V neděli 4. prosince jsme poprvé zařadili do našich akcí mikulášský vlak. Tento zážitkový vlak pro zaměstnance a rodinné příslušníky vyjížděl ve 13 hodin ze smíchovského nádraží a dále směřoval do Radotína, Krče, Malešic a přes Negrelliho viadukt do Buben a Bubenče. Odtud se pro krátké přestávce a objetí lokomotivy vydal přes Holešovice a hlavní nádraží zpět na Smíchov.

Vlak byl sestaven z parní lokomotivy 213.902, osobního, služebního, barového a servisního vozu. Po celou dobu jízdy bylo k dispozici lehké občerstvení v barovém voze. Vlakem procházel Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Při této příležitosti jsme nechali také vytisknout pamětní jízdenky u JHMD, tzv. kartonové neboli Edmonsonovy.

Ačkoliv bylo na první prosincový víkend naplánováno vícero akcí, vlak ADP si našel své zákazníky. Vlak byl obsazen přibližně z 85 % a podle přijatých přihlášek činila obsazenost dokonce 97 %. Bohužel i při této akci se našli jedinci nebo celé rodiny, kteří ač byli řádně přihlášeni, nakonec na akci nepřišli a neomluvili se. Celkový dojem z akce to však nemohlo zkazit. Letošní první ročník mikulášského vlaku ADP byl úspěšný, proto se budeme snažit uspořádat tuto akci i v následujícím roce.

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 30. října 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel návrh změny Pokynu Ř O10 č. 3/2013, který byl projednán a odsouhlasen.

Zaměstnavatel předložil návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017.

Oblast tarifní mzdy: zaměstnavatel navrhuje + 0,8 % OC požadují + 6 %

Profesní odměna: přetrvává rozpor

Výkonová odměna předběžně ve shodě: zaměstnavatel navrhuje u dohodnutého okruhu zaměstnanců OŘ výkonovou odměnu v novém rozmezí 3,5 % až 17 % (dosud 4 % až 12 %) při zvýšeném objemu použitelných prostředků na úroveň 5,0 % tarifních mezd (dosud 4,6 %).

KOP: OC navrhují rozšíření o jednu profesi v řízení provozu a přesuny u některých profesí řízení provozu z tříleté periody do dvouleté periody.

Další jednání se uskuteční dne 13. 12. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 28. října 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel návrh nového znění bodu 2 článku 4 přílohy č. 1 – Stanovená období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby: v roce 2017 budou od 1. února 2017 vyrovnávací období stanovena takto:

 • u HZS od 1. února 2017 do 31. prosince 2017,
 • u ostatních zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou stanovenou týdenní pracovní dobou od 1. února 2017 do 30. června 2017, a od 1. července 2017 do 31. ledna 2018.

V dalších doposud rozporných bodech PKS nedošlo ke shodě (viz 1. společná informace).

Zaměstnavatel navrhl zachování stávajícího členění a výše tarifních mezd a rozšíření využití možnosti zvýšené výkonové odměny v novém rozmezí 3,5 % až 17 % (dosud 4 % až 12 %) při zvýšeném objemu použitelných prostředků na úroveň 4,8 % tarifních mezd (dosud 4,6 %). Odborové organizace setrvávají na svém požadavku nárůstu tarifních mezd o 8 %.

Došlo ke shodě a podepsání dokumentů:
1. Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017
2. Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017

Oba dokumenty budou v nejbližších dnech zveřejněny na stránkách odboru personálního.

Další jednání se uskuteční dne 30. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Ve čtvrtek dne 10. 11. 2016 se po pravidelném jednání Výkonného výboru ADP konal v Praze Libni volební kongres nově vznikající regionální organizace ADP – CDP Praha. Zástupci Výkonného výboru při zahájení pohovořili především o probíhajícím kolektivním vyjednávání u SŽDC, a také o budoucích procesech ve svazu, které přinesou větší efektivitu prováděných procesů.

Vysoká volební účast byla zárukou dobré atmosféry, diskuse a především splnění Stanov ADP pro vznik RO ADP. Zvolený výbor bude pracovat ve složení p. Lorenc, p. Hanka, p. Koza, p. Píša a paní Vaňková. Po vyhlášení výsledků voleb byl výborem jednomyslně navržen a podpořen na funkci nového předsedy pan Petr Lorenc (provozní dispečer CDP Praha), místopředsedou p. Pavel Hanka (traťový dispečer CDP Praha). V následujícím týdnu bude zaměstnavateli předán volební protokol s výsledky a výbor, tak zahájí svoji činnost.

