Posledním jednáním v Roztokách u Křivoklátu byl dopolední blok konaný 10. 10. 2013.. Zaměstnavatel po souhlasu všech OC dal veřejně k dispozici ucelený informační materiál pro zaměstnance SŽDC k aktuálnímu stavu kolektivního vyjednávání. Následoval návrh zaměstnavatele k bodům a ustanovení PKS, které se týkají její platnosti (rok 2014). Po diskusi byl návrh přijat. Kolektivní vyjednávání se dále týkalo KOP, kde nebude pro návrh PKS rozšiřován okruh profesí (KZAM) s nárokem, který byl v původním protinávrhu OC. Tento bod je již uzavřen ve shodě. Následující kolektivní vyjednávání včetně definitivního schválení termínů KV se uskuteční v pondělí 14. 10. 2013 v sídle SŽDC.

Ve středu 9. 10. 2013 se v odpoledních hodinách zúčastnil zasedání kolektivního vyjednávání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., který představil nové návrhy zaměstnavatele reagující na dosavadní průběh kolektivního vyjednávání. Souhlasil s návrhem OC na dobu platnosti a účinnosti PKS na dobu roku 2014, dále zachování KOP za stávajících podmínek a na konci svého vystoupení zdůraznil, že nelze počítat s navýšením objemu mzdových a ostatních osobních nákladů oproti současné PKS. Po přednesení návrhu zaměstnavatele následovala diskuze mezi generálním ředitelem a zástupci OC.

Kolektivní vyjednávání bude pokračovat dle harmonogramu v souladu se sjednanou dohodou v sídle zaměstnavatele.

V úterý 8. 10. 2013 se postupně konaly tři bloky kolektivního vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu. První dopolední blok byl věnován revizi celého textu PKS a poslední připomínky či stanoviska se do návrhu zapracovala. Významným stanoviskem OC, které bylo zapracováno do textu, byl návrh změny platnosti PKS z tříleté (2014 -2016) na jednoletou (2014). V odpoledním a večerním bloku jednání byl postupně procházen text PKS a započalo se již s argumentací jednotlivých stran. Některé argumenty byly formulovány per partes (integrace po částech), jiné jako společné stanovisko OC. Po rozsáhlé diskusi nad jednotlivými body bylo jednání ukončeno ve 20,30 hod.

V pondělí 7. 10. 2013 si zástupci OC a zaměstnavatele vyjasnili svá stanoviska k navrženým textům PKS. Zaměstnavatel předal své stanovisko k poslednímu společnému dopisu, který byl adresovaný generálnímu řediteli a týkal se postupu a reakce na proces podaného protinávrhu. Po sdělení stanovisek obou jednajících stran došlo k posunu, který znamenal implementaci většiny stanovisek OC do textu návrhu zaměstnavatele. Došlo tedy k dohodě o dalším  postupu v kolektivním vyjednávání. Ve večerních hodinách byl první den jednání ukončen.

Tento týden, v úterý 1. 10. 2013 byl na GŘ SŽDC, státní organizace doručen dopis podepsaný všemi zástupci OC. Týkal se vyjádření ke stanovisku generálního ředitele, které zástupci zaměstnanců obdrželi v písemné i digitální formě a jeho obsahem byla především neakceptace předloženého protinávrhu PKS. Reakce zaměstnavatele a další postup, který by měl směřovat k dohodě se předpokládá na kolektivním vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu ve dnech 7. – 10. 10. 2013.