Na dnešním jednání o budoucí podobě kolektivní smlouvy se zástupci OC a zaměstnavatele mimo jiné dohodli na konečném znění Kapitoly I. v oblasti komunikace s odborovými organizacemi a na úpravě textu řešící „svátkové právo“. Pokračovalo se v projednávání nesouhlasných návrhů v přílohách č. 1 a 2 PKS návrhu zaměstnavatele.

Posledním jednáním v Roztokách u Křivoklátu byl dopolední blok konaný 10. 10. 2013.. Zaměstnavatel po souhlasu všech OC dal veřejně k dispozici ucelený informační materiál pro zaměstnance SŽDC k aktuálnímu stavu kolektivního vyjednávání. Následoval návrh zaměstnavatele k bodům a ustanovení PKS, které se týkají její platnosti (rok 2014). Po diskusi byl návrh přijat. Kolektivní vyjednávání se dále týkalo KOP, kde nebude pro návrh PKS rozšiřován okruh profesí (KZAM) s nárokem, který byl v původním protinávrhu OC. Tento bod je již uzavřen ve shodě. Následující kolektivní vyjednávání včetně definitivního schválení termínů KV se uskuteční v pondělí 14. 10. 2013 v sídle SŽDC.

Ve středu 9. 10. 2013 se v odpoledních hodinách zúčastnil zasedání kolektivního vyjednávání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., který představil nové návrhy zaměstnavatele reagující na dosavadní průběh kolektivního vyjednávání. Souhlasil s návrhem OC na dobu platnosti a účinnosti PKS na dobu roku 2014, dále zachování KOP za stávajících podmínek a na konci svého vystoupení zdůraznil, že nelze počítat s navýšením objemu mzdových a ostatních osobních nákladů oproti současné PKS. Po přednesení návrhu zaměstnavatele následovala diskuze mezi generálním ředitelem a zástupci OC.

Kolektivní vyjednávání bude pokračovat dle harmonogramu v souladu se sjednanou dohodou v sídle zaměstnavatele.

V úterý 8. 10. 2013 se postupně konaly tři bloky kolektivního vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu. První dopolední blok byl věnován revizi celého textu PKS a poslední připomínky či stanoviska se do návrhu zapracovala. Významným stanoviskem OC, které bylo zapracováno do textu, byl návrh změny platnosti PKS z tříleté (2014 -2016) na jednoletou (2014). V odpoledním a večerním bloku jednání byl postupně procházen text PKS a započalo se již s argumentací jednotlivých stran. Některé argumenty byly formulovány per partes (integrace po částech), jiné jako společné stanovisko OC. Po rozsáhlé diskusi nad jednotlivými body bylo jednání ukončeno ve 20,30 hod.

V pondělí 7. 10. 2013 si zástupci OC a zaměstnavatele vyjasnili svá stanoviska k navrženým textům PKS. Zaměstnavatel předal své stanovisko k poslednímu společnému dopisu, který byl adresovaný generálnímu řediteli a týkal se postupu a reakce na proces podaného protinávrhu. Po sdělení stanovisek obou jednajících stran došlo k posunu, který znamenal implementaci většiny stanovisek OC do textu návrhu zaměstnavatele. Došlo tedy k dohodě o dalším  postupu v kolektivním vyjednávání. Ve večerních hodinách byl první den jednání ukončen.

Tento týden, v úterý 1. 10. 2013 byl na GŘ SŽDC, státní organizace doručen dopis podepsaný všemi zástupci OC. Týkal se vyjádření ke stanovisku generálního ředitele, které zástupci zaměstnanců obdrželi v písemné i digitální formě a jeho obsahem byla především neakceptace předloženého protinávrhu PKS. Reakce zaměstnavatele a další postup, který by měl směřovat k dohodě se předpokládá na kolektivním vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu ve dnech 7. – 10. 10. 2013.

V pátek 27. 9. 2013 se konal prozatím poslední volební kongres - Regionálního výboru ADP Ústí nad Labem. Na programu jednání byly volby a informace z důležitých jednání. Členové regionální organizace si zvolili svůj RV ADP. Následně se uskutečnila volba předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen p. Ivan Salaba a místopředsedou p. Roland Konský. Následoval blok přednášek a diskuse, především o zahájeném kolektivním vyjednávání (p. Zazvonil a p. Fučík), informace o stavbě budovy CDP Praha, problematiku bezpečnostních přestávek a jejich implementaci v Kolíně přednesl p. Hanka. Diskutovalo se také o problematice děčínského uzlu a možnostech řešení (p. Linc).

V závěru se členové VV ADP zúčastnili prohlídky ústředního stavědla Děčín, kde byl názorně prezentován současný stav na pracovišti včetně aktuálních nedostatků, které je nutné vyřešit.

Novému RV ADP Ústí nad Labem jménem Výkonného výboru gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v práci.