Na základě zahájené spolupráce mezi ADP a kolegy ze slovenské odborové organizace (OAVD) sdružující zaměstnance řízení provozu u ŽSR se na základě pozvání uskutečnilo první společné jednání na Slovensku (11 a 12. 10. 2018). Základním posláním bylo rozšíření oblastí spolupráce v rámci sociálního dialogu i pracovněprávní problematiky, která v průběhu podzimu 2018 vyústí v podepsání mezinárodní smlouvy o spolupráci mezi odborovými svazy. Jednání se za slovenskou stranu účastnil prezident OAVD pan Jozef Chovanec, předseda Republikové rady František Demko a člen RR OAVD. První den jednání patřil návštěvě stanice Bratislava hl. n., kde jsme si prohlédli pracoviště výpravčích hlavní služby. V odpoledních hodinách se konalo společné jednání Výkonného výboru ADP společně s kolegy z OAVD. Nosným tématem bylo připravované kolektivní vyjednávání u SŽDC a proces změny Katalogu prací. Členové ADP měli možnost vyslechnout, s jakými problémy se museli kolegové z OAVD vypořádat v minulosti, kdy se "Katalog" měnil u ŽSR a současně přednést své cíle a představy. V pátek program pokračoval návštěvou CRD (Centrum řízení dopravy) Trnava, kde nás mile přivítal Ing. Remenár - přednosta žst. Trnava, který nám velmi podrobně vysvětlil problematiku zavádění dálkového řízení na Slovensku, technologii Siemens s automatickým stavěním vlakových cest a odpovídal na naše dotazy. Byli jsme navštívit "věž", kde v minulosti byla hlavní služba (dnes zasedací místnost) a také dopravní sál, kde je dálkové řízení svěřených úseků. Druhé pracoviště CRD se nachází v Púchově a existuje vize aktivovat ještě další dvě v rámci ŽSR.

Společné zasedání mělo nabitý program, ale účel splnilo a v odborové práci bude mít i nadále spolupráce nezastupitelnou úlohu.

Na úvod jednání pozdravil všechny přítomné pan ředitel Ing. Filip a ekonomický náměstek Ing.Gánovský. Pan ředitel ve zhruba čtyřicetiminutovém proslovu shrnul dosavadní úspěchy za dobu působení ve funkci, pohovořil o nadcházejících plánech a úkolech i o záležitostech, které komplikují jeho snahy. Mimo jiné bylo sděleno, že došlo k odstranění cca jedné třetiny pomalých jízd v obvodu OŘ Praha, které zde byly na jaře tohoto roku. Snahou bude odstranění i zbývajících omezení rychlosti v nejbližší době. Opravy a rekonstrukce se týkají i nádražních budov, kde se např předpokládá rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha Běchovice. Rovněž dojde k rekonstrukci Fantovy budovy. Všechny tyto investice komplikují jednak památkáři, pokud se jedná o budovy historického významu, a také zvyšující se cena ze strany stavebních firem. Pan ředitel pohovořil obecně o rekonstrukcích stanic v tom smyslu, že již nebude docházet k tomu čeho jsme byli v minulosti někdy svědky, kdy se opravily jen koleje u nástupišť a ostatní nikoliv. Nadále se bude prosazovat rekonstrukce stanic jako celku. Zároveň dochází k postupné nápravě týkající se čistoty prostor jak pro cestující veřejnost tak pro personál stanic. Důležitost je rovněž přikládána k lepšímu využití komerčních prostor jednotlivých stanic. Je kladen důraz na smysluplnější využití i okolí stanic, kdy tyto pozemky by měly být lépe využity tak, aby sloužily ku prospěchu cestující veřejnosti a přilákaly cestující do vlaků např parkoviště, cyklověže atd.

Pan ředitel informoval o svém rozhodnutí o změnách ve jmenovaných funkcích kdy byli odvoláni k 31.10.2018:

Náměstek pro řízení provozu Mgr. Chládek, přednosta PO Kladno Bc. Lehner, přednosta PO Praha hl.n. Cibulka, přednosta PO Beroun Ing. Ludvík a vedoucí kanceláře ředitele Ing. Tuma.

K 1.11.2018 jmenoval náměstkem ředitele pro řízení provozu Ing. Ludvíka, přednostou PO Praha hl. n. Mgr. Chládka, přednostou PO Beroun Bc. Lehnera a přednostou PO Kladno Ing. Nachtmana.

Od 1. 1. 2019 se aplikuje nový organizační řád OŘ Praha, který bude znamenat snížení počtu náměstků ředitele OŘ o dva a integraci správy majetku s ekonomikou na OŘ. Bližší informace budou známy od 1. 11. a s námi projednány.

