Jednání zahájil ředitel OŘ Ústí nad Labem Ing. Josef Kalivoda a vyzval přítomné k věcnému a vstřícnému jednání, aby došlo k dohodě a následnému brzkému čerpání prostředků z FKSP. Stanoviska zaměstnavatele formuloval vedoucí kanceláře ředitele PhDr. Zdeněk Jílek, náměstek pro řízení provozu Ing. Eduard Tržil, MPA a ekonomická náměstkyně Ing. Blanka Lipperová. Na straně zaměstnanců se zde sešli zástupci odborových centrál ADP, OSŽ, SOSaD, FVČ a DUO. Po téměř tříhodinovém jednání a diskusi nad návrhem Zásad a jeho přílohami došlo ke shodě, uspokojeni byli jak zastánci příspěvků na stravenky, tak i na straně řízení provozu na individuální rekreaci a dětské tábory. Letošní schválené zásady FKSP OŘ Ústí nad Labem jsou vyvážené a vstřícné pro široké spektrum zaměstnanců.

Zajímavá témata, reprezentativní složení ze strany zaměstnavatele i OC, tak by se dalo popsat jednání, které se uskutečnilo 24. 1. 2014 v sídle SŽDC v Praze. Jednání vedl ředitel odboru nákupu veřejných zakázek, Bc. Jiří Svoboda. Tématické bloky prezentoval Ing. Kleprlík, který poskytl podrobný výklad o vývoji a budoucích trendech v oblasti OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a výstrojních součástek (stejnokroje). Zdůraznil, že vždy jde o poměr ceny a kvality, ale především o bezpečnost zaměstnanců. Zaznělo také, že není možné slevit z povinností zaměstnanců při výkonu práce vzhledem k zachování jejich bezpečnosti v provozu dráhy.

Diskusní blok se týkal připravované změny ve vystrojování zaměstnanců CDP a ústředních stavědel, kde zazněla ostrá kritika k tomuto projektu, který je ve fázi přípravy. Bohužel kritikou nešetřil zaměstnavatel, ale zástupce z jiného odborového svazu, což vyvolalo rozpačité reakce. Je zapotřebí konstatovat fakt, že změny v této oblasti jsou nevyhnutelné a smyslem není obléci zaměstnance do výstrojních součástek v podobě „jutových pytlů“, ale do funkčních, pohodlných a moderních prvků, kde bude implementována změna  podnikové kultury v tomto segmentu. V závěru jednání byli účastníci vyzváni k zapojení do nové koncepce vystrojování zaměstnanců se žádostí o předložení jednotlivých návrhů k této problematice. Je to počátek procesu změny, ale je nutné věnovat i přípravě náležitou pozornost a pokusit se změnit myšlení našich zaměstnanců, že co je nové nemusí být špatné!

V úterý 21. 1. 2014 jsme navštívili s výkonným místopředsedou přednostu PO Hradec Králové, který nás seznámil se svým obvodem a následně jsme si prohlédli pracoviště výpravčích v Hradci Králové hl. n. Toto pracoviště je také velmi zajímavé vzhledem rozmanitému způsobu zabezpečení (JOP-střední zhlaví, reléové ZZ a elektromechanické ZZ se závislými stavědly) a dispozicí kolejiště do pěti směrů. Po skončení návštěvy u výpravčích jsme se zúčastnili jednání na OŘ Hradec Králové. Ředitel Ing. Filip na začátku jednání podrobně zhodnotil rok 2013 z pohledu zaměstnavatele a nastínil plánované akce na rok 2014.

V investiční činnosti se jedná o probíhající přestavbu Ústí nad Orlicí, přípravu na stavbu Týniště nad Orlicí, a další plánované investiční či údržbové práce v obvodu OŘ. Následně jsme s ostatními OC diskutovali nad předloženými návrhem zaměstnavatele (Zásady hospodaření s FKSP na rok 2014). Zásady byly po dlouhé diskusi schváleny všemi přítomnými zástupci. Je velmi zajímavé pozorovat rozdíly u jednotlivých článků „Zásad“ ve spektru organizačních jednotek (OŘ) i v přístupu jednotlivých OC k těmto článkům.

