Ve středu 5. 3. 2014 jsme společně s výkonným místopředsedou Petrem Fučíkem absolvovali návštěvu moravské metropole – Brna. Cílem byly možnosti vzdělávání dopravních zaměstnanců a reálný pohled na práci v brněnském uzlu. Navštívili jsme výcvikové trenažéry a pracoviště výpravčích.

 

Část první – Signal projekt
První cíl naší návštěvy bylo edukační centrum společnosti Signal projekt v Brně Králově Poli. Zde nás přivítal Ing. Trnka ředitel společnosti, který pohovořil o vybudovaném edukačním středisku, kde je k dispozici výukový trenažér pro řízení železniční dopravy pomocí JOP (jednotné obslužné pracoviště). Výcvikový trenažér je vybaven moderními prvky s důrazem na simulaci skutečných závad či poruch nebo standardním režimem řízení práce v železniční stanici mezilehlé či v uzlu.

Na kolejišti se nachází celkem čtyři stanice, které jsou řízeny nezávisle nebo lze simulovat i dálkové řízení z jednoho pracoviště. Nechybí zde například automatický blok či rychlostní návěstní soustava. Nespornou výhodou je velmi kvalitně provedené modelové kolejiště v měřítku H0, které je vybaveno veškerými prvky, které jsou součástí simulovaných stanic či traťových úseků (PZZ, kolejové obvody, výkolejky, šnekový převod v elektrických přestavnících, zvukové efekty apod.). Součástí trenažéru je také deska nouzových obsluh, elektromagnetický zámek apod.

Mnozí kolegové výpravčí či traťoví dispečeři měli možnost absolvovat v těchto prostorech třídenní školení zaměřené na obsluhu či simulaci poruchových stavů. Jedná se o moderní a kvalitní formu výuky na zabezpečovacích systémech 21. století. Škoda jen, že zařízení JOP není doplněno GTN (graficko-technologická nadstavba), která by doplnila simulaci provozu k dokonalosti. Poděkování patří Ing. Nachtmanovi za zprostředkování návštěvy tohoto pracoviště. Fotogalerie trenažéru JOP v Brně.

 

Část druhá – DVI Brno
V budově železniční stanice Brno hlavní nádraží je umístěno dislokované pracoviště DVI (Dopravně vzdělávací institut), které je vybaveno dopravním sálem. Návštěvu tohoto skutečně reálného obrazu naší železnice jsme proto absolvovali velice rádi. Na konci roku 2013 byla ukončena modernizace tohoto dopravního sálu, kde je umístěno rekonstruované kolejiště v měřítku H0 a doplněno plně funkčními systémy zabezpečení jednotlivých stanic a traťových úseků. Ve standardním režimu je zapotřebí sedmi obsluhujících zaměstnanců (posluchačů), kteří v simulačních úlohách používají tato staniční zabezpečovací zařízení (Reléové zabezpečovací zařízení cestového typu, TEST (typové elektrické stavědlo), elektromechanické zabezpečovací zařízení doplněné dvěma stavědly s výhybkářskými přístroji a stavěcími pákami). K dispozici je i jedno hradlo s hradlovým přístrojem.

Nespornou výhodou je, že v tomto dopravním sále je umístěno vše co se běžně v řízení železničního provozu u SŽDC používá, vyjma elektronických stavědel s JOP. K dispozici je například expozice funkčních vnějších prvků zabezpečovacího zařízení (zámky – stojanový, výměnový, odtlačný, přenosný, přestavníky a jejich řezy, závorníky, klíčový přístroj atd.). V součinnosti s místním technikem lze simulovat veškeré poruchy na výše uvedených zařízeních, a také jejich identifikaci, odstranění či vypořádání se s nimi po dopravní stránce. Dle mého názoru je toto pracoviště unikátní, bohužel nevyužívané pro potřeby SŽDC. V dnešní době při nových nástupech do zaměstnání či zvyšování kvalifikace současných zaměstnanců (zkoušky D-03, D-05, D-07) není možnost si vyzkoušet obsluhu při nestandardních stavech (poruchy, výluky, mimořádnosti). Při výcviku se sice zaměstnanec podílí na obsluze zabezpečovacího zařízení pod dohledem, ale k samostatnému řešení poruchy, nasazení přenosného zámku, přetočení výměny či nešťastný vjezd na obsazenou kolej si zaměstnanec vyzkouší, až v okamžiku, kdy bude na pracovišti sám a pod psychickým a časovým tlakem, což může zvýšit pravděpodobnost vzniku MU.

