Dne 22. 5. 2014 se konalo 165. žofínské fórum, kterého jsme se zúčastnili, neboť problematika financování a strategie SŽDC je velmi důležitým tématem i pro zaměstnance. Fórum mělo podtitul Železniční doprava a programovací období 2014 – 2020 a bylo spojeno s výročním předáváním cen ACRI. Vzhledem k dalšímu směrování SŽDC bylo toto diskusní odpoledne velmi poučné a naznačilo, kde jsou priority Ministerstva dopravy i zaměstnavatele SŽDC. Náměstek ministra dopravy Ing. Němec pohovořil o nástrojích, které bude mít resort k dispozici na programovací období do roku 2020. Ředitel S. Ouaki z Evropské komise zdůraznil nezbytnou kvalitní přípravu projektů, která je důležitá pro čerpání prostředků z Kohezního fondu a z CEF. Evropská komise následně podpoří ty nejzajímavější projekty, které mají smysl a budoucnost z hlediska návratnosti či celkových dopadů pro železniční segment a společnost. V diskusi se akcent kladl na vytvoření nezávislého regulačního orgánu (v současné době je regulačním orgánem je DÚ). V srpnu 2014 by měl být vyhotoven pro vládu ČR materiál k jednání, který bude řešit tuto problematiku. Dalším tématem byla připravovaná liberalizace osobní dopravy či prodej části závodu od ČD a. s. Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Ing. Nejezchleb ve svém příspěvku popsal oblasti, kam bude SŽDC upírat pozornost v oblasti infrastruktury (CDP Praha, projektová příprava VRT či dokončení TŽK). Příspěvky měli i další pozvaní hosté, generální ředitel ČD a. s., ředitelka ACRI a další. Na závěr se předávali výroční ceny za nejlepší projekty železničního průmyslu.

Dnes 30. 5. 2014 se v Brně konal regionální kongres ADP, jehož nedílnou součástí byly volby do regionálního výboru organizace Brno. Účast ve volbách dosáhla 72% a regionální výbor obdržel silný mandát pro svoji činnost. Předsedou byl zvolen pan Martin Hochman, místopředsedou pan Bc. Tomáš Rolník, členy pan Luděk Németh, Václav Jaša st. a Martin Klučka. Jako zástupce Regionální organizace Brno byl do Výkonného výboru ADP navržen a následně zvolen pan Bc. Tomáš Rolník. Kongresu se zúčastnili členové Výkonného výboru, kteří pohovořili o úkolech, které bude nezbytné v krátkodobém horizontu vyřešit a popřáli nově zvoleným zástupcům v regionu mnoho optimismu a síly při jednání se sociálními partnery.

  

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na volební kongres regionální organizace ADP Brno, který se bude konat v pátek dne 30. 5. 2014 od 11,00 hod v Restauraci u Mamuta v Brně. Na volební kongres jsou zváni členové Aliance drážního provozu, kteří budou mít možnost rozhodnout o složení Regionálního výboru ADP Brno na funkční období.

 

Program volebního kongresu:

  • Zahájení
  • Informace z důležitých jednání
  • Volby Regionálního výboru ADP Brno
  • Diskuse
  • Usnesení
  • Závěr

Volební kandidátka:

1. Martin Hochman
2. Martin Klučka
3. Václav Jaša st.
4. Luděk Németh
5. Bc. Tomáš Rolník

 

Na Vaši účast se těší Bc. Jan Zazvonil – předseda ADP

Správní rada SŽDC včera rozhodla o výměně na pozici generálního ředitele tohoto podniku. Ing. Jiří Kolář opouští tuto funkci k 31. 5. 2014. Od 1. 6. je na jeho místo jmenován Ing. Pavel Surý, který dosud na SŽDC vedl brněnské oblastní ředitelství.

Po rozsáhlé diskusi a s ohledem na očekávaný prodej části podniku ČD a jeho přechodem na SŽDC se Správní rada rozhodla na toto období obsadit tuto exponovanou pozici novým manažerem," objasnil důvody výměny předseda rady Ing. Vladimír Novotný. Podnik podle něj bude v budoucnu navíc zatížen i příchody nových zaměstnanců a další agendy. Podle Novotného došlo při této výměně zároveň již i k očekávané změně v manažerských smlouvách vedení společnosti.

„Správní rada poděkovala panu Kolářovi za jeho práci v čele SŽDC," uvedl Novotný s tím, že na osobu nového ředitele jsou kladena velká očekávání.

„O budoucnosti Jiřího Koláře se rozhodne v dalších týdnech. Zatím zůstává i nadále zaměstnancem SŽDC. Učinil jsem mu již nabídku na možnou budoucí spolupráci, kterou nyní pan ředitel zvažuje," uvedl budoucí generální ředitel Pavel Surý.

Ve čtvrtek 15. 5. 2014 se konalo pravidelné jednání Výkonného výboru v budově sídla SŽDC. Na programu byly informace z absolvovaných jednání se zaměstnavatelem, a také aktuální poznatky z regionů, kde ADP působí. Jednání se mj. zúčastnila předsedkyně Centrální revizní komise.

