Rád bych Vám všem našim členům, čtenářům i příznivcům popřál klidné vánoční svátky, mnoho energie a zdraví v příštím roce.

Bc. Jan Zazvonil - předseda

V pondělí 9. prosince 2013 bylo zakončeno kolektivní vyjednávání a podepsána Podniková kolektivní smlouva na rok 2014. Platná bude od 1. ledna do 31. prosince 2014. Oproti stávající Podnikové kolektivní smlouvě, která je platná od roku 2009 do 2013, přináší navýšení sazeb mzdových tarifů o 1%. Zaměstnancům, kteří vykonávají vedle své pracovní činnosti komerční odbavování cestujících, se nově poskytuje profesní odměna ve výši 250 Kč/měs. Navýšeno bylo odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti u vybraných profesí. Nová kolektivní smlouva dále zachová podmínky zaměstnaneckých jízdních a přepravních výhod, penzijního spoření, životního pojištění apod.

Dnes byl zveřejněn text koaliční smlouvy (ČSSD - ANO - KDU-ČSL). Pro potřeby zaměstnanců a členů ADP je převzata ze serveru novinky.cz kapitola 1., Hlava III., bod 1.2 Moderní doprava

- Zpracujeme ucelenou a dlouhodobě udržitelnou koncepci dopravy s jasnou vizí rozvoje jednotlivých dopravních modů včetně zajištění ekonomicky efektivní a kvalitní dopravní obslužnosti jako základní veřejné služby pro občany s provázaností na rozvoj regionů. 

- Průřezový charakter dopravy předurčuje její význam a potřebu efektivního fungování. Chceme také vytvářet předpoklady pro řádné čerpání finančních prostředků v programovém období 2014 - 2020. Nejen proto podnikneme kroky k tomu, aby Ministerstvo dopravy a organizace v tomto resortu byly řízeny odborně zdatnými managementy poskytujícími záruku jejich efektivního řízení a konkurenceschopnosti.

- Zajistíme stabilizaci zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Chceme zvýšit jeho podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů minimálně na 25 %. Výše celkových zdrojů pro dopravní infrastrukturu by se v průběhu volebního období měla přiblížit cca 2 % HDP.

- Zavedeme expertízu nákladů u stavebních investic do dopravní infrastruktury nad 50 mil. Kč s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků a posuzování nákladů těchto staveb v celém cyklu životnosti. 

- Předložíme legislativní návrhy pro urychlení a zjednodušení přípravy a realizace liniových staveb ve veřejném zájmu. 

- Budeme pokračovat ve výstavbě klíčové silniční, železniční i vodní dopravní infrastruktury. Sledujeme tím nejenom výstavbu páteřní dálniční sítě a rychlostních silnic (včetně prioritní R35 jako alternativy k D1 a dálničního spojení s našimi sousedy) nebo dostavbu 3. a 4. železničního koridoru a modernizaci důležitých železničních uzlů, ale také urychlení přípravy a realizaci potřebných obchvatů měst a obcí, odstraňování nehodových míst a revitalizaci rozhodujících celostátních i regionálních železničních tratí. Podpoříme rozvoj vnitrozemských vodních cest, především pak projekty na zlepšení plavebních podmínek na Labi (plavební stupeň Děčín, Přelouč), ale i rozvoj páteřních mezinárodních letišť na území ČR. Kvalitní dopravní infrastruktura je předpokladem nejen pro rozvoj regionů a hospodářský růst státu, ale i pro mobilitu občanů a jejich zaměstnanost. 

- Zvýšíme objem prostředků na opravy a údržbu dopravní infrastruktury s cílem zastavit dlouhodobé podfinancování, které vede k degradaci stavu těchto sítí. Současně ale podpoříme opatření zabraňující degradaci silničních těles přetíženou nákladní dopravou např. zvýšenými kontrolami váhových limitů. 

