Dne 3. 4. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání na půdě OŘ Praha. Na úvod jednání nový ředitel ing.Vladimír Filip přednesl své vize o budoucnosti OŘ Praha. Cílem by mělo být hlavně zlepšení stavu infrastruktury, kdy se dnes potýkáme s mnoha pomalými jízdami a celkově neutěšeným stavem některých tratí. Pan ředitel rovněž mimo jiné zmínil zájem na zlepšování stavu pracovišť. Dále pan ředitel deklaroval připravenost a otevřenost k jednání se sociálními partnery ze všech odborových organizací působících a zastupujících zaměstnance obvodu OŘ Praha. Panem ředitelem jsme byli ujištěni, že zaměstnavatel v nejbližší době neplánuje žádná opatření v provozních profesích, která by směřovala k redukci pracovních míst. Diskuse se rovněž vedla na téma využití nepotřebných objektů na pozemcích SŽDC. Z naší strany byl vznesen dotaz na realizaci některých výluk. Podle posledních informací došlo k odblokování problému s pozemky a největší stavba v rámci OŘ Praha rekonstrukce žst. Praha-Vršovice a trati do Hostivaře bude zahájena v průběhu letošního léta.

Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k přídělu objemu mzdových prostředků, nebylo možné rozhodnout o zvýšené výkonové odměně pro zatížená pracoviště. Odborové organizace setrvávají na svém společném návrhu, který prezentovaly již na únorovém jednání. Zároveň došlo k dohodě o konkrétních procentech VO pro vyjmenované stanice. Ze strany pana ředitele bylo sděleno, že pokud bude objem mzdových prostředků dostatečný, bude tento náš společný návrh tak jak jsme jej přednesli schválen. V zájmu rychlého vyřešení této problematiky bylo dojednáno, že dojde k mimořádné schůzce zástupců odborových organizací s vedením OŘ Praha a to v nejbližší době po tom, kdy dojde k realizaci přídělu objemu mzdových prostředků. Předpoklad je první polovina měsíce dubna. O výsledcích budeme informovat.

Dne 8. 3. 2018 se konalo pravidelné jednání Výkonného výboru s rozšířenou účastí o předsedy regionálních organizací a členy výborů. Konalo se proškolení z funkcionalit osobního portálu STKR, konkrétně administrování akcí z FKSP na OJ nebo C-FKSP. Interaktivní formou přednášel Ing. Pospíšil z O 10 GŘ SŽDC, který současně odpovídal na mnoho otázek spjatých s administrativou veškerých budoucích akcí. I přes počáteční negativní odpor některých členů k elektronické formě došlo na konci školení k všeobecné shodě nad výrazným zjednodušením jednotlivých úkonů a evidencí zaměstnanců.

Následoval blok, již bez účasti zástupce O10, který se věnoval pracovněprávní oblasti, především BOZP, kde SIBP pohovořili o novinkách v legislativní oblasti a poznatcích z jednotlivých pracovišť. K této části proběhla diskuse, neboť zaměstnavatel v OŘ Praha plánoval změny v systemizaci a zvýšení zátěže pro zbývající obsluhující zaměstnance. Jednalo se o žst. Praha Vršovice a žst. Praha Krč. Po několika jednáních s přednostou i ředitelem je v tuto chvíli zachován status quo. S touto problematikou souvisí i nedostatek kvalifikovaných dopravních zaměstnanců, neboť při přesčasové práci do 150 hodin ročně není schopen zaměstnavatel řádně obsadit veškeré plánované směny. Začátkem měsíce dubna se uskuteční plánované jednání zástupců OC a zaměstnavatele na úrovni OŘ Praha, kde by měl být vyřešen i požadavek na vyšší výkonové odměny pro exponovaná pracoviště. Předseda regionální organizace Petr Lorenc informoval o plánované akci Výletem za italskými vulkány z C-FKSP, která je již kapacitně naplněna. Výkonný výbor se dále zabýval usnesením RO ADP CDP Praha, které bylo doručeno právě předsedou p. Lorencem. Po dlouhé diskusi, bylo odsouhlaseno, že se vedení ADP bude zabývat pouze některými body usnesení a snažit se naplnit je. Kontroverzní bod, který se týká vyhlášení stávkové pohotovosti a přípravy na stávku není v současné chvíli akceptovatelný. Veškeré okolnosti spjaté s ukončeným kolektivním vyjednáváním byly prodiskutovány a další kroky budou ke zvážení, až ve vyjednávání následném.

