Pozvánka ke stažení v PDF:

Dne 6. 2. 2018 proběhlo pravidelné jednání s ředitelem OŘ Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem. Mimo jiné byla diskutována otázka aplikace článku 34 bod 3 b) přílohy č.2 týkající se odměňování zaměstnanců pracovišť s vyšší pracovní zátěží. Po diskusi mezi ADP, OSŽ a FV došlo ke kompromisnímu společnému návrhu odborových organizací.

Návrh obsahuje:
1/ na všech pracovištích v obvodu OŘ Praha zůstane zachována VO v základní výši 5 %
2/ navrhujeme nejvyšší výkonovou odměnu pro pracoviště Praha hl.n.
3/ navrhujeme zvýšenou VO pro pracoviště Praha-Vršovice, Praha-Smíchov, PPV Praha-Libeň, PPV Kolín, Nymburk a Kralupy n/Vlt.

Vzhledem ke skutečnosti, že příděl objemu finančních prostředků na VO zatím nebyl realizován, rozhodl ředitel OŘ tak, že v tuto chvíli odmítl společný návrh odborových organizací a vydal vlastní opatření. Toto opatření obsahuje zvýšení VO pouze pro pracoviště Praha hl.n. o 8 % nad základní sazbu VO, což znamená, že za měsíc leden a únor bude VO v žst. Praha hl.n. na úrovni 13 %. Na tuto VO budou mít nárok všichni výpravčí Praha hl.n. vyjma venkovních výpravčích. Snahou bude zajistit zvýšenou výkonovou odměnu pro všechna vyjmenovaná pracoviště a to i zpětně za měsíce leden a únor, neboť tímto opatřením kdy je vyšší VO honorována jen jedna stanice je diskriminační vůči zaměstnancům ostatních zatížených pracovišť.

Další jednání se uskuteční dne 6. 3. 2018

Tak jako v minulých letech i letos dochází k totožné situaci při aplikaci podnikové kolektivní smlouvy konkrétně článku 34 bod 3 b) přílohy č.2 týkající se odměňování zaměstnanců pracovišť s vyšší pracovní zátěží. V některých OŘ jsou dohodnuty zvýšené VO již od 1.2. příslušného kalendářního roku a ve vyšších procentuálních hodnotách než je tomu v jiných OŘ, kde ředitelé nechtějí přiznat vyšší VO dříve než od druhého čtvrtletí. Konkrétně zmiňuji OŘ Praha, kde jako výpravčí působím a o kterém mám logicky největší přehled. V OŘ Praha se odehrává největší objem provozní práce. Je to dáno množstvím vlaků přepravujících cestující (okolo 320 tisíc denně) do metropole ať už za prací nebo za jiným účelem. Dobře o tom pojednává např. tento článek Dojížďka za prací a do škol v hl. m. Praze 

 

Chybné rozdělení finančních prostředků mezi OŘ neumožňuje spravedlivé odměňování

Zároveň se v tomto OŘ nachází největší množství pracovišť s vyšší pracovní zátěží. Když budu hovořit o řízení provozu, nachází se zde stanice: Praha hl.n. (1040 vlaků za 24 hod), Praha-Vršovice (820 vlaků za hod), Nymburk hl.n. s mimo jiné silnou nákladní dopravou a Praha-Smíchov s aktuálně velkým množstvím místní práce (obraty souprav). Samostatnou kapitolou jsou PPV Praha-Libeň a Kolín kde se na jednu stranu říká, že tato dvě PPV jsou s extrémní pracovní zátěží, ale přitom jsou zařazena do tarifního stupně 10. Otázkou zůstává proč tato PPV nejsou zařazena do tarifního stupně 11, když mají extrémní pracovní zátěž? Zvláštností OŘ Praha je tedy velké množství pracovišť s vyšší pracovní zátěží, než je tomu v jiných OŘ. Logicky by to mělo znamenat vyšší příděl do objemu výkonové odměny pro OŘ Praha než pro ostatní OŘ kde je množství takových pracovišť nižší. Bohužel není tomu tak. Ve výsledku v rámci OŘ Praha není možné z důvodu nedostatku objemu finančních prostředků na VO odměňovat pracoviště s vyšší pracovní zátěží ani srovnatelným procentem VO jaký je aplikován v jiných OŘ. V rámci jedné firmy jsou tedy zaměstnanci pracovišť s vyšší pracovní zátěží v OŘ Praha diskriminováni, neboť jsou odměňováni v rámci jedné firmy hůře a přitom odvádějí srovnatelný nebo dokonce vyšší objem práce než jejich kolegové v jiných OŘ.