Rád bych jménem Výkonného výboru ADP, popřál nové regionální organizaci a výboru mnoho úspěchů při řešení pracovně právní problematiky a příliv nových členů z řad zaměstnanců CDP Praha.

Ing. Jan Zazvonil - předseda

Kolektivní vyjednávání o 1. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016 - 2017 bylo zahájeno zasláním návrhu zaměstnavatele odborovým organizacím dne 18. října 2016. Návrh obsahoval text příloh č. 2, 3 a 4 PKS pro rok 2017 (platnost těchto příloh byla sjednána pouze pro rok 2016) a dále drobné úpravy základního textu PKS a přílohy č. 1.

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 21. října 2016 byl návrh zaměstnavatele podrobně představen a byl uzavřen Dodatek č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2016, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn. Byl domluven termín pro předání společného stanoviska odborových organizací na pondělí 31. října 2016.

V pondělí 31. října 2016 předali a představili zástupci odborových organizací společné stanovisko k návrhu zaměstnavatele již v rámci výjezdního jednání na Kraskově.

V úterý 1. listopadu 2016 zahájil generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý výjezdní kolektivní vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 - 2017.

 

Došlo ke shodě v těchto původně sporných oblastech:

 • Základní text PKS bod 2.3.1: změna názvu Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb na Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Základní text PKS bod 2.3.2: forma zveřejnění Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb: na intranetu SŽDC
 • Základní text PKS - Odstupné 3.1.6 bod B) písm. a): doplnění podmínky nepřetržitého odpracování 5 let před skončením pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti
 • Základní text PKS bod 4.8 a 4.9: zachování stávajícího textu
 • Základní text PKS bod 4.10 bod. 2. 3. a 4: sjednání platnosti příloh pro rok 2017 (analogicky upraveno bod 1 příloh 2., 3. a 4 tj. období platnosti od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017)
 • Příloha č. 1: v článku 6 bod 4 a v článku 7 bod 6 – prokazatelná žádost zaměstnance (tj. písemnou formou v listinné formě nebo e-mailem, nebo s využitím příslušné elektronické aplikace zaměstnavatele)
 • Příloha č. 2 stanovení sazby odměny za pracovní pohotovost: ve výši stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 2 překážky na straně zaměstnavatele: zachování náhrad ve výši roku 2016
 • Příloha č. 2 příplatek za práci přesčas: zachování ve výši a způsobu poskytování roku 2016
 • Příloha č. 2 příplatek za práci o sobotách a nedělích: ve výši stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 3: podmínky pro poskytnutí poukázky na jídlo v nominální hodnotě 100 Kč a 80 Kč stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 3: zvýšení nominální hodnoty další poukázky na jídlo u určených zaměstnanců HZS ze 40 Kč na 50 Kč
 • Příloha č. 4 podmínka nepřetržité odpracované doby nejméně 26 let pro zaměstnání v tabulce č. 3 (profese infrastruktury)

 

Nedošlo ke shodě v těchto sporných oblastech:

 • Příloha č. 1: vyrovnávací období v roce 2017
 • Příloha č. 2: tarifní mzdy (počet sazeb a výše tarifní mzdy)
 • Příloha č. 2: délka rozdělení pro poskytování příplatku za dělenou směnu
 • Příloha č. 2: výkonová odměna (minimální sazba výkonové odměny, minimální výše mzdových nákladů pro výkonovou odměnu, výše rozpětí základní sazby výkonové odměny v případě sjednání dohody s odborovými organizacemi na úrovni oblastních ředitelství)
 • Příloha č. 2: poskytování profesní odměny
 • Příloha č. 2: poskytování odměny při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru
 • Příloha č. 4: Výčet profesí s nárokem na KOP

Dále bylo jednáno o návrhu zaměstnavatele Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb a o Zásadách C-FKSP. Zatím nedošlo ke shodě v některých ustanoveních. Dále byla představena příprava zveřejňování nabídek akcí, přehledu čerpání, přihlášek a žádostí FKSP apod. také do personálního portálu (STKR), která bude realizována v průběhu roku 2017. Příslušně byl upraven i text Rámcových zásad FKSP.

Další jednání se uskuteční dne 28. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.