Výkonný výbor ADP na svém posledním jednání diskutoval i personální zajištění pro následující kolektivní vyjednávání. Hlavním kolektivním vyjednavačem za ADP bude předseda Ing. Jan Zazvonil a úloha poradce bude svěřena výkonnému místopředsedovi Petru Fučíkovi. 

Platnost kolektivní smlouvy je sjednána i na rok 2017, ale mzdová otázka tj. příloha č. 2 (Pravidla pro odměňování zaměstnanců SŽDC) a otázka KOP příloha č.4 se budou sjednávat na následující období v nových podmínkách. Existuje prostor, který lze naplnit k větší spokojenosti zaměstnanců, ale samozřejmě protistrana se bude snažit o jeho minimalizaci. V rekreačním zařízení Kraskov se uskuteční výjezdní kolektivní vyjednávání v termínu od 31. 10. - 4. 11. 2016.

Jednání zástupců OC a zaměstnavatele dne 19. 9. 2016 se vedlo v korektním duchu. Nejdůležitější informací, která zazněla, byla o změně názoru zaměstnavatele na způsob odměňování zaměstnanců ve funkci pohotovostní výpravčí. Pokud v minulosti výpravčí pracovali za TS 11, nově jim bude výjimkou GŘ přiznán TS 10. Půjde o složitost pracoviště, počet odbočných tratí či povinnosti spojené s dirigováním tratí D3. Na toto téma se rozvinula diskuse mezi zástupci ADP a zaměstnavatelem, kde bylo ze strany odborové organizace požadováno projednávání tohoto materiálu na úrovni OC a následně organizační jednotky. Negativně je stále hodnocena skutečnost, že v určitém časovém období má být za stejnou práci rozdílná odměna. K tomuto názoru se přidal následně i SOSaD, konkrétně jeho předseda Jan Kadečka. Zaměstnavatel opakovaně sdělil, že náplň práce i způsob odměňování bude na ředitelích OŘ a pokud budou pracoviště splňovat udělení výjimky na TS 10, pak procesně bude postoupeno O10 GŘ SŽDC.Výpravka

Následoval blok informací a rekapitulace závazků jednotlivých stran, mj. hodnocení PKS SŽDC 2016 – 2017 za I. pololetí 2016, hodnocení prověrek BOZP konaných v roce 2016, změna plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru či počty jednotlivých delegátů na kolektivní vyjednávání. Za ADP je kvórum na stejné úrovni, tzn. jeden vyjednavač a jeden poradce. Jmenný seznam bude zaslán na O10 do konce tohoto týdne. Diskutovalo se o kauzách pracovněprávních či v gesci moci soudní. Generální ředitel SŽDC se nemohl jednání zúčastnit, neboť byl na jednání CER, kde se konala valná hromada s volbou do řídících orgánů této organizace. Zvolen byl Dr. Rüdiger Grube z Deustche Bahn, který má velký potenciál ve Společenství evropských železnic svoji dosavadní zkušeností z řízení holdingu v Něměcku a západní Evropě, kde DB působí.  

Závěrem bylo ředitelem Ing. Kouckým sděleno, že internátní kolektivní vyjednávání se uskuteční v termínu 31. 10. – 4. 11. 2016.

V sobotu 10. září se uskutečnil den otevřených dveří tunelu Ejpovice, který je součástí probíhající modernizace trati Rokycany – Plzeň. Z větší části bude nová trať vedena po přeložce, čímž dojde ke zkrácení úseku z dosavadní délky 20, 237 km na 14, 147 km. Zkrácením délky tratě a zvýšením traťové rychlosti na 130 – 160 km/h se předpokládá časová úspora přibližně 9 minut. Tunel Ejpovice se skládá ze dvou jednokolejných tubusů, každý o délce zhruba 4 150 m. Prochází skrz kopce Homolka a Chlum, které mají odlišné geologické složení. Homolka je z tektonicky porušených měkčích břidlic a Chlum z tvrdých spilitů. Během dne otevřených dveří si mohli zájemci z řad odborné i laické veřejnosti projít jižní tubus, který byl proražen 7. června 2016.

Ražba tunelu probíhá pomocí tunelovacího stroje S-799 Viktorie s hydraulickým pohonem, délkou 115 m a hmotností 1 860 t. Průměr řezné hlavy činí 9 840 mm a maximální rychlost je 80 mm/min. Dosud nejvyšší dosažený výkon ražeb byl 32 m za den.