Potenciál dopravního sálu by se měl efektivně využít pro naše dopravní zaměstnance nebo i při rekvalifikaci na návěstní techniky. Jak zní známé přísloví „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti" má i v řízení železničního provozu své opodstatnění a váhu. Fotogalerie dopravního sálu DVI v Brně.

 

Část třetí – pracoviště výpravčích Brno hl. n.
Po prohlídce dopravního sálu jsme navštívili přednostu a náměstka PO Brno, kde jsme společně diskutovali nad problematikou brněnského uzlu a odměňování výpravčích na exponovaných pracovištích. Následně jsme absolvovali prohlídku dopravní kanceláře v žst. Brno hl. n. Jestliže se neustále vede dialog se zaměstnavatelem o náročnosti povolání výpravčích, tak rozhodně v Brně patří mezi nejnáročnější po dopravní stránce i technickém zabezpečení.

Dopravní kancelář je podobná muzejní expozici, které dominuje řídící přístroj a kolejové desky s reliéfem kolejiště. Ve směně pracují dva výpravčí (traťový a dispoziční) a dvě operátorky (mankan, informační systémy). Při pohledu na plán obsazení dopravních kolejí je ihned pochopitelné, že tato železniční stanice není určena pro výpravčí bez dopravního citu a dokonalých znalostí místních ustanovení. Kapacita stanice je bohužel velmi omezená, a proto je nutné provádět technologické úkony i v jiných v obvodech odpovědnosti. Z těchto důvodů jsou například i některá stavědla obsazena nejen signalisty, ale i výpravčím (např. St. 5). Měli jsme možnost hovořit s kolegy o jejich práci a místních zvláštnostech a využili jsme i prohlídky věžových stavědel č. 4 a č. 5. Bohužel jsme byli limitováni časem, takže prohlídku celého uzlu bychom nestihli, ale věřím, že by stála za to.

Při diskusích se objevovala stejná témata jako v jiných částech republiky, hlavně otázka odměňování a pracovních podmínek. Existuje potřeba řešit tyto palčivé problémy na těchto pracovištích, kterých je na síti SŽDC minimálně kolem dvaceti a náležitě je ohodnotit, což bude úkolem všech odborových centrál již 10. 3. 2014 na jednání s personálním ředitelem SŽDC.

  

Dnes od 13 hod se v sídle SŽDC konalo jednání odborových centrál a generálního ředitele. Jednání bylo věcné, ale v některých případech byla stanoviska OC ADP odlišná od stanovisek managementu. Diskuse se vedla o operativním řízení provozu při mimořádných událostech, kde zástupce ADP vyjádřil své stanovisko k Prohlášení o dráze a reálném řešení dané problematiky. Bohužel často základní řízení a operativní řízení nemá dostatečné kompetence, což přináší negativní mediální obraz SŽDC, a také komplikace pro provozní zaměstnance, kteří jsou přímo zúčastnění v dané železniční stanici. Dalším bodem a informací bylo, jak se pravděpodobně bude řešit problematika změny způsobu odměňování zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Materiál k projednání obdrží zástupci OC v tomto týdnu a dne 10. 3. 2014 se bude vést diskuse o možných modelech. Generální ředitel pohovořil o připravovaném prodeji části podniku (ČD RSM), kde zatím není vyřešena definitivní podoba této transformační změny. Vláda ČR se bude tímto tématem a změnou v personálním obsazení správní rady SŽDC zabývat v nejbližších termínech.