Po skončení jednání jsme využili možnosti prohlídky centrálního skladu SŽDC (stejnokroje, OOPP, součásti žel. svršku), který se nachází v blízkosti OŘ. Vedoucí skladu a hlavní skladník nám podrobně představili technologii práce ve skladovém hospodářství a diskuse se vedla i o sledování ekonomických ukazatelů a o skladovacích, přepravních a reklamačních procesech. Rozhodně to byla příjemná návštěva a cenné rozšíření znalostí v této problematice, která je úzce spjatá s provozními zaměstnanci SŽDC. Cesta ještě pokračovala do žst. Pardubice, kde jsme navštívili pracoviště hlavní služby (reléové ZZ cestového typu). Podrobný výklad k místní práci a technologii ve stanici nám poskytla předsedkyně RO ADP Hradec Králové paní Hana Hasenöhrlová a její kolegové.

V pondělí 20. 1. 2014 jsme se zúčastnili jednání OC a zástupců zaměstnavatele na OŘ Plzeň. Tématy bylo projednání návrhu akcí na zlepšení sociálních podmínek a BOZP pro rok 2014, hodnocení PKS za rok 2013, Zásad hospodaření a rozpočtu FKSP pro rok 2014 a další problematika. Diskuse se také vedla o investiční činnosti v oblasti OŘ Plzeň. Po skončení jednání jsme se přesunuli s výkonným místopředsedou k přednostovi PO Plzeň, kde jsme společně diskutovali nad problematikou plzeňského uzlu vzhledem k plánovaným dlouhodobým výlukám i budoucí výstavbě nového pracoviště výpravčích v trianglu pražského zhlaví.

Problematiku nově otevřené části budovaného podchodu jsme měli možnost s přednostou také prodiskutovat. Následně jsme navštívili pracoviště hlavní služby „na Radbůze“, kde jsme měli možnost se seznámit s místními poměry a způsobem zabezpečení řízení dopravy, které je v této stanici specifické (JOP – Plzeň Jižní předměstí- dálkově řízené, reléové ZZ s číslicovou volbou, mechanické a elektromechanické ZZ). Pracoviště je nově vybaveno plastovými okny a novou izolací obvodového pláště, což přináší zaměstnancům lepší pracovní prostředí a eliminuje hlukovou zátěž z kolejiště. Toto pracoviště nebylo navštíveno náhodně, protože nás zajímají místní podmínky v exponovaných uzlech na síti SŽDC, aby bylo jednání o budoucích projektech, které se připravují podpořeno objektivními argumenty.

Dne 15. 1. 2014 se uskutečnilo setkání výpravčích z ústředního stavědla Děčín s kolegy z CDP Praha oddělení operativního řízení provozu Ústí nad Labem. Setkání iniciovali zaměstnanci ústředního stavědla ve věci řízení provozu v uzlu Děčín (Děčín hl. n., Děčín východní nádraží a Děčín-Prostřední Žleb) a na pohraničním úseku Děčín - Bad Schandau.

Nejdříve byla prodiskutována s vedoucím pracoviště CDP p. Petrem Novotným problematika řízení uzlu Děčín a pohraničního úseku (odstavování vlaků, předávky vlaků – vzájemná kooperace dopravců, odstavování lokomotiv, komunikace s dispečerem DB Netz v Lipsku, komunikace s dopravci, přidělování kapacity, přenosu informací v provozních aplikacích, řízení sledu vlaků atd.).

Poté došlo k prohlídce pracoviště a následnému seznámení s náplní práce dispečerů, komunikačních systémů a provozních aplikací. Zaměstnanci ústředního stavědla prezentovali svoje pracoviště včetně informačních systémů, provozních aplikací, problematiku komunikace s dispečerem DB Netz v Lipsku a dopravci.

Po věcné a konstruktivní diskusi se obě strany shodly, že řešením současných problémů na pohraničním úseku by bylo zřízení funkce dispečera (koordinátora), který by zajišťoval již zde zmiňované činnosti a to především: komunikaci s dopravci, komunikaci a nabízení/přijímání vlaků do/z DB, sestavování směnového plánu, předávání informací výpravčím na ústředním stavědle a výpravčím v Děčíně na východním nádraží, komunikaci s dispečery CDP. Na závěr bychom chtěli poděkovat za zprostředkování setkání a vstřícné a konstruktivní jednání vedoucímu pracoviště  p. Petrovi Novotnému.

Pozn.: Hraniční přechod Děčín (Dolní Žleb) - Bad Schandau je dlouhodobě nejvytíženějším přechodem mezi SŽDC a DB Netz. Denně zde projede přibližně 200 vlaků, 3/4 tvoří vlaky nákladní dopravy. Poptávka dopravců pro trasách přes Dolní Žleb se stále zvyšuje.