F O T O G A L E R I E  > > >

Pravidelné jednání Výkonného výboru ADP za účasti pozvaných hostů se konalo dne 8. 9. 2016 v sídle SŽDC. Předseda ADP představil novou členku VV paní Ing. Olgu Audovou, která po doplňujících volbách v brněnském regionu nahradila Ing. Tomáše Rolníka. V úvodu vystoupil ředitel O10 GŘ SŽDC Ing. Koucký s aktuálními informacemi k organizační změně ve vztahu k SON.

Dále byl prezentován nový motivační program pro budoucí absolventy středních odborných škol NádraŽák, který má ambici přilákat k SŽDC nové zaměstnance formou stipendia a jistoty zaměstnání na dobu min. 5 let, která je vázána smlouvou. Zaměstnavatel tímto způsobem reaguje na vysoký podíl zaměstnanců, kteří v následujícím období (2019 – 2020) budou mít nárok na starobní důchod, což může přinést personální destabilizaci. Uvažovaný cílový stav pro uplatnění programu je 150 žáků.

Vzhledem k probíhajícímu procesu přechodu části závodu, musel Ř O10 jednání následně opustit a diskuse s podněty se vedla se zástupci O10 (Ing. Pospíšil, Ing. Kohoutová) a zástupci CDP Praha (Ing. Kolář a Ing. Javůrek). Zástupci odborové organizace přednesli nesouhlasné stanovisko s procesem, který probíhá v rámci zapojování liniových úseků do CDP Praha. Systémové řešení existence a náplně práce pohotovostních výpravčích není dostatečné a v žádném případě nelze souhlasit s procesem, který bez projednání na úrovni OC přináší nižší tarifní stupně pro dotčené zaměstnance. Nelze akceptovat fakt, že jsou zaměstnancům segmentu řízení provozu bez projednání na úrovni místní nebo OC předkládány mzdové výměry na TS 9 za současné snahy vykonávat pracovní činnost při předání obsluhy jako traťový dispečer CDP za TS 12! Této problematice se věnovalo celé dopoledne.

Požadavkem ADP byla garance ze strany zástupců CDP Praha, že aplikace bezpečnostních přestávek pro zaměstnance, kteří přijdou z uzlu Kolín, bude realizována dle dohodnutých pravidel. Diskuse se vedla nad pracovní náplní pohotovostních výpravčích, kteří nemohou vstoupit do rutinního provozu po předání obsluhy, aniž by nesledovali řízenou oblast. Odměna za práci stejně vykonávanou, bude ale dle návrhu zaměstnavatele nižší až o tři TS. Dále se diskutovalo o odměňování zatížených pracovišť v pražské oblasti, kde během prvního pololetí nedošlo ke shodě a uplatňuje se výše VO dle čl. 33 odst. a) ve výši 4,3%. Tento fakt byl zmíněn i v hodnocení PKS SŽDC.

V odpoledním bloku řešila problematika strategie KV a personální obsazení při procesu vyjednávání. Organizační záležitosti a poznatky z jednotlivých regionálních organizací jednání ukončili po šestnácté hodině.

Dne 19. 8. 2016 se konalo v Praze mimořádné jednání Výkonného výboru ADP, který přijal níže uvedené usnesení:

  1. Aliance drážního provozu kategoricky nesouhlasí s devalvací profese výpravčí (pohotovostní), které zaměstnavatel zcela důvodně snižuje pracovní výkon během odpracované směny. Současně se objevují tendence o nižší tarifní zařazení těchto zaměstnanců, kteří mají stejnou odbornost, zdravotní i psychickou způsobilost a samozřejmě další profesní kvality. Přijatá koncepce dálkového řízení železničního provozu má systémové chyby, které je zapotřebí analyzovat a vést konstruktivní dialog k jejich eliminaci. Současně v žádném případě neakceptovat snižování odměny za práci!
  2. Rozhodnutím Výkonného výboru ADP došlo ke změně sídla odborové organizace s účinností od 1. 9. 2016. Novou adresou pro korespondenci je: Hradec č. p. 64, Plzeň – jih, PSČ: 332 11

20160725 130120