Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se v sídle SŽDC uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Pozvání přijal pan generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přednesl své představy o dalším směřování SŽDC, o personálních změnách, které se uskutečnily a ještě budou pokračovat. Nastínil zadané úkoly pro náměstky jednotlivých vertikál, které mají termín do neděle 15. 4. 2018. Úkolem je zpracování koncepce pro jednotlivé segmenty, kde je pro nás největší očekávání v segmentu řízení provozu, neboť nevyjasněné potřeby a rozvoj mají za následek stagnaci tohoto oboru činnosti. Splněná zadání budou následně konzultována s Výborem pro strategii, a pak se zástupci Správní rady SŽDC. Generální ředitel zmínil neuspokojivý stav infrastruktury především v regionu Prahy a Středočeském kraji. Z tohoto důvodu, byl jmenován ředitelem OŘ Praha Ing. Filip, který má za cíl kritický stav zásadně změnit. S problematikou údržby a modernizace souvisí i plánování výluk, které by mělo být až 24 měsíců dopředu, což v současném stavu není představitelné. Byla zmíněna návštěva zástupců EIB (European Investment Bank) u SŽDC, která má zájem o spolupráci s touto mezinárodní institucí pro realizaci rozvoje a údržby infrastruktury v ČR. V diskusi se hovořilo o integraci oddělení SEPA pod O22, kde generální ředitel dal jasný signál, že odpovědný ředitel odboru má veškerou důvěru k realizaci, ale také plnou odpovědnost v případě nesplnění zadaných požadavků. V rámci segmentu řízení provozu bude důležitým výstupem analýza, kterou zpracovává náměstek Ing. Hendrych (deadline 15. 4. 2018), ale také nastavení systému v zatřídění zaměstnanců, což by v praxi znamenalo otevření diskuse nad Kvalifikačním katalogem SŽDC. ADP toto dlouhodobě požaduje, což bylo generálnímu řediteli sděleno.

Po odchodu Bc. Svobody, MBA, pokračoval standardní program jednání. Příspěvky členů byly z oblasti probíhajících prověrek BOZP, jednání o výkonových odměnách pro zatížená pracoviště, apod. Bylo stanoveno, že příští jednání se uskuteční v Havlíčkově Brodě, kde se plánuje setkání s našimi nově příchozími členy.

Předseda dále informoval o jednání s Ing. Pospíšilem, které se týkalo vstupu do portálu STKR z vnějšího prostředí, které se vylaďuje, ale je již funkční. Chyby zmíněné na minulém jednání např. hodnota osobního příplatku "0", i když v dodatcích pracovních smluv či na výplatních listinách je uveden. Ing. Pospíšil vše pečlivě monitoruje a dodavatel má ještě dva měsíce na odstranění chyb v systému. Další jednání se týkalo výstrojních součástek, kde byl osloven vedoucí skupiny, a také vedoucí oddělení Odboru nákupu veřejných zakázek SŽDC. Diskutovalo se nad novými zimními bundami, které budou na základě testování, výběru a následného uzavření smlouvy postupně dodávány do skladu výstrojních součástek v Hradci Králové. V měsíci květnu se má sejít pracovní skupina, kde se má vyřešit bodová hodnota této výstrojní součástky, aby následně mohla být na základě došlých objednávek od zaměstnanců distribuována k použití. Nový model má pohodlný střih, mnoho reflexních prvků pro lepší viditelnost, a také byly zapracovány požadavky pro výkon práce výpravčích (velikost kapes na uložení písemných rozkazů, odepínací vložka, atd.). Lze předpokládat, že nové bundy budou k dispozici již v průběhu letních měsíců, proto je apel na zaměstnance (výpravčí), aby si ponechali dostatečnou rezervu výstrojních bodů na tuto novou součástku, pokud o ni budou mít v letošním roce zájem.

