Dne 21. 6. 2013 se po delší době konalo jednání pracovní skupiny pro posuzování psychické zátěže zaměstnanců. Jednání řídil vedoucí oddělení benefitů p. Ing. Evžen Pospíšil, za zaměstnavatele byli přítomni p. Janouš, p. Kubeš, Ing. Slach, Ing. Svoboda. Za ADP se jednání zúčastnili p. Pavel Hanka člen Výkonného výboru a místopředseda p. Daniel Linc. Jednání se zúčastnili také zástupci OSŽ Mgr. Martin Malý, Miloš Paleček a zástupce oddělení BOZP p. Daniel Cemper.

Zaměstnavatel seznámil členy komise se záměrem realizace veřejné zakázky v oblasti posuzování psychické zátěže a výběru pracovníků na pozici dispečer a výpravčí SŽDC. Cílem této zakázky je posoudit psychickou zátěž na pozici dispečer a výpravčí (na JOP), popsat požadovaný psychický profil zaměstnance na této pozici a navrhnout opatření pro optimalizaci psychické zátěže na novém centrálním pracovišti dispečerů CDP v Praze. Zástupci zaměstnavatele byli též seznámeni členy ADP se současným stavem pracovišť (Kolín, Děčín), které již byly posouzeny Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Další jednání komise je naplánováno na čtvrtek 18. 7. 2013.

Na jednání se sešli zástupci všech odborových centrál mimo FŽ, kterou zastupovala FS ČR. Předložený návrh na rozpočtování prostředků pro ADP v požadované výši nebyl zástupci OC přijat. Vzhledem k akutní potřebě uvolnění prostředků z C-FKSP pro zaměstnance SŽDC postižené povodní, bylo nutné i přes oprávněné argumenty ADP ustoupit kolegům z ostatních OC a souhlasit s nižší rozpočtovanou částkou na činnost centrály. Bohužel argumenty, které se týkaly především kvalitně připravených podkladů a realizace nastávajícího kolektivního vyjednávání, kam se upírá naše snaha, nebyly vyslyšeny. Dle názorů některých funkcionářů je kolektivní smlouva standardem a zaměstnanci požadují zábavu, sport a další benefity, které lze pomocí prostředků FKSP získat.

Další část jednání se týkala vytvoření povodňové sbírky pro postižené zaměstnance povodní, která bude na bázi dobrovolné srážky ze mzdy přes CSS (Centrum sdílených služeb). Prováděcí a technická část bude zaměstnancům zveřejněna prostřednictvím intranetu SŽDC a také přes OJ a VJ. O rozdělení prostředků bude rozhodovat schválená komise složená ze zástupců OC a zaměstnavatele.

Zaměstnanci mají možnost využít sociální výpomoci a půjčky z FKSP na organizační jednotce. Pokud jsou prostředky vyčerpány nebo není vůbec tato položka rozpočtována, uvolní se prostředky z C-FKSP.
Závěrečná část jednání se týkala informace o zahájení činnosti komise na posuzování neuropsychické zátěže u zaměstnanců na exponovaných pracovištích v řízení provozu. Byl dohodnut termín 21. 6. 2013, kdy se zástupci zaměstnavatele, ADP (p. Hanka, p. Linc) a OSŽ sejdou k jednání o dané problematice. Ostatní OC neprojevily o tuto problematiku zájem.

Vážení členové, přátelé, kolegyně a kolegové, deště a následné povodně, které v současných dnech zasáhly Českou republiku, se dotýkají nejen železničního provozu, ale i nás v ADP. V ulici Radotínská v Praze Velké Chuchli je zaplaveno sídlo organizace a evakuovat se z něj musela i rodina předsedy Jana Zazvonila. V následných hodinách pak předseda společně s výkonným místopředsedou Petrem Fučíkem za pomoci člunu monitorovali oblast. Vzhledem k nepříznivé meteorologické situaci, kdy na mnohých tocích ještě nedošlo ke kulminaci a pršet by dle předpovědí mělo, i když v menší míře, nadále, lze očekávat další problémy. Se všemi našimi členy a jejich rodinami tak soucítíme, a pokud budete mít jakékoliv otázky, či budete chtít postiženým členům pomoci, můžete se obrátit přímo na členy výkonného výboru a regionální výbor ADP Praha.

