Železnice Slovenskej republiky a jedenásť odborových organizácií podpísali 18. decembra 2017 na základe spoločnej dohody Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2017 – 2018, ktorý rieši otázku mzdového nárastu pre budúci rok. Zvýšenie miezd bude zabezpečené novým systémom odmeňovania zamestnancov a tarifných tried, ktoré sa v roku 2018 dotknú všetkých železničiarskych prevádzkových profesií.

Tarifná mzda bude s účinnosťou od 1. februára 2018 zvýšená u prevádzkových zamestnancov, s najvyšším nárastom u typových pozícií ako elektromontér, návestný majster, signalista, rušňovodič traťový strojník, rušňovodič elektromontér a výpravca. Navrhovaná zmena predstavuje zvýšenie objemu mzdových nákladov na tarifné mzdy v roku 2018 o 9 %. Cieľom ŽSR je oceniť náročnosť profesií vzhľadom k požadovanej odbornej a zdravotnej spôsobilosti, podporiť u zamestnancov kariérny rast a postupne sa priblížiť k aktuálnym mzdám na trhu práce.

,,Adekvátne ohodnotenie železničiarov je oblasť, ktorá u nás rokmi zaostala. Zmena sa nerodila ľahko a vyžadovala si čas, ale som veľmi rád, že sme prišli s konkrétnym návrhom na jasnú a hlavne citeľnú zmenu k lepšiemu a odborové organizácie sa s týmto návrhom nakoniec stotožnili,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Celkove sú zmeny naplánované na tri roky. ,,Navrhovaný systém zohľadňuje náročnosť profesií vzhľadom k odbornej a zdravotnej spôsobilosti. V tomto prvom kroku pôjde celkovo o zvýšenie taríf u takmer 12 400 zamestnancov,“ dodal M. Erdössy.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo na Centrálním dispečerském pracovišti v Praze.

Došlo k dohodě na doplnění článku 10 – Osobní příplatek přílohy č. 2 – možnost přiznání sazby B na základě rozhodnutí ředitele OJ v případě, kdy si zaměstnanec z důvodu potřeby zaměstnavatele udržuje odbornou způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1, i když to pro aktuálně vykonávanou činnost tento předpis nevyžaduje.

Zaměstnavatel předložil návrh navýšení k nově nastaveným základním tarifním mzdám o 2,4 %. Odborové organizace snížily svůj požadavek nárůstu k nově nastaveným tarifním mzdám na 9,0 % a požadavek disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,9 % tarifních mezd.

Další jednání proběhne 19. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

Jednání dnes konané mimořádně na CDP Praha bylo ukončeno pro přetrvávající rozpor v mzdovém nárůstu. Další jednání se uskuteční v úterý 19. 12. 2017 v sídle zaměstnavatele.

Prolongace pro rok 2018 nebude zahájena k 1. lednu 2018, její začátek bude vyhlášen v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018, který bude vydán v průběhu měsíce ledna 2018.

In Karty s platnou aplikací železniční průkazka pro rok 2017 zůstávají v platnosti v souladu s Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2017 (č.j. 3466/2016-O10, ze dne 14. 11. 2016) až do 31. května 2018, pokud nebude rozhodnuto jinak.

 

Ke stažení v PDF: