Dnes v odpoledních hodinách byly aktualizovány testové otázky na rok 2017.

testove otazky button

Velmi intenzivní bylo jednání Výkonného výboru, které se konalo 9. 2. 2017. Projednávaly se dokumenty, které byly předloženy zaměstnavatelem či návrhy ADP. V současné době velmi diskutovaný pasport místností užívaných odborovými organizacemi byl bez výhrad přijat, neboť regionální organizace ADP nemají žádné užívané prostory. S tímto bezprostředně souvisí aktuální žádost u SON Praha na zajištění místnosti dle čl. 1. 8 PKS SŽDC a také § 277 ZP. Dalším bodem bylo schválení Zásad hospodaření ADP na rok 2017, rozpočet bude schválen až v měsíci březnu.

Předseda ADP informoval členy o jednání o stanovené výši VO u OŘ Praha, kterého se zúčastnil jako host. Výbor vyslovil nesouhlas s děním v této organizační jednotce, a také postoj Výboru OSŽ k této problematice. V jiných OJ většina zástupců pochopila, že nemohou zaměstnanci rozdílně zatíženi mít stejnou výši VO, když PKS umožnila diferenciaci v této oblasti.

Na základě impulsů od zaměstnanců a členů regionálních výborů Výkonný výbor přistoupil k jednomyslnému schválení usnesení o rekodifikaci Kvalifikačního katalogu (Katalogu prací) včetně dodatků. Současně užívaná pravidla pro přiznání tarifních stupňů nekorespondují s aktuálními požadavky na objektivní hodnocení vykonávané práce. Diferenciace a rozpětí je nutné nově analyzovat a vytvořit vyvážený dokument, který ve střednědobém i dlouhodobém horizontu bude kvalifikovaným nástrojem pro spravedlivou odměnu za vykonávanou práci a současně motivačním prvkem pro současné i nově příchozí zaměstnance společnosti. Nezbytné je komplexní posouzení všech povolání bez výhrad! Toto usnesení bylo následně představeno a okomentováno řediteli odboru personálního Ing. Kouckému, který byl hostem v druhé části jednání.

Ředitel dále uzavřel dohodu o spolupráci při organizování TDM v roce 2017 mezi ADP a SŽDC. (http://www.ltd-velehradek-cerny-cap.estranky.cz/). Diskuse se vedla nad aktuálním stavem segmentu řízení provozu především ve vazbě CDP = PPV, projektu „Nádražák“, digitalizaci a vytvoření jednotné platformy pro přehled a čerpání FKSP, která by měla být realizována v roce 2017. Dále byl ředitel upozorněn, že aktuální podstavy zaměstnanců v segmentu řízení provozu jsou vážnou hrozbou pro následné období. O práci v dopravě není takový zájem, jako v minulosti. Migrace za prací ovlivňuje i sociální vztahy a zvyšuje životní náklady. Velmi podstatné je přijmout odpovědnost nejen za svá rozhodnutí v procesu řízení dopravy, ale také za životy jiných a hmotné statky, které každé rozhodnutí ovlivňuje. Otázkou zůstává, jaká je motivační složka pro případné budoucí výpravčí či traťové a provozní dispečery u SŽDC? S touto otázkou souvisí i pracovní zátěž na exponovaných pracovištích a snaha minimalizovat veškeré negativní faktory, které mohou způsobit fyziologické a psychické opotřebení zaměstnanců, neboť podnik musí využít potenciál zaměstnanců, ale ne za cenu takových ztrát jako by mohlo být poškození zdraví. Na tyto principiální otázky bude nutné najít adekvátní řešení. Tento postoj sdílí i ředitel Ing. Koucký, s tím, že není otázkou dnů či týdnů, ale konsensus bude nutné nalézt. Diskuse se vedla i nad změnou č. 3, předpisu Zam 1, kde je nutné aplikovat změnu zákona o drahách (k 1. 4. 2017). Současně byla připomínka k neadekvátní restrikci ze strany zaměstnavatele v případě absence na pravidelném školení zaměstnanců. Ředitel O10 dále sdělil, že není uzavřena smlouva s dodavatelem KOP pro zaměstnance SŽDC. O vývoji v této oblasti bude podána informace na jednání OC a zástupců GŘ dne 24. 2. 2017