První jednání Výkonného výboru ADP v roce 2014 se uskutečnilo v sídle GŘ SŽDC. Na programu byla problematika schválení Rozpočtu a Zásad hospodaření na rok 2014, kde po konstruktivní diskusi přítomných bylo dosaženo shody. Další body jednání byly věnovány problematice chodu odborové organizace (vzdělávání funkcionářů, informace o vývoji stavu členské základny, plán akcí z C-FKSP, připravované aktualizaci rámcové pojistné smlouvy pro členy nebo harmonogram služebních cest v I. čtvrtletí 2014). Byla diskutována problematika účasti zástupců ADP v jednotlivých pracovních komisích u SŽDC. 

V průběhu jednání se dostavil zástupce zaměstnavatele Ř O10 - Ing. Koucký, který zodpověděl veškeré otázky členů Výkonného výboru. Od měsíce února započne realizace prvních KOP pro zaměstnance SŽDC v letošním roce. Poskytovatel na základě smlouvy bude realizovat KOP v těchto lokalitách (Kúpele Lúčky, Rájecké Teplice, Teplice nad Bečvou, Lázně Jeseník). Ředitel odboru personálního dále pohovořil o nutnosti změny Zásad FKSP, aby bylo možné čerpat příspěvek na rekreaci pro rodinného příslušníka v případě, že se bude účastnit jako doprovod zaměstnance na KOP. Další informace se týkala veřejné zakázky na posuzování pracovišť, konkrétně harmonogramu plánovaných setkání s dodavatelem o průběhu realizace zakázky. Ing. Koucký sdělil, že v měsíci lednu bude svolána pracovní komise k dané problematice. Otázka zahájení jednání o změně odměňování v rámci řízení provozu a infrastruktury je ve fázi přípravy materiálu návrhu k projednání jednotlivých OC a následně se uskuteční série společných jednání o finální podobě dokumentu, aby bylo možné splnit závazný termín (31. 3. 2014).

Vzdělávací program (školení asertivity a komunikace) bude probíhat i v letošním roce, neboť ohlasy na pilotní projekt byly kladně hodnocené. Pokračují práce na předpise Zam1 a implementaci Směrnice č. 15 včetně příloh pro segmenty řízení provozu a infrastruktury. Vznesené návrhy ze strany ADP k řešení problematiky děčínského uzlu jsou v současné době v jednání zainteresovaných stran (OŘ Ústí nad Labem, CDP Praha a úsek NŘP). Změna ve vystrojování zaměstnanců řízení provozu (v první fázi CDP Přerov) se uskuteční po konsensu pracovní komise, která je v gesci odboru nákupu veřejných zakázek. Ing. Koucký na závěr svého jednání pohovořil o vývoji projektu TOP 30, který je realizován.

  

Vážení členové Aliance drážního provozu a zaměstnanci SŽDC, s. o.,

Závěr roku a začátek nového je vždy spojen s bilancováním, a také s vytyčením nových cílů, které se daří více či méně splnit v následujícím období. Rád bych za Alianci drážního provozu provedl krátkou bilanci, která je k zamyšlení a nemusí se shodovat s názory ostatních.

Nová odborová organizace na železnici (ADP) vznikla z důvodu frustrace a nedostatečného hájení zaměstnanců řízení provozu od představitelů OSŽ. Dalším důvodem byl také nedostatek nebo filtrace informací, které se k členům dostávali se zpožděním nebo vůbec. V žádném případě ADP nevznikla jako subjekt, který má za cíl zablokovat kolektivní vyjednávání a nepodepsat PKS, což je nám podsouváno celých 10 měsíců naší existence.

Co se podařilo a mám z toho radost, že lidé-zaměstnanci překonali svůj strach či obavy a vstoupili do naší organizace z přesvědčení nebo znechucení se současným stavem v jiných organizacích. Jako naši členové vydrželi ústrky či posměšky od některých kolegů či mediální útoky, které jsou neustále vyvíjeny a hodnotí negativně naší odborovou činnost.