Předsednictvo, Výkonný výbor, zástupci regionálních organizací a také řadoví členové se minulý pátek setkali v Radotíně. Ve společenské místnosti restaurace Amigos proběhlo školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po deváté hodině ranní zahájil školení předseda ADP Bc. Jan Zazvonil, který uvítal externího lektora a zdůraznil důležitost problematiky BOZP ve vztahu k odborové organizaci. Na progamu byly úrazy (závažné, smrtelné, ostatní), dokumentace úrazů (Kniha úrazů, Záznam úrazu, Záznam úrazu – hlášení změn), nemoci z povolání, odškodnění, mimořádné události v drážní dopravě (ohrožení, nehoda, závažná nehoda), prevence rizik a rizikové faktory (fyzikální, chemické, biologické, fyzická zátež, psychická zátež). Následovala přestávka na oběd, po které pokračovalo školení odpoledním blokem. Ten byl věnován všeobecným preventivním zásadám, povinnostem zaměstnavatele, právu a povinnostem zaměstnanců v oblasti BOZP a osobním ochranným pracovním prostředkům. Školení bylo zakončeno po třetí hodině. Přítomní školení se zúčastní bezpečnostních prověrek na pracovištích. Odborové organizace se v kolektivní smlouvě dohodly se zaměstnavatelem na termínu prověrek, které se mají v letošním roce uskutečnit do 31. května. Aliance drážního provozu bude mít své zástupce v těch oblastních ředitelstvích, ve kterých jsou zřízeny regionální organizace. Těmi jsou OŘ Praha, OŘ Ústí nad Labem a OŘ Hradec Králové.

  

Vážení zaměstnanci,

v souladu s platnou PKS SŽDC, čl. 2.3.2 je povinností zaměstnavatele seznámit zaměstnance se Zásadami FKSP příslušné organizační jednotky (OJ). Naši zástupci se podíleli na Zásadách FKSP u OJ Praha, Ústí nad Labem a Hradec Králové. V menu webových stránek "Ke stažení" naleznete příslušné schválené Zásady. Principem vychází Zásady FKSP z tzv. obecných Zásad, které byly rámcově schváleny v průběhu kolektivního vyjednávání. Tyto obecné zásady mohou být v rámci příslušných OJ změněny dle aktuálních potřeb sociálních partnerů, avšak obecné Zásady jsou nepřekročitelné. Z těchto důvodů se liší mezi jednotlivými oblastmi (OŘ apod.) schválené Zásady FKSP. Povinnost prokazatelného seznámení se schválenými Zásadami FKSP má zaměstnavatel, ale je v zájmu každého zaměstnance zajistit si základní znalost této problematiky. Fond FKSP je tvořen ze zákona a je určen pro všechny zaměstnance dané společnosti. Není jen výsadou úřednických míst či odborově organizovaných zaměstnanců. Fond FKSP je určen všem zaměstnancům SŽDC ve všech profesích!

V případě nejasností či dalších dotazů kontaktujte své odborové zástupce v příslušných regionech.

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se konalo jednání Výkonného výboru a jednání na úseku NŘP. Dopolední část byla věnována problematice hodnocení PKS za rok 2013, informaci z jednání pracovních skupin (OOPP a posuzování psychické zátěže). Na programu byl také způsob vypořádání závazků u osob v insolvenci nebo s exekucí. Bylo přijato usnesení, na základě kterého obdrží dotčení členové informační dopis, kde bude uvedeno jak dále postupovat. Členové výboru podali informaci o zástupcích BOZP, kteří se budou účastnit školení a následně prověrek. Diskuse se vedla nad novou koncepcí výstrojních součástek na ústředních stavědlech (ÚS) a CDP. Zamýšlená změna systemizace v PO Pardubice byla také vyhodnocena včetně nového návrhu k řešení na místní úrovni. Diskuse nad organizačními záležitostmi ukončila jednání.

