Dne 24. 9. 2018 se konalo pravidelné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC. V úvodu presentovala zástupkyně společnosti "Up" paní Jandová aktuální nabídku produktů, především elektronické karty jako alternativy k papírovým stravenkám, které zaměstnanci SŽDC využívají. E-stravenky mají velký potenciál, avšak není zcela vybudovaná infrastruktura u obchodníků. Další představený produkt byl Unišek +, Unišek FKSP, či Cadhoc dárkové poukázky (i v digitální formě). Během diskuse zaznělo, že není nutné uzavřít smlouvu mezi SŽDC a společností Up nově v režimu pouze E-stravenky, ale po dohodě jako kombinaci. Zaměstnavatel avizoval realizaci průzkumu zájmu a po vyhodnocení by mohli zájemci z řad zaměstnanců využívat E-stravenku. Každý z nich by disponoval vlastním účtem, kde by byly zobrazeny transakce a zůstatek. Seznam poskytovatelů je na stránkách https://extranet.upcz.cz/Pages/New/VyhledavacProvozovenMapy.aspx a pravidelně aktualizován.

V dalším bloku, přivítal Ing. Koucký hosty, ředitele Ing. Taubera a ředitele Ing. Bytnara, kteří prezentovali harmonogram a účel organizačních změn, které se uskuteční k 1. 1. 2019. Jedná se o nové organizační uspořádání v oblasti nemovitostí, kde na úrovni OJ pod náměstka pro ekonomiku bude zařazena SOČ (Správa obchodních činností) a pod náměstka pro techniku SPS (Správa pozemních staveb). Tímto krokem dojde k plánované vyšší efektivitě prováděných procesů, rychlejší přípravě staveb k rekonstrukcím a následnému komerčnímu využití. Další organizační změnou je centralizace finančních účtáren do Pardubic a Olomouce. V současné době probíhá průzkum zájmu o tyto pozice, neboť lze předpokládat zhoršenou mobilitu pro některé účetní ze vzdálenějších oblastí. Nově bude zřízena technická podpora "Zásobník práce", který bude jednotlivé účetní případy přidělovat účetním dle jejich aktuálního vytížení. Současně bude nastaven nový princip zpracování dat, každý jednotlivý zaměstnanec bude realizovat transakce jako celek (přijaté/ vydané doklady a vzájemky) což se od současné praxe liší. Veškeré vydané daňové doklady budou opatřeny digitálním podpisem a distribuovány do sítě České Pošty, která zajistí tisk, balení a rozvoz do 48 hodin od přijetí. Nový systém práce má přinést vyšší produktivitu a uspořit náklady.

Další organizační změnou je zařazení HZS SŽDC přímo pod úsek generálního ředitele SŽDC, což souvisí se zrušením úseku NSM, pod který HZS spadala. K 1. 11. 2018 byl jmenován do funkce náměstka pro řízení provozu Ing. Jasenčák. Ing. Hendrych bude vykonávat funkci poradce.

Nově se diskutuje a uvažuje o zřízení pracovní pozice "Správce žst.", který by měl na starost drobné opravy, kontrolu stavu budov a zařízení služeb, případně menší rozsah úklidu. Požadavek je obsazení cca. 70 systemizovaných pracovních míst v rámci sítě SŽDC, tarifní zařazení (TS 7 - 8).

Od 1. 10. 2018 Směrnice č. 75 o psychické způsobilosti, se dostává do další fáze, neboť byl ukončen proces technického sjednocení psychodiagnostiky, která bude nově uskutečňována dle stejných pravidel v České Třebové i v Olomouci. K jiným zásadním změnám nedošlo, periodicita psychotestů není aktuálně v textu na základě požadavků a odmítavého stanoviska odborů zahrnuta.

Opět se realizuje program "TOP 30", který bude dvouletý a má za cíl, zajistit dostatečné personální rezervy v oblasti podnikového řízení na jednotlivých organizačních úrovních.

Ředitel O10 požádal předsedu ADP, aby vysvětlil ostatním přítomným cíle a důvody vstupu Aliance drážního provozu do ČMKOS a jaký vliv to bude mít pro SŽDC v budoucnu. Ing. Zazvonil, vyjádřil naději, že v rámci sociálního dialogu, dojde k posunu a zlepšení mzdových i pracovních podmínek a spolupráce bude ještě intenzivnější než doposud.