- Budeme klást důraz na přípravu velkých dopravních projektů přesahujících horizont volebního období (např. rychlá železnice) včetně optimalizace záboru pozemků z důvodu územní ochrany. U projektu víceúčelového vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe podpoříme přednostně vznik environmentálních a ekonomických podkladů jako předpokladu pro projednání realizovatelnosti tohoto projektu s dotčenými okolními státy a s administrativou EU. Na počátku přípravy tohoto projektu musí stát mezinárodní shoda. 

- Ve veřejné dopravě budeme podporovat rozvoj integrovaných dopravních systémů, zajistíme jejich vzájemnou propojenost a koordinaci na území státu. Současně budeme vytvářet další nutné podmínky pro efektivní a nediskriminační liberalizaci trhu (např. jednotné jízdní doklady, clearing tržeb, informační systémy nebo přístup k zařízení služeb). Pro zajištění rovných podmínek mezi dopravci na liberalizovaném železničním trhu zřídíme regulační úřad železniční dopravy. 

- Posílíme roli a atraktivitu železnice v našem dopravním systému a funkci Českých drah, a.s. (jako národního dopravce v oblasti dostupnosti veřejné osobní dopravy) a ČD Cargo, a.s. (jako rozhodujícího nákladní dopravce poskytujícího komplexní služby na celém území ČR). Podpoříme přesun přepravy nákladů ze silnice na železnici. Budeme pokračovat v harmonizaci podmínek mezi železniční a silniční dopravou včetně ceny za použití železniční dopravní cesty v nákladní a osobní dopravě. 

- Další rozvoj mýtného systému a zpoplatnění silnic podpoříme tam, kde to bude z hlediska regulatorní a ekonomické funkce účelné. 

- Chceme podporovat udržitelný dopravní rozvoj, podpoříme proto postupný přechod na ekologicky šetrný park vozidel - zejména v oblastech s největším znečištěním životního prostředí. Budeme vytvářet podmínky pro snižování individuálního automobilismu ve městech, ale i pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy. 

- Přijmeme opatření ke snížení počtu usmrcených v silničním provozu s cílem dosáhnout do roku 2020 na úroveň průměru evropských zemí a současně budeme sledovat cíl snížení počtu zraněných až o 40 %. Podpoříme dopravní výchovu dětí.

Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/322019-text-koalicni-smlouvy-cssd-ano-a-kdu-csl.html

 

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se konalo pravidlené jednání Výkonného výboru ADP v sídle GŘ SŽDC. Na začátku jednání se dostavila Ing. Vytisková a Bc. Dolejšová. Diskuse se týkala především organizačních záležitostí a čerpání prostředků z rozpočtových kapitol FKSP. Následoval program bez účasti zaměstnavatele, kde se diskutovalo o výsledné podobě PKS SŽDC na rok 2014, představách jakým způsobem dosáhnout cílové podoby návrhu, který byl ADP předložen a následně podpořen ostatními OC. Bude nutné najít shodu s kolegy odborových centrál i se zaměstnavatelem, aby zaměstnanci v exponovaných železničních uzlech dosáhli na vyšší TS.

Samozřejmě tento proces je úzce provázán se zaměstanci provozuschopnosti, kteří své návrhy předložili také. Na programu bylo mnoho bodů k organizačním záležitostem svazu. V odpoledních hodinách se konalo setkání u náměstka Ing. Nachtmana, kde se konzultovali společné kroky v problematice připravovaného odměňování vybraných profesí v řízení provozu, problematika uzlu Děčín, kde stále není hmatatelný výsledek předchozích jednání a nové problémy vyvstávají, především u soukromých dopravců při plánování jízd z/do SRN. NŘP přislíbil, že daná problematika bude řešena v následujících měsících a již bylo vydáno dílčí opatření pro eliminaci nedostatků. Další diskuse se vedla ohledně investic v následujícím období (OPD I, OPD II), realizace dílčího pilotního projektu v souvislosti s GSM-R. Obě strany si přislíbili další setkání v lednu u nedořešených nebo nových tématech v segmentu řízení provozu.  