Z důležitých informací, které zazněli to je změna ředitele OŘ Plzeň, kde byl odvolán Ing. Týr a jmenován Ing. Surý. Pověřen řízením SŽDC je statutární zástupce Bc. Jiří Svoboda, MBA, který bude následně hlavním organizátorem personálních i systémových změn u SŽDC. Společné jednání na úrovni GŘ a OC je naplánováno na 28. 3. 2018, kde by měl být předložen rozpis plánu mzdových prostředků pro rok 2018, hodnocení PKS SŽDC za rok 2017, předložen prozatímní rozpočet FKSP na rok 2018 a další organizační záležitosti. K 1. 4. 2018 dojde k začlenění SON do struktury OŘ, kde budou muset aktivně spolupracovat obě složky jak SBBH, tak SON, aby byly prováděné procesy efektivní a pod stejným úsekem. Je vysoká pravděpodobnost, že toto reorganizace v rámci podniku nebude poslední.

 

Dne 23. 2. 2018 se uskutečnil pravidelný kongres RO ADP působící na CDP Praha, kterého se kromě členské základny zúčastnili i pozvaní zástupci Výkonného výboru ADP Petr FučíkDaniel Linc. Další z hostů byl pan Aleš Semrád, předseda naší nově vzniklé regionální organizace na GŘ Praha.

V úvodu byli všichni přítomní seznámeni s prací regionálního i Výkonného výboru v uplynulém období, od posledního kongresu. Členové byli informováni, jak probíhají jednotlivé schůze se zaměstnavatelem a čeho bylo dosaženo. Byly předneseny základní informace o chodu odborového svazu ADP i regionálních organizací. Diskutovalo se o skončeném kolektivním vyjednávání, a to s ohledem na nedosažení všech požadavků přijatých členskou základnou na posledním kongresu v Praze – Kyjích. V rámci této problematiky byla analyzována situace v sousedním Německu, kde v rámci vln několika velkých stávek, bylo německými odborovými kolegy dosaženo podstatně lepších výsledků než u nás. Rovněž se řešila otázka zneužívání přesčasové práce zaměstnavatelem při kolektivním vyjednávání ohledně argumentace o výši průměrné mzdy v řízení provozu. Dalším bodem kongresu bylo FKSP. Podrobně byli všichni „proškoleni“, jakým způsobem funguje tento fond (jak centrální FKSP, tak FKSP organizačních jednotek), a ke kterým podstatným změnám v následujícím období dochází (portál STKR a FKSP, „virtuální účty“ na hromadné akce u OJ apod.). Na základě podnětů a návrhů členské základny i regionálního výboru byl přijat plán akcí FKSP pro rok 2018, které bude pořádat ADP při CDP Praha ve spolupráci se zaměstnavatelem. Též byl předložen plán akcí pořádaných naší odborovou centrálou ADP z centrálního fondu FKSP.

V závěru kongresu bylo přijato usnesení s požadavky na Výkonný výbor ADP. Usnesení Regionální organizace CDP ADP bude podrobně diskutováno dne 8. 3. 2018 na jednání Výkonného výboru ADP.

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Dne 6. 2. 2018 proběhlo pravidelné jednání s ředitelem OŘ Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem. Mimo jiné byla diskutována otázka aplikace článku 34 bod 3 b) přílohy č.2 týkající se odměňování zaměstnanců pracovišť s vyšší pracovní zátěží. Po diskusi mezi ADP, OSŽ a FV došlo ke kompromisnímu společnému návrhu odborových organizací.

Návrh obsahuje:
1/ na všech pracovištích v obvodu OŘ Praha zůstane zachována VO v základní výši 5 %
2/ navrhujeme nejvyšší výkonovou odměnu pro pracoviště Praha hl.n.
3/ navrhujeme zvýšenou VO pro pracoviště Praha-Vršovice, Praha-Smíchov, PPV Praha-Libeň, PPV Kolín, Nymburk a Kralupy n/Vlt.

Vzhledem ke skutečnosti, že příděl objemu finančních prostředků na VO zatím nebyl realizován, rozhodl ředitel OŘ tak, že v tuto chvíli odmítl společný návrh odborových organizací a vydal vlastní opatření. Toto opatření obsahuje zvýšení VO pouze pro pracoviště Praha hl.n. o 8 % nad základní sazbu VO, což znamená, že za měsíc leden a únor bude VO v žst. Praha hl.n. na úrovni 13 %. Na tuto VO budou mít nárok všichni výpravčí Praha hl.n. vyjma venkovních výpravčích. Snahou bude zajistit zvýšenou výkonovou odměnu pro všechna vyjmenovaná pracoviště a to i zpětně za měsíce leden a únor, neboť tímto opatřením kdy je vyšší VO honorována jen jedna stanice je diskriminační vůči zaměstnancům ostatních zatížených pracovišť.

Další jednání se uskuteční dne 6. 3. 2018