Vážení kolegové, zaměstnanci, členové,
každý kdo z Vás pozoruje probíhající kolektivní vyjednávání u SŽDC, si zajisté klade nejednu otázku, jaký bude letos výsledek. Vzhledem k faktu, že jsme zavázáni mlčenlivostí, ale současně má zaměstnanec právo být informován dle paragrafu 25 odst.3, zákoníku práce, jsou jednotlivé výstupy sdělovány jako společná informace zveřejněná na intranetu nebo webových stránkách OC.

Všem odborovým organizacím působícím u SŽDC byla zaslána výzva, která byla podepsána zaměstnanci CDP Přerov. V textu byla zmíněna podpora kolektivním vyjednavačům při prosazování tarifního nárůstu, příplatků za noční směny, režim práce a práci o víkendu (So, Ne). Dále byl požadavek na snížení přesčasové práce a zlepšení pracovních podmínek. Nejjednodušší řešení je u nařízené práce přesčas, kde se každý zaměstnanec může svobodně rozhodnout zda dá písemný souhlas s práci přesčas nad 150 hodin ročně. Tento akt je o individuálním přístupu k této problematice, a také o osobní statečnosti ustát tlaky zaměstnavatele, které se občas vyskytnou. Zlepšení pracovních podmínek velmi úzce souvisí s problematikou BOZP a činností místních, regionálních odborových organizací. Pokud máte návrhy či podněty ke zlepšení pracovních podmínek, obracejte se na zástupce odborů, kteří Vám mohou pomoci problematiku řešit.

Nežijeme na izolovaném ostrově, ale v západní společnosti, evropském prostoru a především v tržní ekonomice, kde hospodářský cyklus ovlivňuje mnoho ekonomických ukazatelů. Pokud si uvědomíme, že končí doba konjunktury a ekonomika zpomaluje, je letošní rok možná posledním, kde lze vyjednat mzdový nárůst, který bude kopírovat požadavky odborů na celostátní úrovni (7-9%), které má v programu ČMKOS, které jsme členy.

Za Alianci drážního provozu se budeme dále snažit prosadit tyto požadavky, ale bez Vaší podpory to nebude snadné. Za již vyjádřenou podporu ke kolektivnímu vyjednávání všem děkujeme, protože jen společně můžeme mít lepší mzdové i pracovní podmínky.

Ke stažení výzva CDP Přerov 2018 - podpora kolektivním vyjednavačům

Dne 20. 11. 2018 se v Praze v DOS konalo zasedání 1. Sněmu ČMKOS. Jednání Sněmu se zúčastnili zástupci Aliance drážního provozu výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředseda Daniel Linc.

V úvodu byly vedením ČMKOS prezentovány aktuální odborové otázky např.:

  • zavedení karenční doby,
  • zvýšení minimální mzdy,
  • vývoj míry inflace v ČR v roce 2018 a její prognóza na rok 2019,
  • informace o vývoji mezd,
  • Komplexní zpráva o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2018.

Na závěr jednání 1. Sněm ČMKOS doporučil OS prosazovat cíle pro KV na 2019 dle výše uvedených ukazatelů.

Na šestém jednání, které se konalo za účasti generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, MBA, zaměstnavatel předložil dva návrhy řešící sporné body (odměna za e-learning v STKR přes extranet, zvláštní odměna, navýšení sazeb v tarifní mzdě, navýšení disponibilního objemu pro výkonovou odměnu, rizikový příplatek pro HZS, navýšení příplatku za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích, zachování příplatku za práci přesčas, vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad).

I přes drobná sblížení v rozporných stanoviscích nedošlo ke shodě. Nově je dohodnut příplatek za práci ve výškách a nad volnou hloubkou a za vybrané rizikové práce z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací, který je ve znění roku 2018.

Další termín kolektivního vyjednávání je ve středu 28. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Regionální výbor ADP Brno zve všechny členy Regionální organizace Brno na listopadové setkání, které se uskuteční dne 29. 11. 2018 od 14 hodin v salonku restaurace Bogota v Brně. Za účasti členů předsednictva dojde k seznámení členské základny s aktuální situací v naší organizaci a s průběhem kolektivního vyjednávání. Dalším bodem je volba předsedy Regionálního výboru ADP Brno. Závěr bude patřit diskusi o aktivitách a dalším směřování naší organizace a podnětům členů ADP.

Těšíme se na Vaši účast.

Na pátém jednání předložil zaměstnavatel nový komplexní návrh, který obsahoval:

1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018

2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. od 35 let do 40 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu. Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o cca 3 %.

OC odsouhlasily dnešní návrh zaměstnavatele na navýšení počtu pásem osobního příplatku a navýšení sazeb v každém pásmu o 0,5 % (odpovídá původnímu protinávrhu OC). Dále je otevřena otázka použití sazby B.

Po nesouhlasném stanovisku OC k ostatním bodům návrhu zaměstnavatele (požadavek na přeřazení 4 profesí z periody 3 let do periody 2 let a nesouhlas jedné odborové organizace se spoluúčastí účastníka 100 Kč/pobytový den) byl předložen další návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

1. Kondiční pobyty v rozsahu 2018 + přeřazení 4 profesí (dispečer ŽDC, vedoucí dispečer, operátor železniční dopravy a provozní dispečer) do dvouleté periody při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu a zachování finanční spoluúčasti účastníka 100 Kč/pobytový den.

2. Zavedení zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.

Na konci jednání došlo ke shodě nad novou podobou kondičních pobytů v roce 2019 dle druhého návrhu zaměstnavatele. U ostatních (finančních) bodů nedošlo k výraznému sblížení představ jednajících stran.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 19. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.