Ve středu 11. 12. 2013 se uskutečnily Závody motokár o pohár generálního ředitele SŽDC v radotínském Kart centru. Předseda ADP v 10,00 oficiálně zahájil sportovní akci. Následně se zájemci z řad zaměstnanců SŽDC seznámili s tratí (nejdelší krytá trať v Evropě) a absolvovali zkušební a kvalifikační jízdy. Do těchto rychlostních zkoušek nastoupilo dohromady 83 závodníků. Ostatní zaměstnanci fandili svým favoritům. Během závodů byl k dispozici bohatý raut  s teplou a studenou kuchyní. V závěru odpoledne se postupně konaly tři závody z roštů, kam postoupilo nejrychlejších 42 závodníků. (3x14).  Finálový závod na 11 kol obsadili favorité z kvalifikačních jízd.

Výsledky finálové jízdy byly vyhlášeny v 15,00. Věcné ceny a poháry předával Ing. Koucký, Ing. Nachtman, Ing. Honys, Mgr. Ptačinský a Bc. Zazvonil. Absolutním vítezem se stal Lukáš Martínek (HZS), druhou příčku obsadil Aleš Vodák (GŘ) a třetí místo Radek Prášek (OŘ Ústí nad Labem, PO Děčín). Nejrychlejší kolo z žen zajela paní Marcela Grubrová (OŘ Ústí nad Labem). Předseda Aliance drážního provozu poděkoval všem účastníkům za disciplínu, skvělé výsledky a atmosféru závodů. "Rozhodně bychom si přáli vytvořit z této akce tradici, na kterou se budou všichni těšit", uzavřel svůj závěrečný proslov. FOTOGALERIE >>>

Dnes 9. 12. 2013 se uskutečnilo závěrečné jednání o podobě PKS na rok 2014. Na počátku jednání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., představil stanovisko zaměstnavatele k návrhům odborových centrál. Po náročném jednání, kdy obě strany částečně ustoupily ze svých požadavků následně došlo ke shodě. Při zachování stejného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů (MOON) došlo k navýšení tarifních mezd do 1%, poskytování profesní odměny, zvýšení odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti u vybraných profesí a nedošlo k navýšení výkonové odměny (zachování současné výše).

Bylo přislíbeno zabývat se v následujícím období návrhy o změně způsobu odměňování vybraných profesí řízení provozu a infrastruktury, které předložily OC s cílem realizace úprav k datu 1. 4. 2014.

Následně se uskutečnil podpis podnikové kolektivní smlouvy.

Nelze výsledek PKS charakterizovat jako vítězství jedné strany, ale jako maximální kompromis, kterého bylo možné dosáhnout.

Došlo i k podpisu Zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2014. Dále se jedná o Zásadách C-FKSP a Pracovním řádu s cílem dosáhnout shody do 31. 12. 2013. V pátek se uskuteční technické čtení celého textu PKS nejen k zveřejnění, tisku a distribuci do organizačních složek SŽDC.

Tento týden se uskutečnily kongresy Regionálních organizací Praha a Hradec Králové, po kterých následovali kulturní akce (Mikulášská zábava a Pardubické vinobraní). Nutno konstatovat, že účast členů byla vysoká, což svědčí o zájmu o odborovou práci ADP. Na obou kongresech předseda p. Zazvonil a výkonný místopředseda p. Fučík popsali období od vzniku Aliance drážního provozu včetně dalších cílů v následujícím období. Velký prostor byl věnován probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání u SŽDC, kde kolektivní vyjednavači dostali od členské základny jasný mandát jak dále pokračovat, a kde v žádném případě neustoupit a vyjednat se zaměstnavatelem nové řešení (pracovní doba, atd.).

Předseda poděkoval všem přítomným za osobní odvahu a přesvědčení, když se svaz zakládal a zaměstnanci do něho vstoupili. "V současné době jsme regulérním partnerem zaměstnavateli i ostatním odborovým svazům a nemusíme se stydět za své výsledky a vyjednávání. Dosáhlo se maxima možného!" konstatoval Petr Fučík. Po přednesení návrhů ke schválení plynule navázala kulturní akce, která zajisté kladně zakončila oba Regionální kongresy ADP.