Společné jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele, konané dne 15. 10. 2018 mělo na programu vystoupení generálního ředitele Bc. Svobody, MBA a náměstka pro ekonomiku Ing. Krejčího, kteří se vyjádřili k situaci financování SŽDC, plánovaného rozpočtu SFDI a předpokládaného přídělu pro SŽDC. Generální ředitel následně předložením návrhu 1. změny PKS SŽDC zahájil proces kolektivního vyjednávání (viz samostatný článek). Nově bude praktikován osobní přístup při vyjednávání generálního ředitele nebo náměstka (EN), což v minulosti nebývalo zvykem, ale vzájemnou interakcí by mohlo dojít k vyřešení sporů v kratších lhůtách.

V bloku věnovaném organizačním změnám, informoval Ing. Koucký o personálních změnách na úseku řízení provozu, kde za Ing. Nachtmana, byl jmenován ředitelem nově přejmenovaného odboru Řízení provozu Ing. Tržil, MPA, rezignoval Ing. Houska (ředitel odboru jízdního řádu), nově byl jmenován Ing. Vrtěl. Dále byl odvolán z pozice ředitele OŘ Plzeň Ing. Surý a jmenován Ing. Hendrych. Další personální změny se týkaly pozic na PO v OŘ Praha, které představil již Ing. Filip na jednání v Praze s odborovými organizacemi.

Zásadní organizační změnou, která se uskuteční k 1. 1. 2019, bude optimalizace počtu Provozních obvodů, ze současných 35 na 23 (sedm na Moravě a šestnáct v Čechách). V organizačním uspořádání bude vytvořen úsek Technického náměstka přednosty, který bude mít v gesci mj. staniční technologii či zařízení služeb. Vzhledem k organizačním změnám na zrušeném úseku pro správu majetku a integraci v novém organizačním uspořádání zaměstnavatel musel přistoupit vzhledem k platné legislativě k institutu hromadného propouštění (cca. 24 zaměstnanců obdrží výpověď z pracovního poměru k 31. 12. 2018). U HZS SŽDC dojde k dílčím změnám v organizační struktuře, která bude lépe kopírovat uspořádání HZS pod Ministerstvem vnitra. Novou koncepci segmentu řízení provozu by měl prezentovat Ing. Jasenčák na jednání OC dne 30. 10. 2018.

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 1. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení svého návrhu.

Nejvýznamnější návrhy změn v návrhu zaměstnavatele:

  • zavedení nového typu zvláštní odměny všem zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou;
  • náhrada kondičních pobytů kondičním programem (poukázky pro rok 2019 pro všechny zaměstnance v profesích, které dosud mají nárok na kondiční pobyt na individuální rehabilitace);
  • navýšení částek náborového příspěvku.

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 29. 10. 2018.

Dále došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 30. 10. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Na základě zahájené spolupráce mezi ADP a kolegy ze slovenské odborové organizace (OAVD) sdružující zaměstnance řízení provozu u ŽSR se na základě pozvání uskutečnilo první společné jednání na Slovensku (11 a 12. 10. 2018). Základním posláním bylo rozšíření oblastí spolupráce v rámci sociálního dialogu i pracovněprávní problematiky, která v průběhu podzimu 2018 vyústí v podepsání mezinárodní smlouvy o spolupráci mezi odborovými svazy. Jednání se za slovenskou stranu účastnil prezident OAVD pan Jozef Chovanec, předseda Republikové rady František Demko a člen RR OAVD. První den jednání patřil návštěvě stanice Bratislava hl. n., kde jsme si prohlédli pracoviště výpravčích hlavní služby. V odpoledních hodinách se konalo společné jednání Výkonného výboru ADP společně s kolegy z OAVD. Nosným tématem bylo připravované kolektivní vyjednávání u SŽDC a proces změny Katalogu prací. Členové ADP měli možnost vyslechnout, s jakými problémy se museli kolegové z OAVD vypořádat v minulosti, kdy se "Katalog" měnil u ŽSR a současně přednést své cíle a představy. V pátek program pokračoval návštěvou CRD (Centrum řízení dopravy) Trnava, kde nás mile přivítal Ing. Remenár - přednosta žst. Trnava, který nám velmi podrobně vysvětlil problematiku zavádění dálkového řízení na Slovensku, technologii Siemens s automatickým stavěním vlakových cest a odpovídal na naše dotazy. Byli jsme navštívit "věž", kde v minulosti byla hlavní služba (dnes zasedací místnost) a také dopravní sál, kde je dálkové řízení svěřených úseků. Druhé pracoviště CRD se nachází v Púchově a existuje vize aktivovat ještě další dvě v rámci ŽSR.

Společné zasedání mělo nabitý program, ale účel splnilo a v odborové práci bude mít i nadále spolupráce nezastupitelnou úlohu.