V odpoledních hodinách se předsednictvo ADP zúčastnilo jednání na úseku NŘP. Přítomni byli Ing. Nachtman, Ing. Jasenčák, PhDr. Šel a pan Andrýs (vedoucí oddělení). Obsahem jednání byly tři okruhy (dispečer v žst. Děčín, DOZ Praha Vyšehrad, odměňování zaměstnanců řízení provozu). První blok se týkal nově připravované změny v systemizaci v žst. Děčín (ÚS). Ing. Nachtman a Ing. Jasenčák předložili návrh řešení dané problematiky. Existují variantní řešení, ale je nutné k nim přistoupit v žádoucí posloupnosti. O aplikaci nové verze GTN (4.8) informoval pan Andrýs. Tato podpora by měla kvalitativně vylepšit práci výpravčích, neboť eliminuje částečné nedostatky minulých verzí. Druhá část jednání byla věnována projektu „DOZ Praha Vyšehrad – Praha Smíchov“, kde jsme v diskusi uplatnili věcné argumenty k projektové dokumentaci. Změna v systemizaci, která bude vyvolána racionalizační akcí a zavedením dálkového řízení bude následně projednávána na místní úrovni. Není předpoklad propouštění zaměstnanců, ale dojde pouze ke změně pracoviště. U profesí signalista je uvažováno o rekvalifikaci, pokud zaměstnanci projeví zájem. Jako slabinu projektu lze považovat pouze ohřev výměn (alespoň v kritických vlakových cestách), který nebude realizován, což v tak frekventovaném úseku není ideální řešení.

Poslední blok jednání se věnoval problematice odměňování zaměstnanců řízení provozu v exponovaných uzlech. Obě strany se shodly, že je snahou nalézt optimální řešení, které splní daná kritéria. V potaz je nutné vzít i časovou rezervu, která byla k dispozici. V závazku generálního ředitele, managementu i OC je datum účinnosti k 1. 4. 2014. V závěru se hovořilo o kvalitativním vylepšení dopravního školení, pilotním projektu on-line dopravy, či o ověřování znalostí na podzim roku 2014.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v sekci Ke stažení byla zveřejněna nabídka letních rekreací, zájezdů a táborů dětí a mládeže, na které je poskytován příspěvek (dotace) z centralizovaných prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (C-FKSP) SŽDC.

Přímé odkazy na soubory:

Dnes jsme se zúčastnili jednání pracovní skupiny pro posuzování psychické zátěže u zaměstnanců řízení provozu. Výběr metod, prognózu průběhu realizace veřejné zakázky a další nezbytné úkony, které souvisí s posuzováním pracovišť, prezentoval zástupce dodavatele PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. z katedry psychologie Palackého University v Olomouci. V diskusní části jsme získali žádané odpovědi k dané problematice. Byl přijat všeobecný úzus, že nejpozději do měsíce se uskuteční společné jednání, aby následně mohlo dojít k fyzické návštěvě definovaných pracovišť na síti SŽDC.

Shoda mezi zástupci zaměstnavatele, dodavatele i OC (ADP, OSŽ) byla v připravované tvorbě souhrnné informace, co bude posuzování pracovišť obnášet pro samotné výpravčí a dispečery.

Posuzování pracovišť z hlediska psychické zátěže je rozděleno do několika fází. Od přípravy podkladů, sběru dat, analýzy, až k vyhodnocení a interpretaci výsledků projektu.  Na pracovištích se uskuteční pozorování, které bude probíhat ve špičkových časech i v dopravních sedlech. Návštěvy pracovišť se budou konat i v nočních směnách nebo o víkendech, aby došlo k objektivnímu posouzení. Zaměstnanci budou v rámci možností a svých povinností dotazováni odbornými pracovníky dodavatele.

Smyslem tohoto projektu, který svým rozsahem nemá v železničním provozu obdoby (vyjma posouzení pracovišť Kolín a Děčín Státním zdravotním ústavem v roce 2011)  je komplexní a objektivní pohled na ergonomii a psychickou náročnost pracovních pozic, které zastáváme u Správy železniční dopravní cesty.