V závěru jednání byla přednesena informace o prolongaci na období roku 2019. Zahájení je datem 1. 11. 2018 a ukončení prolongace je 8. 12. 2018. Prolongační částka se nemění.

Příští společné jednání se bude konat dne 15. 10. 2018 v sídle SŽDC.

Jednání Výkonného výboru ADP se konalo v září jako výjezdní, neboť bylo schváleno usnesení, navštívit alespoň jednou ročně naše kolegy z regionálních výborů a setkat se s členy ADP. Dopolední program byl věnován prohlídce ústředního stavědla v Děčíně a pracoviště dispečera pro styk s dopravci v pohraniční přechodové stanici, dále setkání s přednostou Ing. Mládkem a v odpoledních hodinách probíhal standardní program. Na společném setkání, pohovořil předseda o očekávaných událostech, které se týkají nejen SŽDC, ale také ČMKOS. Představil přítomným kolektivní vyjednavače a odpovídal na kladené dotazy. Další výjezdní zasedání se uskuteční dne 10. 10. 2018 v Havlíčkově Brodě s kolegy z RO ADP Brno.

V pondělí dne 17. 9. 2018 se zástupci ADP zúčastnili jako hosté jednání Rady ČMKOS, která měla na programu mj. hlasování o přijetí Aliance drážního provozu mezi členské svazy. V úvodu předseda Josef Středula přivítal přítomné a předal slovo zástupcům ADP, aby prezentovali odborovou práci, zastupované profese a činnosti, včetně motivů vstupu do ČMKOS. Předseda Ing. Zazvonil představil přítomným členům Rady strukturu ADP, činnost a další vize do budoucna. Zároveň zmínil celospolečenskou potřebu řešit aktuální sociální a ekonomickou problematiku (zrušení karenční doby, jednání o výši minimální mzdy), která má přímý dopad i na zaměstnance železnice a má vazbu na budoucí jednání o podobě kolektivní smlouvy u SŽDC na rok 2019. Jeho slova doplnil místopředseda Daniel Linc. Po dotazech či upřesnění některých postojů následovalo hlasování o přijetí do struktury ČMKOS.

Výsledkem hlasování bylo přijetí Aliance drážního provozu mezi členské odborové svazy ČMKOS s účinností od 1. 10. 2018. V měsíci říjnu bude zástupce ADP již řádným členem na jednání Rady ČMKOS a současně třicátým v rámci tohoto silného odborového uskupení v ČR.

Tisková zpráva: ČMKOS roste - bude už sdružovat 30 odborových svazů!

Poděkování za odborovou práci bych rád vyjádřil našemu příteli a bývalému zaměstnanci SŽDC panu Martinu Hochmanovi. K 31. 8. 2018 ukončil svůj pracovní poměr u OŘ Brno jako výpravčí na hlavním nádraží. Byl oporou naší odborové organizace, dlouholetým předsedou RO ADP Brno, a také kolektivním vyjednavačem. Na počátku vzniku regionální organizace na Moravě musel čelit různým velmi negativním tendencím ze strany managementu. Nepřáli si, aby ADP působilo v obvodu jimi vedeném a jejich snahy byly intenzivní, ovšem marné, neboť zaměstnanci hledali alternativu, která by jim pomohla řešit jejich problémy. Začátky byly velmi obtížné, povedlo se založit regionální organizaci a řádně fungovat v pracovně právní rovině i na volnočasových programech. Mnoho věcí se podařilo změnit nebo prosadit, ale například spravedlivé zatřídění výpravčích na hlavním nádraží vždy ukončilo rozhodnutí odboru personálního GŘ SŽDC. Bohužel odchod Martina Hochmana z našich řad nepřináší radost či optimismus. Naštěstí nemusel odejít ze zdravotních důvodů, ale ztráta motivace, nedostatečné ohodnocení kvalifikované a psychicky náročné práce ve "skanzenu" žst. Brno hlavní nádraží, rozdílné ohodnocení na pracovišti, noční přerušení, nedostatek zaměstnanců a vysoký počet nařízených přesčasů má vliv na rodinný život, a také nutí k zamyšlení, jestli zůstat v takové pracovní pozici až do starobního důchodu?

Přeji tímto Martinovi mnoho úspěchů pracovních u nového zaměstnavatele, v nové pracovní pozici a děkuji mu za jeho práci pro zaměstnance, členy a společné cíle ADP.