rj

V úterý 7. 2. 2017 se uskutečnilo jednání zástupců OC s ředitelem OŘ Praha. Nosným tématem bylo odměňování zaměstnanců dle PKS SŽDC ve znění 1. změny dle čl. 33, odst 3, písm.b). Jednotlivé strany představily své návrhy a podpořily je argumenty. Zástupci ADP požadovaly u vyjmenovaných pracovišť zvýšenou sazbu VO ve výši 12 % (Praha hl. n., Praha Vršovice os.n., Kolín a Nymburk). Tento návrh nepodpořilo vedení OJ ani ostatní OC. V žádném případě nebyla snaha akceptovat vyšší sazby ani snižovat u méně vytížených pracovišť v garantovaném rozpětí dle PKS (3,5 - 17%). Předseda ADP opakovaně poukazoval na disproporci mezi objemem vykonávané práce a způsobem ohodnocení těchto zaměstnanců. Současně sdělil jakým způsobem se vyrovnaly ostatní složky s touto problematikou vloni i v letošním roce. Dohoda nebyla uzavřena, dále platí výše 4,5 % pro všechny zaměstnance OŘ Praha. Ředitel Ing. Vondrák přednesl doručený text dokumentu, který vyjadřuje nesouhlasný postoj zaměstnanců řízení provozu žst. Praha hl. n. a Vršovice ke způsobu odměňování za jejich práci. Toto sdělení bylo dále určeno i generálnímu řediteli Ing. Surému a personálnímu řediteli Ing. Kouckému. Argumentace ze strany OJ OŘ Praha je nedostatek disponibilních zdrojů k pokrytí takto zvýšených mzdových nároků vyjmenovaných pracovišť. Mzdové náklady zvyšuje i vysoký podíl přesčasové práce za uplynulé období a chybějící zaměstnanci v některých odvětvích.

20161128 142738

Další diskuse se vedla nad provozní problematikou, především nad opravnými a investičními pracemi v roce 2017. Zásadní opravou projde úsek Praha-Smíchov - Praha Radotín, kde opakovaně dochází k omezení infrastruktury z důvodu závad na trakčním vedení. Rozsáhlé opravy budou i v dalších úsecích obvodu OŘ Praha. K řešení problematiky pracovišť PPV (Kolín) se připravuje třístranná schůzka s vedením CDP Praha, OŘ Praha a zástupci zaměstnanců. Prioritou je systémové nastavení procesů, které jsou nezbytné pro efektivní řízení dopravy za současného minimalizování negativních vlivů na vykonávanou práci zaměstnanců CDP i PPV,

Na závěr informoval ředitel o připravovaných Zásadách FKSP na rok 2017, které budou k projednání zaslány zástupcům OC v průběhu měsíce února. 

Závodní okruh

Akce se uskuteční na největším závodním okruhu pro motokáry v České republice, který se nachází v Praze Radotíně (Kart centrum, Výpadová 1335). Závod je určen pro 80 závodníků. Přímo u závodní trati je restaurace s občerstvením. Začátek v 9:30 h, konec cca v 15 h.

Přihlášky

Pouze elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: Závod motokár

Tělo zprávy: osobní číslo, jméno a příjmení, organizační složka, zařazení, vztah (Z, RP, RP-D, DU) a rok narození u dítěte nebo důchodce

Kontaktní formulář >>>

Akce je již obsazena - aktualizace 8. 2. 2017 09:30

Pravidla

Akce je určena všem zaměstnancům Správy železniční dopravní cesty a jejich rodinným příslušníkům. Zaměstnanci startují ve svém volnu. Na akci je poskytován příspěvek z C-FKSP, spoluúčast 200 Kč bude vybírána na místě.

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Dne 31. 1. 2017 se na Oblastním ředitelství v Hradci Králové konalo jednání o výši VO na vybraných pracovištích a podobě Zásad FKSP OŘ Hradec Králové na rok 2017.

V úvodu jednání seznámil ředitel OŘ Ing. Vladimír Filip zástupce OC s již uskutečněnými investičními akcemi a výhledem na rok 2017. Zaměstnavatel seznámil OC s Pokynem k poskytování VO na rok 2017 a vybranými pracovišti s nárokem na zvýšenou VO 6,5 %. Zástupci ADP navrhli pro vybraná pracoviště VO ve výši 7 %, pro profesi operátor(ka) železničního provozu navrhli vyšší VO než je stanovena pro všechna ostatní pracoviště v obvodu OŘ Hradec Králové. Tento návrh byl zaměstnavatelem a ostatními OC odložen na měsíc březen, jelikož je nutné stanovit částku připadající na toto navýšení.

Seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží:

  • Česká Třebová - výpravčí hlavní a panel Sever 6,5 %,
  • Hradec Králové hl. n. - výpravčí 6,5 %,
  • Liberec - výpravčí St.3 6,5 %,
  • Liberec - signalista St.4 6,5 %,
  • Pardubice hl. n. - výpravčí bez vnější služby 6,5 %.

Všechna ostatní pracoviště v obvodu OŘ Hradec Králové mají stanovenu základní sazbu VO 4,5 %.

Dalším bodem jednání byla diskuse nad podobou Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb u OŘ Hradec Králové. Zástupci odborové organizace SOSaD navrhovali příspěvek na individuální dovolenou v hodnotě 1 000 Kč, tento návrh nebyl přijat ostatními odborovými organizacemi.

Zásadami bylo stanoveno:

  • Příspěvek na stravenku 10 Kč
  • Bez příspěvku na individuální rekreaci
  • Příspěvek na dětskou rekreaci TDM 2 x ročně do výše 3 000 Kč
  • Na TDM z katalogu CK ČD Travel se poskytuje příspěvek z C-FKSP nebo s FKSP OŘ HK do výše 50 % z celkové částky poukazu
  • Došlo k navýšení sazby nákladů připadajících na stravování během sportovních a kulturních akcí: snídaně – 110 Kč/osobu, oběd a večeře – 180 Kč/osobu, občerstvení – 90 Kč/osobu