AKTUALIZACE 4.6.2013:

Podle posledních informací od ředitele OŘ Praha, Ing. Zdeňka Vondráka je provoz v oblasti OŘ Praha, i když s komplikacemi, zabezpečen a dle zatím dostupných údajů nikdo ze zaměstnanců OŘ nepřišel o příbytek. Aktuální informace z provozu jsou k dispozici na stránkách SŽDC, či detailněji na portálu ŽelPage.
Členům, jež povodeň zasáhla jsme připraveni pomoci při odklízení následků a likvidaci. V tomto případě se prosím obracejte na místopředsedkyni RV ADP Praha, paní Alenu Novobilskou, tel.: 603 750 558, či na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  

 

Další fotografie z povodní naleznete ve fotogalerii

Ve středu 22. 5. 2013 se předsednictvo ADP zúčastnilo mezinárodní konference - Železnice 21. století. Tato prestižní konference byla slavnostní událostí neboť zaměstnavatel, SŽDC, státní organizace působí již 10 let na tuzemském trhu. Konference byla rozdělena do čtyř panelů, které moderoval Jakub Železný. Úvodní slovo patřilo náměstkovi ministra dopravy Ing. Miloslavu Halovi, který pohovořil o transformačním zákoně č. 77/2002 Sb., o výzvách, které se týkají mezinárodní dopravy v EU.

Akcent byl kladen na interoperabilitu, legislativu a především kvalitu infrastruktury. Generální ředitel SŽDC, Ing. Jiří Kolář, PhD., představil společnost a zmínil důležité milníky, které SŽDC ovlivnily. Jednalo se o legislativní proces, vznik společnosti a přechod Stavebních správ, přidělování kapacity, převod provozuschopnosti a řízení provozu.

„Bude nutné více komunikovat a lépe řídit vztahy se zákazníky" (dopravci, objednatelé dopravy) vyzdvihl generální ředitel. Další slova patřila dokončení transformačního procesu, kterým bude připravovaný prodej části podniku (dnešní ČD RSM), který by se měl uskutečnit k 31. 12. 2013, zvyšování produktivity práce, čerpání dotačních programů (OPD I.), příprava dokumentace k OPD II.(2014 – 2020), a také mezinárodní komunikaci (prostřednictvím CER). Jako největší hrozby se jeví nedostatečná kapacita, především v městských aglomeracích, nízká traťová rychlost v porovnání s okolními státy, nedostatečná harmonizace legislativních podmínek, dlouhé termíny realizace staveb. Mezi příležitosti firmy byl kladen důraz na bezpečnost provozu, minimální environmentální dopady, vyšší využití VRT nebo RS a revizi TEN – T. Jako priority pro SŽDC je nutné dokončení modernizace koridorů, vybudování kvalitního spojení s Letištěm Václava Havla (dvojkolejná elektrifikovaná trať Praha – Kladno, s odbočkou na V. H. Airport), vybudování RS (rychlých spojení), implementaci ERTMS (ETCS, GSM-R), využití trakční energie rekuperací, DOZ a využití dalších technologií.

V prvním panelu vystoupil Michail Gončarov, zástupce Ruských železnic, který pohovořil o investicích do infrastruktury a plánovaných stavbách přes Polsko do Německa a Maďarsko do Rakouska. Další host Libor Lochman (CER) hovořil o společenství infrastrukturních podniků a železničních společností, kterých CER sdružuje již 78 a o přípravě návrhů nové legislativy. Zdůraznil nutnost harmonizace podmínek mezi železničním a silničním dopravním módem, velkou podinvestovanost a podfinancovanost infrastruktury, nárůst dopravy, který ovšem není v přímé úměře nárůstu výkonů (hrtkm, vlkm), ty naopak klesají. Bude zapotřebí internalizovat externí náklady z dopravy a eliminovat objíždění ČR po sítích jiných železničních správ.