V dopoledním bloku navštívil jednání ředitel O10 Ing. Koucký a vedoucí oddělení zaměstnaneckého Ing. Vytisková. V diskusní části zaznělo několik výhrad ze strany ADP, především k prodlevě v kolektivním vyjednávání, a také k časovému skluzu v interpretaci dílčích výsledků z projektu posuzování náročnosti pracovišť. Předseda Bc. Zazvonil informoval ředitele Ing. Kouckého o nutnosti vytvoření, a také všeobecné shodě odpovědných složek (úsek náměstka pro řízení provozu, OŘ Ústí nad Labem, PO Děčín, dispečerský aparát CDP Praha) systemizovaného místa v žst. Děčín (dispečer-koordinátor). Je zapotřebí vytvořit koordinovaný systém, který bude i personálně zajištěný pro styk s dopravci v pohraniční přechodové stanici Děčín. V současné době vykonávají veškeré činnosti výpravčí ÚS, kteří mají za úkol primárně zajišťovat bezpečný a plynulý provoz v uzlu a přilehlých úsecích, kde je dálkové řízení. Veškerá agenda spojená s přepracováním vlaků či telefonní styk s dopravci není v jejich kompetenci, ale přesto tuto činnost vykonávají v rámci svých povinností. Pro dopravce v liberalizovaném prostředí není tento stav ideální a výsledkem naší snahy by mělo být zřízení jednoho pracoviště s jasně definovanými kompetencemi, v dosahu výpravčích pro koordinaci činností a s přiděleným komunikačním kanálem. Ředitel O10 přislíbil aktivní přístup v této problematice.

Dále zaznělo, že v rámci výstavby CDP a postupnou realizací jednotlivých etap zapojování DOZ bude nově koncipována sociální politika SŽDC, aby nedocházelo k sociálním otřesům. Je připravován projekt distančního vzdělávání, který umožní zaměstnancům provozování dráhy (řízení provozu) získat odborné dovednosti v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky a kolejových konstrukcí a mít možnost nalézt další profesní uplatnění u SŽDC. Na jednání se dále vedla diskuse nad změnou předpisu D1 a připravovaným Výnosem č.2 k D1. Byli jsme informováni o jednání Správní rady SŽDC a schváleném podnikatelském plánu na rok 2014.

Po přestávce navštívil jednání výboru Bc. Svoboda (ředitel ONVZ), který seznámil přítomné s časovým harmonogramem pilotního projektu vystrojování zaměstnanců CDP a ÚS. Pohovořil o připravovaných výběrových řízeních na dodávky některých stejnokrojových součástí, neboť se blíží konec sjednaného období. V měsíci červnu by měla být svolána pracovní skupina, která se zabývá problematikou vystrojování zaměstnanců.

V rámci interního jednání byl schválen termín Volebního regionálního kongresu, který se bude konat 30. 5. 2014 v Brně. Kandidátní listina se bude tvořit do 23. 5. 2014, aby bylo možné uspokojit všechny členy ADP, kteří se chtějí stát členy Regionálního výboru ADP Brno. Přijímáním nominací byl pověřen pan Martin Hochman. Propozice průběhu voleb, kandidátní listina a další informace budou zveřejněny před volbami. V bodě různé se připravují dvě sportovní a kulturní akce z C-FKSP (závody motokár a pro děti zaměstnanců SŽDC netradiční sportovně-kulturní akce jako odměna k úspěšnému ukončení školního roku). Podrobné propozice budou na stránkách ADP (adpcz.org/volny-cas) a SŽDC zveřejněny po nutných procedurálních úkonech. Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu o hospodaření, účast předsednictva na 165. Žofínském fóru, stav členské základny k 1. 5. 2014 a informace o průběhu prověrek BOZP.

Po skončení jednání Výkonného výboru se konala informační schůzka na úseku náměstka pro modernizaci dráhy, kde byla možnost pohovořit s Ing. Nejezchlebem o realizované nebo připravované investiční činnosti, o využití nových technologických prvků či o procesních záležitostech na tomto úseku. Nutno konstatovat, že je i v zájmu zástupců zaměstnanců nalézt společné průniky s odborníky tohoto segmentu, aby byla železnice (dopravní cesta i provoz) konkurenceschopnější pro období následných dekád.

Výkonný výbor ADP schválil na svém jednání termín regionálního kongresu v Brně 30. 5. 2014, jehož součástí budou volby do Regionálního výboru. Kandidátní listina, propozice voleb a další informace budou umístěny na stránkách v nejbližších dnech. Kongres se bude konat v salonku Restaurace u Mamuta v Brně.

Bohužel projekt redakce časopisu Moje železnice, který měl za cíl představit vize či stanoviska k různým tématům od odborových funkcionářů působících u SŽDC, nebyl realizován. Cílem mělo být nahlédnout do struktur odborových organizací, anylyzovat témata, která se dotýkají zaměstnanců či najít shodu či rozpor v úhlu pohledu odborových předáků. Je zřejmé, že v tištěném médiu nezbývá žádný prostor pro tato sdělení.

Masovým komunikačním nástrojem mohou být pouze webové stránky ADP, které lze nalézt i v prostředí intranetu (Portál provozování dráhy > odkazy > odborové centrály > ADP).