 

SŽDC nedodržuje rovné zacházení se všemi zaměstnanci, porušuje tím právo EHS?

Zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci vychází ze Smlouvy o Evropském hospodářském společenství a je klíčovým principem v právu Evropského společenství. Jde o legislativu, která je společná všem členským státům a má přednost před vnitrostátním právem. V oblasti pracovního práva je zásadě rovného zacházení se všemi zaměstnanci přikládán maximální význam, neboť pracovní právo upravuje závislou práci, která, je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance a zásadním způsobem ovlivňuje vztahy na pracovišti. Zásada rovného zacházení zaměstnavatelů se všemi zaměstnanci, která spočívá v tom, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání je dnes obsažena v ustanovení § 16 odst. 1 zákoníku práce.

V pátek dne 26. 1. 2018 se konalo společné jednání zástupců odborových organizací a ředitele OŘ Plzeň. V úvodu Ing. Týr podrobně pohovořil o předložených dokumentech k projednání, vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2017, tento bod byl bez připomínek, dále plán akcí BOZP na rok 2018, kde došlo mj. k doplnění položky, bod bez zásadních připomínek. Zásady FKSP na rok 2018 byly po dohodě upraveny, došlo k doplnění bodu individuální rekreace, kde byl stanoven limit čerpání na 3 000 Kč pro zaměstnance. Příspěvek na stravenky zůstal v maximální výši 14 Kč. Diskuse se vedla nad administrací akcí FKSP v aplikaci STKR, kde intenzivně dodavatel řeší chyby v systému, které ovšem nemají zásadní vliv na funkci. Pro zaměstnance OŘ Plzeň se v podstatě nemění nic, neboť obdobný systém zde létá úspěšně fungoval. Jiné je pouze uživatelské prostředí. Došlo ke schválení plánu akcí na rok 2018.

Zásadním bodem k jednání byla novelizace pokynu Ředitele OŘ Plzeň k poskytování výkonových odměn pro období 2. – 12. 2018. V rámci argumentace nad návrhem zaměstnavatele bylo zástupcem ADP navrženo doplnění dalšího pracoviště – výpravčí Plzeň seř. n. z důvodu objektivních skutečností a náročnosti. Po dlouhé diskusi a argumentaci přistoupil ředitel Ing. Týr ke kompromisnímu návrhu. Závěrečné resumé je následující: Výpravčí Plzeň os. n. Triangl 11 %, výpravčí České Budějovice 8 %, výhybkář Plzeň seř. n. 6 %, dozorce výhybek St.1 Plzeň seř. n. 6 %, výpravčí Plzeň seř. n. 7 %. Aktualizovaný princip odměňování je účinný od 1. 2. 2018.

 

První jednání Výkonného výboru ADP dne 11. 1. 2018 se konalo v sídle SŽDC. Na programu byl zásadní bod, který navazoval na proces změny Stanov ADP, které byly odsouhlaseny na volebních kongresech v závěru roku 2017. Při volbách byli nominováni zástupci jednotlivých regionů do Výkonného výboru. Nominovaní zástupci následně veřejnou volbou navrhli, složení předsednictva na další období: Ing. Zazvonil Jan, Linc Daniel a Fučík Petr, kteří byli jednohlasně zvoleni. Následovala volba místopředsedy – zvolen Linc Daniel, výkonného místopředsedy - zvolen Fučík Petr a předsedy ADP – zvolen Ing. Zazvonil Jan. Volbou vedení svazu byl dokončen proces prvního volebního období a pozornost bude věnována usilovné práci pro členy – zaměstnance SŽDC v období 2018 – 2022.