Dne 26. dubna 2019 se uskutečnila pietní vzpomínková akce ČMKOS “Připomínejme si mrtvé, bojujme za živé”. Tato vzpomínková akce měla za cíl připomenout 123 smrtelných pracovních úrazů, které se udály v roce 2018. Akce měla dvě hlavní programové části, v prvním bloku proběhlo přivítání hlavních hostů předsedou ČMKOS Josefem Středulou v sídle odborových svazů. Poté následovaly projevy zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Generálního inspektora Báňské záchrané služby a dalších hostů. Při této příležitosti bylo připomenuto, že počet obětí smrtelných pracovních úrazů, nezohledňuje působení karcinogeních látek na pracovištích a nadměrnou psychickou zátež v souvislosti s nádorovými onemocněními v pozdější době. Z projevů přítomných hostů jak zástupců odborů, tak zaměstnavatelů, byla také zdůrazněna důležitost zodpovědného přístupu k problematice BOZP a její důležitost v předcházení pracovním úrazům vůbec. Jak zdůraznil předseda ČMKOS: nikdo nejde do práce s tím, že by očekával, že se již živý nevrátí. Také bylo zdůrazněno, že smrtelný úraz nepostihuje jen samotného zaměstnance, ale celou jeho rodinu i jeho blízké! Po tomto bloku projevů se účastníci přesunuli do parčíku za domem odborových svazů, kde byl vytvořen improvizovaný pomníček s iniciály příslušných obětí a instalace, která měla za úkol zvýraznit toto množství. U pomníčku proběhl krátký projev a všichni zůčastnění zde položili svíčku.

Tímto výrokem by se dalo popsat jednání Národní tripartitní konference k 100. výročí založení Mezinárodní organizace práce, které se konalo v prostorách MZV v Černínském paláci v Praze. V úvodním bloku vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která pohovořila o průmyslové revoluci 4.0, která obsahuje jako nosné prvky umělou inteligenci, digitalizaci a robotizaci. Pohled do minulosti a počátek vzniku MOP popsal ministr zahraničí Tomáš Petříček, který vyzdvihl především sociální dimenzi a smír. Zástupce generálního ředitele Moussa Oumarou pohovořil o smyslu a úkolech MOP v oblasti podpory sociálního dialogu a výzev, které jsou před námi. Zásadní oblasti jsou spojení biologického a digitálního světa, klimatické změny na Zemi a významné demografické změny způsobené stárnutím obyvatelstva či migrací z třetího světa. Presentoval základní pilíře, na kterých lze účinně budovat lepší podmínky a ochranu zaměstnanců v souvislosti s průmyslem 4.0. Jedná se především o investice do vzdělávání včetně systému celoživotního, které bude dostupné. Dále posilování významu institucionálního při současných změnách, neboť dobře vedené, řízené a financované instituce dokážou poskytnout základní záruky pro občany. Rovnost mezi pohlavími, či všeobecnou sociální ochranu od narození do stáří jsou dalšími pilíři pro lepší svět. Člověk musí vždy ovládat a kontrolovat technologie nikdy naopak!

V dalším bloku panelové diskuse vystoupil náměstek Petr Hůrka (MPSV), který hovořil o snaze lepší dostupnosti práce z domova (home working, součást připravované novely ZP), dále o možnostech job sharing v podmínkách ČR (sdíleného pracovního místa), či práci Komise pro spravedlivé důchody. Poslankyně Radka Maxová, přednesla významné úkoly, kterými se zabývá Výbor pro sociální politiku PS Parlamentu ČR, který vede. Především je cílem investovat do lidského kapitálu, reagovat na potřeby skupin 50+, lidí (žen a mužů) na rodičovské dovolené, pracovního prostředí, BOZP, osob se zdravotním postižením a dále pro pečující osoby. Předseda Josef Středula, ve svém proslovu zmínil mj. nepřijatelný výrok 996 Jack Ma, zakladatele Alibaba Group, který požaduje od zaměstnanců pracovní dobu od 9 do 21 hod., šest dní v týdnu! Odbory v ČR naopak požadují zkrácení pracovní doby o 0,5 hod denně, prodloužení dovolené na šest týdnů, zvýšení minimální mzdy a další návrhy ke zlepšení podmínek zaměstnanců v ČR. Poukázal také na produktivitu práce našich občanů ve srovnání s Německem, délce pracovní doby na plný pracovní úvazek a srovnání mezd v jednotlivých odvětvích mezi sousedními státy, kde je neustále velký propad v neprospěch našich zaměstnanců.

Během konference a v panelové diskusi dále vystoupili např. Richard Falbr, Petr Miller (federální ministr MPSV), Jan Rafaj (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR), Luděk Rychlý (zástupce ČR v Ženevě) a další významní hosté, kteří měli k MOP pracovní závazky, či se významně podíleli na sociálním dialogu v ČSSR, ČSFR a ČR.