Druhý panel diskuse „Liberalizace evropského trhu jako příležitost" uvedl Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. Vyjádřil se k připravovanému návrhu IV. liberalizačního balíčku, zmínil multiplikační efekty, které jsou spojené s budováním infrastruktury. Edward Christie (odborný poradce CER) představil hlavní pilíře IV. balíčku. Jedná se o technický pilíř (zjednodušení autorizací, certifikací a posílení vlivu ERA), otevření trhu jako druhý pilíř v sobě nese povinnost veřejné služby a právo přístupu k dopravní síti. Třetím pilířem je řádná správa, kde je nutné oddělení dopravců od správců a efektivní nediskriminační přístup na trh (síť). Nutností jsou nezávislé regulační orgány. Benedikt Wiebel (bývalý prezident UIC) svoji prezentaci věnoval pohledu na systém ve Švýcarsku, na investiční politiku a nárůst dopravních výkonů. Hovořil o atraktivitě nádražních čtvrtí a byl velmi znepokojen stavem budovy v jakém se nachází pražské hlavní nádraží. Finanční výsledky operátorů vždy závisí na státu a samosprávách a je nutné účelně investovat do staveb, kde je ekonomická návratnost investic opodstatněná. Herbet Kasser (generální sekretář Spolkového ministerstva pro dopravu Rakouska) vyzdvihl přístup k řešení dopravní politiky v Rakousku a objem 2 mld. EUR ročně do infrastruktury jako dobrý příklad pro ostatní země, které nechtějí zaostávat v tržním segmentu železniční dopravy.

Třetí panel „Modernizace a trendy nejen v Evropě" uvedl náměstek generálního ředitel SŽDC Ing. Petr Šlegr. Pohovořil o realizovaných a připravovaných projektech. Bude nutné mít kvalitní projektovou přípravu na stavby z evropských fondů (COF, OPD II.). Byla představena vizualizace RS (rychlých spojení), která v budoucnu zefektivní dopravu přes území ČR a zkrátí cestovní časy. V průběhu prezentací se dostavil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, který vyjádřil své stanovisko k infrastrukturním stavbám na železnici. Bude nutné účelně investovat tam, kde je poptávka průmyslových podniků po přepravních službách.

Ve čtvrtém bloku vystoupil PhDr. Jiří Špička (náměstek generálního ředitele pro provoz), který pohovořil o svěřeném úseku. Popsal trendy, kam se bude řízení provozu ubírat, především dálkové řízení (DOZ) a budování CDP Praha. Na jeho slova navázal Jaroslav Látal (UniControls), který představil společnost, která se zabývá systémy pro dopravu. Další prezentaci uvedl Ing. Zdeněk Chrdle (AŽD Praha), který představil systémy, které společnost vyvíjí a implementuje v jednotlivých státech.

Závěr konference patřil vyhlášení fotografické soutěže a neformálnímu setkání účastníků, kde se diskutovalo o tématech spojených se železnicí. Na konferenci byl přítomen management společnosti SŽDC, zahraniční hosté, dodavatelé a zástupci MD ČR.

Jediné co na konferenci chybělo a nezaznělo bylo poděkování nebo zmínka o provozních zaměstnancích SŽDC, kteří zabezpečují provoz (24/7) a jsou tou nezbytnou součástí fungování celého organismu firmy.

 

Jednání OC a zástupců zaměstnavatele se uskutečnilo dne 13. 5. 2013. Na programu jednání byla prezentace produktu zástupců Groupe Chéque Déjeuner. Jednalo se o možnosti využití šeků „Unišek“ pro zaměstnance SŽDC jako benefitu, který je koncipován pro využití ve společnostech, kde se uplatňuje čerpání z FKSP. Využití této nabídky by mohlo být reálné nejdříve v roce 2014, pokud by byl návrh schválen OC a zaměstnavatelem.

