V pondělí 18. 11. 2013 se na plánovaném kolektivním vyjednávání dohodli zástupci OC a zaměstnavatele na podobě článku 3.1.6. základního textu – odstupné. Nově se upravuje odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti ve vazbě na "Koncepci částečného řešení problematiky spojené se změnou zákona o důchodovém pojištění".  Zaměstnavatel dále navrhl podobu dokumentů na následující období (Rámcová dohoda o uvolňování odborových funkcionářů, přílohy č. 5 a 6 obecných Zásad FKSP, výklad možnosti kombinace příspěvku z FKSP na rekreace)

Dále byl předložen návrh zaměstnavatele na stanovenou týdenní pracovní dobu, dovolenou, profesní odměnu a další příplatky a odměny. Po analýze se bude v projednávání pokračovat na příštím plánovaném jednání.

Dne 14. 11. 2013 se konalo plánované jednání Výkonného výboru, kam byli pozváni i předsedové z regionálních organizací a předsedkyně centrální revizní komise. Na programu bylo mnoho bodů, které se mj. týkaly průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC a volby strategií v dalším postupu, dále organizačních záležitostí svazu, přípravě rozpočtu a Zásad hospodaření na rok 2014, připravovaných Zásadách FKSP na rok 2014, plánovaných kulturních nebo sportovních akcí do konce roku 2013 atd.

Po dlouhé diskusi nad jednotlivými tématy se VV ADP přesunul na jednání s NŘP Ing. Nachtmanem, kde se až do pozdních odpoledních hodin diskutovala problematika uzlu Děčín a možnosti řešení stavu, který je zaměstnanci řízení provozu shledán jako nevyhovující. Argumenty za stranu zaměstnavatele formuloval, Ing. Tržil, MPA, který navrhl dílčí kroky, které by situaci mohli zklidnit.

Dále se hovořilo o CDP Praha, investičních akcích v roce 2014 a další problematice. Jelikož se plánované jednání všech OC a NŘP nekonalo z důvodů probíhajícího kolektivního vyjednávání a časové kolize, byl dán zástupcům ADP mnohem větší prostor k argumentaci a nalezení optimálního řešení. Je předpoklad, že konce roku 2013 se bude konat ještě společné setkání nad zmíněnou problematikou včetně dalších návrhů ze strany ADP.

RV ADP Praha uspořádal dne 6. 11. 2013 výjezdní zasedání do Kutné hory – Hotelu u Kata. Předseda regionální organizace ADP p. Petr Lorenc celou akci moderoval. Po přivítání pozvaných hostů a členů předal slovo Ing. Vondrákovi, který pohovořil o personální a ekonomické situaci v OŘ Praha a výhledu do následujícího období. Zmínil také výlukovou činnost, která se bude dotýkat provozních zaměstnanců v roce 2014. V dalším příspěvku vystoupil Mgr. Chládek, který prezentoval pomocí dataprojektoru projekt CDP Praha.

Všichni přítomní měli možnost shlédnout možnosti uspořádání jednotlivých dispečerských sálů, včetně harmonogramu zapojování jednotlivých úseků. Po diskusi se zaměstnavatelem pohovořil předseda ADP p. Bc. Zazvonil o milnících, kterých bylo dosaženo v uplynulém pololetí především vybudování organizační struktury ADP, a také o procesu kolektivního vyjednávání. Následně se účastníci odebrali k obědu a odpolední blok byl až do večera věnován prohlídce města včetně středověkého dolu.

V pátek 8. 11. 2013 se konalo další jednání o podobě PKS na rok 2014. Zaměstnavatel předložil nový návrh k článku odstupné s vazbou na řešení problematiky ztráty zdravotní způsobilosti s vazbou na "Koncepci částečného řešení problematiky se změnou zákona o důchodovém pojištění" ze dne 9. 9. 2008. Jednání bude nad návrhem pokračovat po analýze OC. Dále byl projednán návrh Zásad o používání FKSP pro rok 2014 včetně připomínek OC. Došlo ke shodě na dalším postupu.

Dne 30. 10. 2013 došlo k projednání návrhu zaměstnavatele v oblasti dělených směn jejich přerušení a podmínek práce pracovníka dozoru. Byl navržen postup uznávání nároku na poskytování KOP v případě změn zaměstnavatele. V obou případech byla po diskusi shoda. Tímto došlo ke konečnému souhlasu ustanovení o nepřetržitém odpočinku v týdnu, přípravných dobách, opravách služebních předpisů, dohodách o provedení práce, přestávkách na jídlo a oddech.

Dospělo se také k dohodě o navýšení příplatku za domácí pohotovost, zvýšení odměny za práci nad volnou hloubkou a ve výškách a za práci s motorovými pilami, křovonořezi, ručními podbíječkami a zatáčečkami.

Uzavřela se celá kapitola poskytování KOP včetně definice profesí u kterých vzniká nárok v roce 2014. Jedná se stejné profese jako v roce 2013.

Zaměstnavatel informoval o již vyhlášeném výběrovém na poskytovatele KOP v roce 2014, byl předán návrh Zásad pro tvorbu a hospodaření s FKSP na rok 2014 a seznámil OC se zásadními změnami včetně nutné podmínky uzavření Zásad FKSP  ještě v roce 2013.

Dne 23. 10. 2013 se uskutečnilo kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele. Došlo k projednávání návrhu zaměstnavatele (Nepřetržitý odpočinek v týdnu, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce, Pracovní pohotovost, Pracovní doba v kalendářním měsíci, Přípravné práce). Bylo dosaženo shody na dalším postupu s tím, že definitivní podoba dnes projednávaných oblastí bude přijata na dalším jednání po předložení doplňujících návrhů.

V další části jednání předložil zaměstnavatel zdůvodnění řešení uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže, ke shodě nedošlo. V závěru jednání nedošlo ke shodě v oblasti příplatku za udržení odborné způsobilosti.

Další jednání se uskuteční 30. 10. 2013

Ve dnech 17. a 18. 10. 2013 se uskutečnila další kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele. Výsledkem jednání bylo ukončení procesu interpretace stanovisek OC k rozporným bodům ve zbývajícím textu PKS. Otázka přílohy č. 2. 1. - Sazby mzdových složek a odměn byla podrobně diskutována a ke shodě nedošlo v žádném z rozporovaných bodů. Návrhy OC v příloze č. 3 - Stravování a náhrady výdajů PKS byly okomentovány zástupci zaměstnanců a ke shodě prozatím nedošlo. Došlo ke shodě v upřesnění pravidel pro poskytování odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru a pravidel odměňování při prostoji. Byla sjednána technická úprava textu Dohody o poskytování Kondičního pobytu. Další jednání se uskuteční 23. 10. 2013.