 

V pondělí dne 16. 4. 2019 se konalo pravidelné jednání Rady ČMKOS. Předseda p. Josef Středula po projednání bodů programu předložených v písemné formě (výsledek hospodaření, návrh rozpočtu pro oblast BOZP pro rok 2019, zprávu o činnosti RHSD na úrovni krajů) presentoval události uplynulého měsíce a nové poznatky z hospodářské oblasti České republiky. Společnost Trexima, která dodala pro MPSV studii o vývoji mezd a platů na grafu jednoznačně definovala nepoměr mezi výroky politiků a odborů. Až 65% zaměstnanců v ČR nedosahuje průměrné mzdy a 62% zaměstnanců průměrné výše platů. Dále byl alarmující vývoj mezd mezi ženami a muži, což bylo podrobně popsáno i ve zprávě Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů předložené Ing. Sokolovou. V letošním roce končí mandát představitelům EOK (Evropská odborová konfederace), pro další funkční období byl navržen členem prezidia pan Josef Středula. V pátek 26. 4. 2019 se u příležitosti Mezinárodního vzpomínkového dne uskuteční pietní akt v parku u Domu odborových svazů (pod Viktorií Žižkov), který bude věnován 123 obětem pracovních úrazů za období roku 2018. Svátek práce – 1. Máj bude v letošním roce oslavován v Brně na Špilberku, program je od 13 -18,45 hod.

Pozvánka ke stažení v PDF:

Ve čtvrtek dne 11. 4. 2019 se konalo pravidelné jednání Výkonného výboru Aliance drážního provozu, které mělo na programu jednání mnoho bodů, které však obsahovaly tři zásadní oblasti. První časově nejnáročnější část se věnovala informacím ze zásadních jednání a organizačním záležitostem ve svazu. První z nich se týkala sociálních témat v rámci ČMKOS (jednání o minimální mzdě pro rok 2020, která je vázána na nejnižší tarifní stupně u SŽDC např. uzavírané dohody o pracovní činnosti na „pracovníka dozoru“). K tomuto tématu byla intenzivní diskuse, neboť stále avizujeme, že přerušováním směn a zaváděním střežení pracoviště se zhoršují pracovní podmínky zaměstnancům SŽDC.

V současné době probíhají jednání o využití finančních prostředků, které jsou definovány jako motivační odměna, v letošním roce rozšířené o profese řízení provozu a modernizace dráhy zařazených v tarifních stupních. V některých OŘ budou vypláceny paušálně ve stanovené výši pro definovaná zaměstnání, v jiných dle náročnosti služby při výlukách apod., a také bude část prostředků k dispozici přednostům PO k rozdělení dle uložených a plněných úkolů. Tyto prostředky jsou součástí MOON pro rok 2019 u SŽDC. V rámci první části jednání přednesli informace z regionů jednotliví členové VV ADP. Výkonný výbor schválil definitivní termín konání Kongresu ADP v Domě techniky v Pardubicích dne 17. 9. 2019. Podrobný program a pozvánky členům ADP a  hostům budou distribuovány během letních měsíců.

Druhý blok byl věnován jednání za účasti zaměstnavatele, kde přijal pozvání Ing. Koucký (ředitel O10) a Bc. Dolejšová (skupina sociálního dialogu O10 GŘ SŽDC). Personální ředitel v úvodu omluvil generálního ředitele, který se nemohl zúčastnit, neboť jednal s partnery ze SNCF, a kde došlo k podpisu Memoranda o spolupráci při řešení a rozvoji vysokorychlostních tratí v rámci ČR.

Ing. Koucký pohovořil o organizačních změnách, které se uskutečnily v minulém období, změna na úseku O22 bude odložena, až po výsledcích analýzy KMPG a definitivním rozhodnutí managementu. V rámci strategických cílů je aktuálně řešena problematika ŽTM (železniční telekomunikační majetek), který je v současnosti smluvně zajišťován společností ČD Telematika. Tento cíl bude postupně naplňován stejně jako vlastní řešení vzdělávání zaměstnanců, které smluvně do konce roku zajišťuje DVI. Vznikne nové školicí středisko v Pardubicích, kde bude primárně získávat kvalifikaci zaměstnanec ve funkci traťmistr, návěstní technik a spojový dozorce, zaměstnanci s licencí strojvedoucího a výpravčí. Realizace se předpokládá nejpozději v roce 2021. V rámci zajištění servisu pro zaměstnance, kteří dojíždějí do zaměstnání vlakem a od nového GVD budou v závazku veřejné služby obslužnost zajišťovat jiní dopravci než ČD a. s., je zaměstnavatel ochoten poskytnout plnění pro tyto zaměstnance. Po důkladné analýze trhu a struktuře dojíždějících zaměstnanců je ochota v rámci plánované 3. změny PKS SŽDC poskytnout benefit, příspěvek na dopravu (dojíždění), ale pouze pro zaměstnance bez nárokovosti RP. Stejnokrojové součástky budou na základě požadavků pracovní skupiny upraveny a následně poté by došlo k definitivnímu veřejnému představení nových uniforem veřejnosti a zaměstnancům. Změna Kvalifikačního katalogu je nyní analyzována na odborných útvarech, návrhy k připomínkovému řízení budou představeny v září všem sociálním partnerům.

