Vážené kolegyně a kolegové,

kolektivní vyjednávání u SŽDC se blíží do finále, neboť na základě podepsané dohody je nutné uzavřít PKS do 10. 12. 2013. Vzhledem k patové situaci, která nastala na včerejším kolektivním vyjednávání je k dispozici několik variant budoucího vývoje u SŽDC. První variantou je návrh zaměstnavatele, který se pravděpodobně předloží dnes na 10. změnu PKS, která by mohla obsahovat například prodloužení platnosti současné kolektivní smlouvy či jiné náležitosti. Druhou variantou je tzv. Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při neuzavření PKS pro rok 2014, které by v sobě obsahovalo postup řešení režimu práce a odměňování od 1. 1. 2014 s vazbou na Zákoník práce.

Poslední variantou je, že jedna či druhá strana významně ustoupí ze svých pozic a dojde k dohodě o podobě PKS na rok 2014. Je nutné konstatovat, že požadavky OC navyšují objem mzdových a ostatních osobních nákladů proti návrhu „velké nuly".

V pondělí se koná kongres Aliance drážního provozu v Kolíně a v Praze jednání Republikové rady řízení provozu jako poradního orgánu PV OSŽ SŽDC, kde dostanou kolektivní vyjednavači jasný mandát k dalšímu postupu. Je nutné si uvědomit, že je v současné době v rukou zaměstnanců řízení provozu jak si cení hodnoty své práce, kterou pro podnik vykonávají v nepřetržitých režimech a zda za cenu snížení komfortu na určité období získáme kolektivní smlouvu, po které již voláme několik let. Za Alianci drážního provozu mohu zodpovědně prohlásit, že při kolektivním vyjednávání děláme maximum proto, aby taková kolektivní smlouva existovala. Je nezpochybnitelné, že bez podpory a souhlasu ostatních svazů se k takovému výsledku sami nedostaneme. Apeluji proto, na všechny zaměstnance, aby zvážili své postoje k dané problematice a pomocí svých zástupců v jednotlivých odborových organizacích dali jasné podněty a silný mandát vyjednavačům všech OC. Bez podpory členské základny není možné prosadit naše společné požadavky!

Dne 28. 11. 2013 se konalo kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele, kde OC předaly oponentní návrh k předloženému návrhu zaměstnavatele, který se týkal mzdové oblasti a stanovené týdenní pracovní doby. Po technické přestávce zaměstnavatel předložil upravený návrh k problematice souhrnného návrhu. Po dlouhé diskusi se články kde panuje shoda zakomponovaly do PKS na další období. Ostatní rozpory přetrvávají (pracovní doba, profesní odměna, stravování, sazby mzdových složek a odměn, výkonová odměna). OC zároveň požádaly o implementaci návrhu dodatku Kvalifikačního katalogu. V rámci kolektivního vyjednávání bylo dosaženo dohody v oblasti srážek z příjmů z pracovněprávních vztahů k úhradě členských příspěvků vztaženému k novému Občanskému zákoníku.

Dnes 22. 11. 2013 se z důvodu zdravotní indispozice na straně zaměstnavatele nekoná plánované jednání o podobě PKS na rok 2014. Veškeré informace pro zaměstnance spojené s kolektivním vyjednáváním na SŽDC a ohledně veřejné zakázky "Posuzování pracovišť řízení provozu" se budou realizovat v nejbližším termínu.

V úterý 19. 11. 2013 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Jednalo se o podlimitní sektorovou zakázku "Posuzování pracovišť řízení provozu". Vzhledem k probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání, které je po mnoha letech více transparentnější a společné informace se tvoří v součinnosti OC a zaměstnavatele, tak na zítřejším kolektivním vyjednávání bude vytvořena ucelená zpráva pro všechny dotčené zaměstnance, kterých se veřejná zakázka dotkne. Za OC se účastní tohoto projektu jen ADP a OSŽ, neboť problematika zatížených pracovišť je pro náš svaz jedním z bodů programu.

 

V pondělí 18. 11. 2013 se na plánovaném kolektivním vyjednávání dohodli zástupci OC a zaměstnavatele na podobě článku 3.1.6. základního textu – odstupné. Nově se upravuje odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti ve vazbě na "Koncepci částečného řešení problematiky spojené se změnou zákona o důchodovém pojištění".  Zaměstnavatel dále navrhl podobu dokumentů na následující období (Rámcová dohoda o uvolňování odborových funkcionářů, přílohy č. 5 a 6 obecných Zásad FKSP, výklad možnosti kombinace příspěvku z FKSP na rekreace)

Dále byl předložen návrh zaměstnavatele na stanovenou týdenní pracovní dobu, dovolenou, profesní odměnu a další příplatky a odměny. Po analýze se bude v projednávání pokračovat na příštím plánovaném jednání.

Dne 14. 11. 2013 se konalo plánované jednání Výkonného výboru, kam byli pozváni i předsedové z regionálních organizací a předsedkyně centrální revizní komise. Na programu bylo mnoho bodů, které se mj. týkaly průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC a volby strategií v dalším postupu, dále organizačních záležitostí svazu, přípravě rozpočtu a Zásad hospodaření na rok 2014, připravovaných Zásadách FKSP na rok 2014, plánovaných kulturních nebo sportovních akcí do konce roku 2013 atd.

Po dlouhé diskusi nad jednotlivými tématy se VV ADP přesunul na jednání s NŘP Ing. Nachtmanem, kde se až do pozdních odpoledních hodin diskutovala problematika uzlu Děčín a možnosti řešení stavu, který je zaměstnanci řízení provozu shledán jako nevyhovující. Argumenty za stranu zaměstnavatele formuloval, Ing. Tržil, MPA, který navrhl dílčí kroky, které by situaci mohli zklidnit.

Dále se hovořilo o CDP Praha, investičních akcích v roce 2014 a další problematice. Jelikož se plánované jednání všech OC a NŘP nekonalo z důvodů probíhajícího kolektivního vyjednávání a časové kolize, byl dán zástupcům ADP mnohem větší prostor k argumentaci a nalezení optimálního řešení. Je předpoklad, že konce roku 2013 se bude konat ještě společné setkání nad zmíněnou problematikou včetně dalších návrhů ze strany ADP.

RV ADP Praha uspořádal dne 6. 11. 2013 výjezdní zasedání do Kutné hory – Hotelu u Kata. Předseda regionální organizace ADP p. Petr Lorenc celou akci moderoval. Po přivítání pozvaných hostů a členů předal slovo Ing. Vondrákovi, který pohovořil o personální a ekonomické situaci v OŘ Praha a výhledu do následujícího období. Zmínil také výlukovou činnost, která se bude dotýkat provozních zaměstnanců v roce 2014. V dalším příspěvku vystoupil Mgr. Chládek, který prezentoval pomocí dataprojektoru projekt CDP Praha.

Všichni přítomní měli možnost shlédnout možnosti uspořádání jednotlivých dispečerských sálů, včetně harmonogramu zapojování jednotlivých úseků. Po diskusi se zaměstnavatelem pohovořil předseda ADP p. Bc. Zazvonil o milnících, kterých bylo dosaženo v uplynulém pololetí především vybudování organizační struktury ADP, a také o procesu kolektivního vyjednávání. Následně se účastníci odebrali k obědu a odpolední blok byl až do večera věnován prohlídce města včetně středověkého dolu.