Další část byla věnována problematice změny č. 1 Prozatímního rozpočtu C-FKSP, která vzešla z iniciativy ADP. Rozpočtované částky by byly uvolněny z rezervy zaměstnavatele (jednalo se o položky 3.2.6. a 3.2.8.), ale některé OC zaujaly odmítavé stanovisko k návrhu. Z tohoto důvodu bude o změně diskutováno opět dne 10. 6. 2013. Předseda ADP, p. Bc. Zazvonil, seznámil všechny přítomné o činnosti, struktuře, zastoupení v regionech a počtu členů odborové organizace ADP, neboť někteří zástupci zaměstnanců (OC) nevěděli dodnes o jeho existenci.

Problematika KOP v destinacích na Slovensku byla podrobně vysvětlena Ř-PERS p. Ing. Kouckým. V současné době probíhají jednání s pojišťovnou MV (211) a poskytovatelem KOP o možnosti využívání pojištěnci i na Slovensku (Dudince, Trenčianské Teplice).

Závěrečná část byla věnována problematice účinnosti a platnosti připravovaných předpisů (Zam 1, Bp 1), možnosti zaměstnanců využít zasílání digitální formy výplatních listin na vlastní e-mail (na požádání), prvním vydání bulletinu „Moje železnice“, koncepci rozvoje lidských zdrojů, připravovaném materiálu k distribuci a následnému projednání „Zpráva o stavu BOZP za rok 2012“ a další problematika.

Dne 9. 5. 2013 se konalo v budově GŘ SŽDC v Dlážděné ulici od 9,00 do 15,30 jednání Výkonného výboru ADP. Na programu byly především organizační záležitosti, které se týkaly chodu ADP. Jednání vedl předseda, který podrobně informoval o hospodaření organizace, stavu členské základny, jednáních se zaměstnavatelem a o připravovaných akcích. VV ADP odsouhlasil účast předsednictva na konání Žofínského fóra, které se bude konat u příležitosti 10. výročí vzniku SŽDC.

Diskutována byla problematika BOZP a účast v komisi na objektivizaci psychické zátěže, která je v gesci ředitele odboru personálního. Výbor navrhl a potvrdil členy komise p. Pavla Hanku a p. Daniela Lince. Dopolední části jednání se účastnili zástupci zaměstnavatele z odboru personálního, kde se diskutovalo o návrhu změny rozpočtu C-FKSP  (jednání s OC o změně rozpočtu se bude konat 13. 5. 2013), dále možnost přidělení kancelářských prostor pro Výkonný výbor a Regionální výbor ADP Praha. Pan ředitel Ing. Koucký informoval o funkčním zrcadlení domény www.adpcz.org, která je v současné době přístupná i na intranetu SŽDC. Zároveň byl doplněn odkaz na Portále provozování dráhy. Další informace se týkala projektu TOP 30 (příprava a rozvoj personálních rezerv pro střední management), který přešel do další fáze.

Příští jednání Výkonného výboru se uskuteční 13. 6. 2013.

 

V úterý 30. dubna 2013 se uskutečnilo jednání Regionálního výboru ADP Praha, kde byla diskutována problematika zastupování na jednáních s ředitelem OŘ Praha a s jednotlivými přednosty PO. Členové výboru se usnesli, že na jednání s ředitelem OJ OŘ Praha bude docházet vedení RV ADP Praha ve složení (Petr Lorenc, Alena Novobilská, František Valach). Jednotlivá jednání RV ADP budou v dopoledních hodinách přístupná široké členské základně z OŘ Praha, kde bude možné zástupcům ADP předkládat podněty k řešení se zaměstnavatelem nebo k diskusi.

Od 13,30 se konalo jednání s vedením OŘ Praha, kde byl řediteli Ing. Vondrákovi představen RV ADP Praha a dohodnut další postup spolupráce. Vzhledem k ustanovení nového příslušného odborového orgánu byl přednesen i požadavek na změnu rozpočtu FKSP na rok 2013 na úrovni OJ. Na příštím jednání 28. května 2013 bude provedena příslušná změna rozpočtu. Během jednání byla také diskutována provozní problematika, kde na dotazy odpovídal náměstek ředitele pro provoz Bc. Tomáš Chládek.