Posledním bodem, byla diskuse nad problematikou FKSP pro rok 2020 a další období. Členové VV ADP představili své požadavky, které by chtěli uplatnit v rámci širší diskuse. Zásadním kritériem je možnost analogicky čerpat příspěvek na rekreaci dle § 7 vyhlášky, o fondu kulturních a sociálních potřeb z centrální části FKSP jako v případě čerpání na organizačních jednotkách, pokud je příspěvek rozpočtován. Ředitel odboru personálního avizoval, že se provádějí potřebné analýzy, které by měly reflektovat na legislativní podmínky zákona o veřejných zakázkách, aby nedošlo k porušení právní úpravy dané zákonem. V současné době se pro dotovanou rekreaci z C-FKSP předkládá katalog rekreací ke schválení a není využíváno ani veřejné soutěže, ani jiného principu.

Na základě této vzniklé situace byla požádána v třetí části jednání o vystoupení Mgr. Jíšová, ředitelka ČD Travel. Po úvodní prezentaci firmy a nabízených služeb došlo k diskusi nad řešením a návrhy jiných modelů, které by neomezovaly výběr dotované dovolené zaměstnanců SŽDC. ADP preferuje možnost výběru od více cestovních kanceláří za podmínek jako na organizačních jednotkách. Dále byl zmíněn požadavek dnes už široké skupiny zaměstnanců, kteří chtějí vycestovat, ale program si již dále zajišťovat sami, bez delegáta, stravy, či ubytování až na místě dle výběru. Tento institut „no name“ hotelů umí pro jazykově vybavené „dobrodruhy“ ČD Travel také zpracovat do nabídek, což by zaměstnanci uvítali. Paní ředitelka byla ujištěna o tom, že tomuto tématu bude věnována pozornost i v následujících měsících, a proto budeme společně hledat takové řešení, které splní požadavky zaměstnanců a současně dodrží platnou legislativu.

Dne 11. dubna 2019 v 9:00 hodin se v budově OŘ Brno konalo jednání odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel OŘ Brno Ing. Lubomír Křivánek, dalšími účastníky jednání byli vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Miluše Vlasáková a náměstek ředitele Ing. Pavel Surý. Za RO ADP Brno se jednání účastnil Koudelka Jan.

Prvním bodem jednání byl návrh změny č.1 přílohy C Pravidel pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno.

Na základě kladného hospodaření s prostředky na výkonové odměny za období leden - duben, bylo možno přistoupit k navýšení sazeb.
- ŽST Havlíčkův Brod - funkce výpravčí ústřední stavědlo, hlavní a panelový přesunuta do kategorie 1. se sazbou 10%
- sazba v kategoriích 2, 3 a 4 zvýšena o 0,3%.
Pokud zaměstnavatel potvrdí předjednané navýšení, tato sazba bude platit od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019, s tím, že podle vývoje čerpání prostředků na výkonové odměny není vyloučena další úprava sazeb.

Druhou informací bylo navýšení tarifní skupiny výpravčí na odb. Brno Černovice a pohotovostního výpravčího Vranovice na TS 10.

Poslední informací bylo zavedení nového druhu odměny, tzv. Motivační příplatek. Částka určená na tuto odměnu je nad rámec běžné VO, a je určena pro zaměstnance s tarifní mzdou. Přednostové PO rozdělí část prostředků procentní sazbou, a zbytek prostředků mohou použít k dalšímu navýšení VO.

Po skončení jednání jsem požádal pana náměstka ředitele o jeho názor na personální obsazení dopravní kanceláře v ŽST Bno hl.n. po ukončení výlukové činnosti. Bylo mi sděleno, že se přiklání k obsazení v maximálním počtu 5 výpravčích. Dále mi sdělil, že je pravděpodobné, že nebudou všechny pozice obsazeny nepřetržitě (ranní/odpolední, případně přetržky), ale po ukončení výluky by bylo vhodné obsadit všechny pozice výpravčích i za cenu přesčasů.

Termín dalšího jednání na OŘ Brno bude 26. nebo 29. 4. 2019. Na tomto jednání dojde k podpisu výše uvedených dokumentů.