Musíme však nalézt nového, silného kandidáta, který stmelí řady zaměstnanců, bude přirozenou autoritou a smýšlet jako předseda, který má vliv a přesah dále než je obvod železniční stanice. V současné době veškerou pracovně právní agendu řeší Regionální výbor ADP Brno. Pověřená jednáním se zaměstnavatelem je Ing. Olga Audová, členka Výkonného výboru ADP. Do konce roku 2018 se uskuteční doplňovací volby do RV ADP Brno, kde bude posléze zvolen nový předseda s jednoznačně silným mandátem.

Ve středu 22. 8. 2018 se konalo společné jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC. V úvodu ředitel odboru personálního představil program jednání, kde stěžejním bodem bylo vystoupení generálního ředitele Bc. Svobody, MBA.

Generální ředitel ve svém obsáhlém vystoupení pohovořil o jednání Dozorčí rady a Výboru SFDI, které se konalo dne 21. 8. 2018 a má přímou vazbu na plánované dotace z Fondu na rok 2019 (provozování dráhy, opravy a údržbu celostátních a regionálních drah, údržbu a opravy nemovitostí).

V rámci postupujícího procesu liberalizace na železnici v České republice se otevřela diskuse nad zajištěním síťových služeb, které by mohla převzít SŽDC jako manažer infrastruktury. Je nutné determinovat, co by měla provozovat a financovat SŽDC, co národní dopravce ČD a ostatní dopravci. Záměr je v počáteční fázi, ale lze předpokládat, že dojde k dalším organizačním změnám v rámci zmíněných podniků. Garantem úspěšné implementace bude MD ČR.

Další tématem byla připravovaná organizační změna, integrace finančních účtáren do dvou sídel (Pardubice, Olomouc), a také nové organizační uspořádání na úseku správy majetku na organizačních jednotkách, kde dojde k oddělení investiční části pod Stavební správy (Západ, Východ). Provozní část bude členěna na Správu budov (SB) a Správu obchodních činností (SOČ). Organizační změny po procesu projednání, přípravy a implementace budou účinné k 1. 1. 2019.

Generální ředitel sdělil, že nechce v současné době realizovat rozhodnutí, která by mohla negativně ovlivnit celý segment řízení provozu. Z tohoto důvodu nebude prozatím realizovaná koncepční změna ve variantním řešení navržená náměstkem pro řízení provozu Ing. Hendrychem (status quo).

Tématem byl i Kvalifikační katalog, kde by v rámci procesu trvajícím 12 - 18 měsíců měl být vytvořen nový dokument, který bude reflektovat na současné pracovní požadavky a technologii práce s adekvátním hodnocením v rámci škály tarifních stupňů. Práce na katalogu prací nebude mít přímou vazbu na kolektivní vyjednávání ve IV. Q. 2018, neboť stěžejní procesy budou probíhat až v roce 2019.

V rámci diskuse byl generální ředitel dotázán na stav úkolu daný Usnesením Správní rady SŽDC snížit počet vedoucích zaměstnanců o 3% do konce roku 2019. Odpovědí sdělil přítomným, že cíl byl dosažen již v současné době. Diskuse se vedla o procesu zajištění postrkové služby na rameni Brno - Havlíčkův Brod - Kolín, kde je nutné zajistit financování, a také vlastní projekt zajištění služby dopravcům.

Po odchodu generálního ředitele, Ing. Koucký pokračoval v programu jednání, předložil statistické výstupy mezd a zaměstnanosti, počet přesčasových hodin za období 1.-7. 2018 (695 tis. hodin), nárůst (+6%) proti stejnému období roku 2017. Podrobně se věnoval ohodnocení zaměstnanců ve stěžejních profesích (výpravčí, mistr tratí, návěstní technik, mistr silnoproudých zařízení). Dále uvedl, že průměrná hrubá mzda je za období sedmi měsíců roku 2018 u SŽDC 33 925 Kč (i s přesčasovou prací). V rámci teplotních abnormalit a dlouhodobých tropických teplot, bylo rozhodnuto o přiznání mimořádných odměn pro zainteresované zaměstnance, kteří se podíleli na zajištění činností v rámci dopravní cesty. Ředitelé OJ přiznali odměnu určeným zaměstnancům ve výši 2 000 Kč. Jednalo se celkem o 3134 zaměstnanců. Ve mzdě za měsíc srpen bude zaměstnancům SŽDC, kteří požadovali časový příplatek provedeno přidanění a srážka ze mzdy. Diskuse se vedla nad možností zavedení elektronických stravenek. Další společné jednání se uskuteční 24. 9. 2018.