Na úvod jednání pozdravil všechny přítomné pan ředitel Ing. Filip a ekonomický náměstek Ing.Gánovský. Pan ředitel ve zhruba čtyřicetiminutovém proslovu shrnul dosavadní úspěchy za dobu působení ve funkci, pohovořil o nadcházejících plánech a úkolech i o záležitostech, které komplikují jeho snahy. Mimo jiné bylo sděleno, že došlo k odstranění cca jedné třetiny pomalých jízd v obvodu OŘ Praha, které zde byly na jaře tohoto roku. Snahou bude odstranění i zbývajících omezení rychlosti v nejbližší době. Opravy a rekonstrukce se týkají i nádražních budov, kde se např předpokládá rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha Běchovice. Rovněž dojde k rekonstrukci Fantovy budovy. Všechny tyto investice komplikují jednak památkáři, pokud se jedná o budovy historického významu, a také zvyšující se cena ze strany stavebních firem. Pan ředitel pohovořil obecně o rekonstrukcích stanic v tom smyslu, že již nebude docházet k tomu čeho jsme byli v minulosti někdy svědky, kdy se opravily jen koleje u nástupišť a ostatní nikoliv. Nadále se bude prosazovat rekonstrukce stanic jako celku. Zároveň dochází k postupné nápravě týkající se čistoty prostor jak pro cestující veřejnost tak pro personál stanic. Důležitost je rovněž přikládána k lepšímu využití komerčních prostor jednotlivých stanic. Je kladen důraz na smysluplnější využití i okolí stanic, kdy tyto pozemky by měly být lépe využity tak, aby sloužily ku prospěchu cestující veřejnosti a přilákaly cestující do vlaků např parkoviště, cyklověže atd.

Pan ředitel informoval o svém rozhodnutí o změnách ve jmenovaných funkcích kdy byli odvoláni k 31.10.2018:

Náměstek pro řízení provozu Mgr. Chládek, přednosta PO Kladno Bc. Lehner, přednosta PO Praha hl.n. Cibulka, přednosta PO Beroun Ing. Ludvík a vedoucí kanceláře ředitele Ing. Tuma.

K 1.11.2018 jmenoval náměstkem ředitele pro řízení provozu Ing. Ludvíka, přednostou PO Praha hl. n. Mgr. Chládka, přednostou PO Beroun Bc. Lehnera a přednostou PO Kladno Ing. Nachtmana.

Od 1. 1. 2019 se aplikuje nový organizační řád OŘ Praha, který bude znamenat snížení počtu náměstků ředitele OŘ o dva a integraci správy majetku s ekonomikou na OŘ. Bližší informace budou známy od 1. 11. a s námi projednány.

Za měsíce říjen, listopad a prosinec bude z prostředků OŘ Praha, které se podařilo vyjednat, vyplacena zvýšená výkonová odměna a to na všech pracovištích. Všem zaměstnancům bude v každém z těchto měsíců vyplacena výkonová odměna zvýšená o cca 5% nad základní sazbu nebo zvýšenou sazbu, která je účinná na pracovištích se zvýšenou pracovní zátěží.

Dne 24. 9. 2018 v 10 h se v budově OŘ Brno uskutečnilo pravidelné setkání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel OŘ Brno Ing. Lubomír Křivánek, dalšími účastníky jednání byli vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Miluše Vlasáková  a ředitel pro ekonomiku Ing. Petr Štaffa. Za RO ADP Brno se jednání účastnila Ing. Olga Audová.

Hlavním bodem jednání byl: návrh změny č. 1 přílohy C Pravidel pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno SŽDC PO - 7/2018-OŘ BNO

Na základě kladné bilance hospodaření s mzdovými prostředky a předchozího jednání na OŘ Brno  ze dne 25. 6. 2018, bylo přikročeno k plošnému navýšení výkonové odměny pro všechny zaměstnance o 0,2%.

Zásadní navrhované změny:
- V 1. okruhu zaměstnanců je nově uveden sklad PZ Studenec 5,5%
- V 2. okruhu: kategorie č.1 8,1%
- z důvodu zrušení pracoviště vypuštěny dvě položky v žst. Břeclav, funkce výpravčí pracovní činnost osobní nádraží JOP a pracovní činnost přednádraží JOP
- zavedení nové položky v žst. Břeclav, funkce výpravčí pracovní činnost DOZ - kategorie č. 2 6,2%
- přidání položky žst. Brno dolní nádraží, funkce výpravčí - kategorie č. 3 5,7%
- přidání položky žst. Vranovice, pracovní činnost D3 - kategorie č. 4 5,2%, kategorie č. 5 4,7%

Tento dokument byl předložen zástupcům OC v předstihu k seznámení či připomínkám a po krátké diskusi byl schválen. Sazby se poskytují za období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.

Bylo rozhodnuto, že nad rámec navýšení VO bude z uspořených mzdových prostředků, ve mzdě  za měsíc září vyplacena mimořádná odměna. Celkový objem vyplacené částky činí cca 1 mil Kč, tedy částka na jednoho zaměstnance je asi 500 Kč. Výše odměny je v kompetenci přednostů PO  a odborových správ.

Na konci jednání Ing. Štaffa v krátkosti informoval všechny přítomné o dosavadním uspokojivém stavu finančních prostředků určených k čerpání z FKSP.

Termín následujícího jednání byl předběžně stanoven na 17. 12 2018 v sídle OŘ Brno.