Pravidelné jednání zástupců OC a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC se konalo 28. 3. 2018. Ředitel odboru Ing. Koucký v úvodu jednání omluvil generálního ředitele Bc. Jiřího Svobodu, MBA, který se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit jednání. Následně byl předložen rozpis plánu mzdových a ostatních osobních nákladů dle jednotlivých organizačních jednotek. Ing. Koucký dále informoval nejen o jmenování Bc. Svobody generálním ředitelem, ale také o úkolech, které jsou aktuálně k řešení, mj. snížení počtu řídících pracovníků o 3 % v průběhu roku 2018. O záměru, který se týká sjednocení procesů a personálních přesunech v oblasti IT u SŽDC se dotazoval Ing. Zazvonil. Ředitel O10 odpověděl, že proces projednávání byl zahájen, ovšem bez písemných materiálů.

Tato problematika je zásadní nejen pro generální ředitelství či Správní radu SŽDC, ale také pro zaměstnance řízení provozu. Záměrem je vyjmutí činností i personálních kapacit z odboru O12 základního řízení provozu (oddělení SEPA) pod O22 - odbor informatiky. Vzhledem k vysoké odbornosti nejen na úrovni IT, ale i řízení dopravy zaměstnanců SEPA, bylo uskutečněno pracovní jednání se zástupci oddělení, kteří vyslovili své názory a obavy z oddělení od řízení provozu pod odbor informatiky. Tato záležitost byla konzultována i s ředitelem O22 Ing. Švarcem, který zástupcům ADP, podrobně představil svoji vizi a synergické efekty, které sloučení pod odbor informatiky přinese. V žádném případě nedojde k propouštění zaměstnanců nebo snižování jejich kompetencí, naopak projekty budoucí, které se týkají informačních systémů (ISOŘ, KANGO, aplikací GTN, TPV či diskutované ASVC) budou řešeny v komplexním formátu se středně až dlouhodobým výhledem. Ing. Švarc nás ubezpečil, že nedojde k odtržení těchto zaměstnanců od problematiky řízení provozu a současně budou požadavky provozních zaměstnanců řešeny na odpovídající odborné úrovni. Dále zmínil, že erudice zaměstnanců oddělení SEPA je na vysoké úrovni a jeho zájem o všechny trvá, i když došlo k vyjádření obav či nesouhlasných stanovisek. Další jednání OC je naplánováno na 17. 4. 2018.

Dne 3. 4. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání na půdě OŘ Praha. Na úvod jednání nový ředitel ing.Vladimír Filip přednesl své vize o budoucnosti OŘ Praha. Cílem by mělo být hlavně zlepšení stavu infrastruktury, kdy se dnes potýkáme s mnoha pomalými jízdami a celkově neutěšeným stavem některých tratí. Pan ředitel rovněž mimo jiné zmínil zájem na zlepšování stavu pracovišť. Dále pan ředitel deklaroval připravenost a otevřenost k jednání se sociálními partnery ze všech odborových organizací působících a zastupujících zaměstnance obvodu OŘ Praha. Panem ředitelem jsme byli ujištěni, že zaměstnavatel v nejbližší době neplánuje žádná opatření v provozních profesích, která by směřovala k redukci pracovních míst. Diskuse se rovněž vedla na téma využití nepotřebných objektů na pozemcích SŽDC. Z naší strany byl vznesen dotaz na realizaci některých výluk. Podle posledních informací došlo k odblokování problému s pozemky a největší stavba v rámci OŘ Praha rekonstrukce žst. Praha-Vršovice a trati do Hostivaře bude zahájena v průběhu letošního léta.

Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k přídělu objemu mzdových prostředků, nebylo možné rozhodnout o zvýšené výkonové odměně pro zatížená pracoviště. Odborové organizace setrvávají na svém společném návrhu, který prezentovaly již na únorovém jednání. Zároveň došlo k dohodě o konkrétních procentech VO pro vyjmenované stanice. Ze strany pana ředitele bylo sděleno, že pokud bude objem mzdových prostředků dostatečný, bude tento náš společný návrh tak jak jsme jej přednesli schválen. V zájmu rychlého vyřešení této problematiky bylo dojednáno, že dojde k mimořádné schůzce zástupců odborových organizací s vedením OŘ Praha a to v nejbližší době po tom, kdy dojde k realizaci přídělu objemu mzdových prostředků. Předpoklad je první polovina měsíce dubna. O výsledcích budeme informovat.