První letošní jednání Výkonného výboru se konalo ve čtvrtek 12. 1. 2017 v sídle SŽDC. Na programu jednání bylo vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2016 na centrální úrovni i organizačních jednotek. Dalším bodem bylo odsouhlasení plánu akcí z C-FKSP na rok 2017, který bude předložen na společném jednání se zaměstnavatelem dne 19. 1. 2017. Mezi zásadní změny v organizaci práce odborové organizace patří především změna ve fakturaci pro SŽDC. Veškeré kulturní a sportovní akce z C-FKSP a FKSP na OJ bude fakturovat nově místopředseda Daniel Linc. Všichni předsedové RO ADP již tuto informaci obdrželi. Diskuse se vedla i nad stavem členské základny, počtu zaměstnanců v exekuci a způsobu úhrady členských příspěvků těchto zaměstnanců, neboť někteří z nich využívají servisu odborové organizace i pojištění, ale komunikace a povinnosti na jejich straně chybí.

Členové Výkonného výboru diskutovali nad sjednáváním výše Výkonových odměn pro zatížená pracoviště u jednotlivých OJ. Například v Praze se již vyjednávalo, ovšem bez závěru, OŘ Brno, Hradec Králové, Plzeň či na CDP Praha se uskuteční v průběhu měsíce ledna. Zástupci ADP budou opět prosazovat základní princip této základní složky mzdy (čl. 33, bod 3., odst. b), přílohy č. 2 PKS SŽDC) pro pracoviště s vyšší pracovní zátěží.

Rozpočet na rok 2017 a schválení účetní závěrky se uskuteční až na jednání VV ADP v únoru, zásadní změny se ale neočekávají, tzn. pojištění odpovědnosti při výkonu povolání bude i nadále hrazeno v plné výši pro všechny členy ADP, odměny při životním výročí 50, 60 let zůstanou také zachovány a právní servis taktéž.

V závěru poděkoval předseda ADP všem účastníkům jednání za jejich práci pro svaz a zaměstnance SŽDC. I v roce 2017 bude zapotřebí pracovat minimálně na stejné úrovni jako v letech minulých. Hájit potřeby provozních zaměstnanců v segmentu řízení provozu, být rádcem i oporou v krizových situacích (MU, pracovní úrazy či sociální obtíže), zajistit dostatečnou informovanost a vyjednat kolektivní smlouvu, která bude mít kvalitativně shodné nebo lepší parametry jako stávající. V roce 2018 se uskuteční volební kongres ADP, což zajisté přinese nové impulsy pro práci odborových funkcionářů a rozvoj svazu.

20170108 175026

V rámci technického čtení po schválení 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016 -2017, došlo k tiskové chybě v příloze č. 4.

Článek 2 - Poskytování KOP

pf2017

Jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC po 1. 1. 2017 pokračovala v sídle organizace dne 21. 12. 2016.

V 11:30 hod. podepsal generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Pavel SURÝ společně se zástupci všech odborových centrál 1. změnu Podnikové kolektivní smlouvy na období 2016 - 2017, která bude účinná od 1. 1. 2017.

Výsledek dnes projednávaných bodů:
1. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. a): Základní sazba výkonové odměny 4,5 %.
2. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. b): Rozpětí sazeb výkonové odměny v případě dohody u oblastních ředitelství 3,5 až 17 % tarifní mzdy.
3. Příloha č. 2 čl. 33 bod 4): Výše objemu pro výplatu VO v rámci disponibilních plánovaných (volných) mzdových prostředků 4,9 %.
4. Příloha č. 2 čl. 34 bod 3: Použitelné mzdové náklady na mimořádné odměny 1,0 %.
5. Příloha č. 2 čl. 38 Profesní odměna: Sjednána měsíční odměna 250 Kč držitelům platné licence strojvedoucího.
6. Příloha č. 2.1: Sazby tarifních mezd sazeb A a B zvýšeny o 3,4 %.
7. Příloha č. 2.1 čl. 13: Sazby odměn pracovníka dozoru:
    A: 71; B: 75; C: 80; D: 85.
8. Příslib vyplacení mimořádné odměny 2 000 Kč/zaměstnanec v listopadu 2017 v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku.
9. Změna Směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3.

U ostatních rozporných bodů bylo dohodnuto zachování dosavadního znění.

V úterý 27. 12. 2016 proběhne technické čtení a následně dojde ke zveřejnění sjednaného textu PKS ve znění 1. změny.