Hlavním posláním nejen našich odborů je komunikace, obhajoba práv zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, BOZP a spolupráce při organizování kulturních a sportovních akcí z FKSP. Mohu zodpovědně říci, že naše práce přinesla své výsledky, kterých si vážím. Podařilo se vytvořit tři regionální organizace ADP (při OŘ Praha, Hradec Králové a Ústí nad Labem), včetně zastoupení ve výboru CDP Praha, kde věřím, že v letošním roce vznikne i u této organizační jednotky regionální organizace. U zaměstnavatele máme stejná práva i povinnosti jako mnohem větší organizace, ale rozhodně je dialog se zaměstnavatelem veden korektně a na vysoké odborné úrovni s množstvím argumentů na obou stranách, což přispívá k posunu dopředu v mnoha tématech.

Co se týká oblasti BOZP, velmi intenzivně spolupracujeme s oddělením BOZP na GŘ SŽDC, kde máme obsazenou stálou komisi na posuzování pracovišť řízení provozu našimi členy. Za naši organizaci jsme byli přítomni ve výběrové a hodnotící komisi u veřejné zakázky na posuzování pracovišť, kde se naše podněty uplatnily v diskusi se zaměstnavatelem. Realizace zakázky proběhne od ledna 2014 do června 2014. Průběžné výsledky a stanoviska budou v komisi diskutovány už v průběhu realizace.

Mnoho členů sledovalo proces kolektivního vyjednávání o podobě PKS, který vyústil v dokument, který se podepsal 9. 12. 2013 s účinností od 1. 1. 2014. Dle mého názoru byl celý proces kolektivního vyjednávání velmi náročný na čas a na přípravu, neboť argumentace proč žádáme tento bod či odstavec vrátit do textu PKS byla nutně na naší straně, neboť předkladatelem návrhu byl zaměstnavatel nikoliv OC. Kolektivní vyjednávání u SŽDC bylo nejdelší, co se týká počtu vyjednávacích dnů i data prvního předložení návrhu. Mnozí zaměstnanci nabyli dojmu, že PKS na rok 2014 je špatná nebo horší než byla PKS 2009 -2013. Nutno podotknout, že první předložený návrh zaměstnavatele měl se současným textem málo společného a v mnoha případech byl do návrhu implementován pouze Zákoník práce bez nadstandardů. Stanovenou týdenní pracovní dobu 36 hod, KOP či odměnu za udržení odborné způsobilosti návrh postrádal zcela. Diskuse byla o každém slově, větě či nově formulovaném odstavci. Je pravdou, že pokud by byl mandát kolektivní smlouvu nepodepsat a nést veškerou odpovědnost za všechny zaměstnance a svaz mohlo se postupovat dle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání a dle Opatření generálního ředitele, které bylo v duchu ZP již od ledna 2014. To by ale k cíli určitě nevedlo.

Současná kolektivní smlouva má platnost jeden rok, takže na podzim bude možnost vydiskutovat některé sporné články či dosáhnout na jiné benefity, které někteří postrádají.

Co bych vyzdvihl je nový jev při kolektivním vyjednávání, kterému se říká spolupráce. Nebylo každé vyjednávání bez emocí a výměna názorů či stanovisek byla dost ostrá, ale vždy se našlo řešení = společný návrh OC. Tento fenomén dal základ myšlence a návrhu k změně v ohodnocení nejzatíženějších zaměstnanců u řízení provozu (výpravčí v uzlových stanicích-návrh ADP) a u vybraných profesí zaměstnanců infrastruktury (OSŽ). Bohužel skončila doba, že je k dispozici neomezené množství disponibilních zdrojů, což si někteří nechtějí připustit. Řešením je právě segmentace, která může postupem času přinést očekávaný výsledek. Dohoda mezi OC a zaměstnavatelem platí a nejpozději od 1. 4. 2014 dojde ke změně v ohodnocení výše uvedených profesí, což je společným cílem všech OC i zaměstnavatele.

Co se týká FKSP bych rád sdělil pouze tento postřeh. Zaměstnanci ještě stále mají rádi hromadně organizované akce (sport, kultura) a z tohoto důvodu musíme participovat v daném režimu s ostatními. Rozhodně to nepatří mezi priority ADP, ale když už spolupořádáme akci z FKSP, tak dbáme alespoň na určitou úroveň a hodnotu pro účastníky.

Děkuji svým kolegům z Výkonného výboru i z regionálních výborů za jejich práci pro zaměstnance a ADP. Budu rád, když budeme moci přivítat v naší odborové organizace nové členy, kteří svým členstvím přispějí k růstu potenciálu Aliance drážního provozu.

Závěrem bych Vám všem popřál klidný rok 2014, který prožijete ve zdraví.