmonogram konverze systému napájení na 25 kV/50Hz AC a jinou technickou či provozní problematiku.

Další společné jednání se uskuteční dne 21. 6. 2018 za účasti náměstka pro řízení provozu a představení zpracovaného materiálu či vize.

S výhradami k procesu implementace nové stejnokrojové součástky, především k absenci avizovaného společného jednání OC a zástupců O31 GŘ SŽDC v rámci pracovní skupiny pro OOPP a stejnokrojové součástky byl v tomto týdnu v systému eDAP novelizován Pokyn NSM SŽDC č.1/2016. Z materiálu vyplývá, že nedošlo ke změně předpisu SŽDC Zam3, ale tímto pokynem byla stanovena bodová hodnota nových typů zimních bund pro výpravčí. Hodnota 3300 bodů je poměrně vysoká a čerpání je možné pouze z bodů povinných. Vzhledem k pozastavení implementace nového loga SŽDC jsou stejnokrojové bundy opatřeny logem současným. Další potíží při zavádění je absence nového typu bund v současném platném katalogu výstrojních součástí. Z tohoto důvodu je ke stažení pod článkem tabulka velikostí a postup při měření a určení správné a odpovídající velikosti. Zimní bundy jsou v centrálním skladu v Hradci Králové již dostupné.