V závěru tohoto týdne se uskutečnila dvě jednání o budoucí podobě PKS na rok 2014 a souvisejícíh dokumentů. Bylo dohodnuto konečné znění Zásad FKSP, představen návrh Zásad C-FKSP, návrh změny Pracovního řádu (SŽDC R4) a schválena Rámcová dohoda o uvolňování odborových funkcionářů včetně přílohy o poskytování placeného nebo neplaceného volna odborově organizovaným zaměstnanců. V otázce odměňování pro období 2014 došlo k dalšímu sbližování stanovisek jednajících stran. Byla uzavřena kapitola upravující pracovní dobu a dovolenou, kde bylo vyjednáváním dosaženo shody. 

Minulý týden dokončil národní dopravce, České dráhy, a.s., Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2014. K prodloužení platnosti je stanoveno období od 1. ledna do 28. února 2014. Prolongační částka uhrazená pro rok 2013 je platná do 28. února 2014.

Prolongační částky:

- zaměstnanci, rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců, pozůstalí – 1 000 Kč,

- důchodci a děti do 26 let – 500 Kč. 

Celé znění pokynu naleznete na intranetu SŽDC, státní organizace, v sekci Oznámení a na stránkách dopravce.

Na kolektivním vyjednávání dne 29. 11. 2013 bylo na začátku jednání dohodnuto vyřešení bodů TDM a nového článku řešícího odměnu zaměstnanců kratší než 6 hodin "Krátká směna". Následně byl precizován harmonogram dalších dnů kolektivního vyjednávání. Další dny vyjednávání jsou stanoveny na 5., 6. a 9. 12. 2013. Po technické přestávce předložil zaměstnavatel souhrnný návrh k dalšímu jednání, který se týkal odměňování a stanovené pracovní doby. Odborové centrály předložený návrh podrobně analyzovaly a vyjádřily souhlasy či podmínečné souhlasy k dílčím částem návrhu a nesouhlasily s návrhem zaměstnavatele v oblasti stanovení sazeb tarifních stupňů.

Nejpozději na příštím jednání předloží OC společný návrh o systému odměňování vybraných profesí řízení provozu a infrastruktury. Na závěr zaměstnavatel předložil návrh materiálů, které by řešily stav při nepodepsání PKS na rok 2014. (Návrh 10. změny PKS na období 2009 - 2013, opatření zaměstnavatele při neuzavření PKS).

Vážené kolegyně a kolegové,

kolektivní vyjednávání u SŽDC se blíží do finále, neboť na základě podepsané dohody je nutné uzavřít PKS do 10. 12. 2013. Vzhledem k patové situaci, která nastala na včerejším kolektivním vyjednávání je k dispozici několik variant budoucího vývoje u SŽDC. První variantou je návrh zaměstnavatele, který se pravděpodobně předloží dnes na 10. změnu PKS, která by mohla obsahovat například prodloužení platnosti současné kolektivní smlouvy či jiné náležitosti. Druhou variantou je tzv. Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při neuzavření PKS pro rok 2014, které by v sobě obsahovalo postup řešení režimu práce a odměňování od 1. 1. 2014 s vazbou na Zákoník práce.

Poslední variantou je, že jedna či druhá strana významně ustoupí ze svých pozic a dojde k dohodě o podobě PKS na rok 2014. Je nutné konstatovat, že požadavky OC navyšují objem mzdových a ostatních osobních nákladů proti návrhu „velké nuly".

V pondělí se koná kongres Aliance drážního provozu v Kolíně a v Praze jednání Republikové rady řízení provozu jako poradního orgánu PV OSŽ SŽDC, kde dostanou kolektivní vyjednavači jasný mandát k dalšímu postupu. Je nutné si uvědomit, že je v současné době v rukou zaměstnanců řízení provozu jak si cení hodnoty své práce, kterou pro podnik vykonávají v nepřetržitých režimech a zda za cenu snížení komfortu na určité období získáme kolektivní smlouvu, po které již voláme několik let. Za Alianci drážního provozu mohu zodpovědně prohlásit, že při kolektivním vyjednávání děláme maximum proto, aby taková kolektivní smlouva existovala. Je nezpochybnitelné, že bez podpory a souhlasu ostatních svazů se k takovému výsledku sami nedostaneme. Apeluji proto, na všechny zaměstnance, aby zvážili své postoje k dané problematice a pomocí svých zástupců v jednotlivých odborových organizacích dali jasné podněty a silný mandát vyjednavačům všech OC. Bez podpory členské základny není možné prosadit naše společné požadavky!

Dne 28. 11. 2013 se konalo kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele, kde OC předaly oponentní návrh k předloženému návrhu zaměstnavatele, který se týkal mzdové oblasti a stanovené týdenní pracovní doby. Po technické přestávce zaměstnavatel předložil upravený návrh k problematice souhrnného návrhu. Po dlouhé diskusi se články kde panuje shoda zakomponovaly do PKS na další období. Ostatní rozpory přetrvávají (pracovní doba, profesní odměna, stravování, sazby mzdových složek a odměn, výkonová odměna). OC zároveň požádaly o implementaci návrhu dodatku Kvalifikačního katalogu. V rámci kolektivního vyjednávání bylo dosaženo dohody v oblasti srážek z příjmů z pracovněprávních vztahů k úhradě členských příspěvků vztaženému k novému Občanskému zákoníku.

Dnes 22. 11. 2013 se z důvodu zdravotní indispozice na straně zaměstnavatele nekoná plánované jednání o podobě PKS na rok 2014. Veškeré informace pro zaměstnance spojené s kolektivním vyjednáváním na SŽDC a ohledně veřejné zakázky "Posuzování pracovišť řízení provozu" se budou realizovat v nejbližším termínu.

V úterý 19. 11. 2013 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Jednalo se o podlimitní sektorovou zakázku "Posuzování pracovišť řízení provozu". Vzhledem k probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání, které je po mnoha letech více transparentnější a společné informace se tvoří v součinnosti OC a zaměstnavatele, tak na zítřejším kolektivním vyjednávání bude vytvořena ucelená zpráva pro všechny dotčené zaměstnance, kterých se veřejná zakázka dotkne. Za OC se účastní tohoto projektu jen ADP a OSŽ, neboť problematika zatížených pracovišť je pro náš svaz jedním z bodů programu.