Za měsíce říjen, listopad a prosinec bude z prostředků OŘ Praha, které se podařilo vyjednat, vyplacena zvýšená výkonová odměna a to na všech pracovištích. Všem zaměstnancům bude v každém z těchto měsíců vyplacena výkonová odměna zvýšená o cca 5% nad základní sazbu nebo zvýšenou sazbu, která je účinná na pracovištích se zvýšenou pracovní zátěží.

Dne 24. 9. 2018 v 10 h se v budově OŘ Brno uskutečnilo pravidelné setkání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel OŘ Brno Ing. Lubomír Křivánek, dalšími účastníky jednání byli vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Miluše Vlasáková  a ředitel pro ekonomiku Ing. Petr Štaffa. Za RO ADP Brno se jednání účastnila Ing. Olga Audová.

Hlavním bodem jednání byl: návrh změny č. 1 přílohy C Pravidel pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno SŽDC PO - 7/2018-OŘ BNO

Na základě kladné bilance hospodaření s mzdovými prostředky a předchozího jednání na OŘ Brno  ze dne 25. 6. 2018, bylo přikročeno k plošnému navýšení výkonové odměny pro všechny zaměstnance o 0,2%.

Zásadní navrhované změny:
- V 1. okruhu zaměstnanců je nově uveden sklad PZ Studenec 5,5%
- V 2. okruhu: kategorie č.1 8,1%
- z důvodu zrušení pracoviště vypuštěny dvě položky v žst. Břeclav, funkce výpravčí pracovní činnost osobní nádraží JOP a pracovní činnost přednádraží JOP
- zavedení nové položky v žst. Břeclav, funkce výpravčí pracovní činnost DOZ - kategorie č. 2 6,2%
- přidání položky žst. Brno dolní nádraží, funkce výpravčí - kategorie č. 3 5,7%
- přidání položky žst. Vranovice, pracovní činnost D3 - kategorie č. 4 5,2%, kategorie č. 5 4,7%

Tento dokument byl předložen zástupcům OC v předstihu k seznámení či připomínkám a po krátké diskusi byl schválen. Sazby se poskytují za období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.

Bylo rozhodnuto, že nad rámec navýšení VO bude z uspořených mzdových prostředků, ve mzdě  za měsíc září vyplacena mimořádná odměna. Celkový objem vyplacené částky činí cca 1 mil Kč, tedy částka na jednoho zaměstnance je asi 500 Kč. Výše odměny je v kompetenci přednostů PO  a odborových správ.

Na konci jednání Ing. Štaffa v krátkosti informoval všechny přítomné o dosavadním uspokojivém stavu finančních prostředků určených k čerpání z FKSP.

Termín následujícího jednání byl předběžně stanoven na 17. 12 2018 v sídle OŘ Brno.

Dne 24. 9. 2018 se konalo pravidelné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC. V úvodu presentovala zástupkyně společnosti "Up" paní Jandová aktuální nabídku produktů, především elektronické karty jako alternativy k papírovým stravenkám, které zaměstnanci SŽDC využívají. E-stravenky mají velký potenciál, avšak není zcela vybudovaná infrastruktura u obchodníků. Další představený produkt byl Unišek +, Unišek FKSP, či Cadhoc dárkové poukázky (i v digitální formě). Během diskuse zaznělo, že není nutné uzavřít smlouvu mezi SŽDC a společností Up nově v režimu pouze E-stravenky, ale po dohodě jako kombinaci. Zaměstnavatel avizoval realizaci průzkumu zájmu a po vyhodnocení by mohli zájemci z řad zaměstnanců využívat E-stravenku. Každý z nich by disponoval vlastním účtem, kde by byly zobrazeny transakce a zůstatek. Seznam poskytovatelů je na stránkách https://extranet.upcz.cz/Pages/New/VyhledavacProvozovenMapy.aspx a pravidelně aktualizován.

V dalším bloku, přivítal Ing. Koucký hosty, ředitele Ing. Taubera a ředitele Ing. Bytnara, kteří prezentovali harmonogram a účel organizačních změn, které se uskuteční k 1. 1. 2019. Jedná se o nové organizační uspořádání v oblasti nemovitostí, kde na úrovni OJ pod náměstka pro ekonomiku bude zařazena SOČ (Správa obchodních činností) a pod náměstka pro techniku SPS (Správa pozemních staveb). Tímto krokem dojde k plánované vyšší efektivitě prováděných procesů, rychlejší přípravě staveb k rekonstrukcím a následnému komerčnímu využití. Další organizační změnou je centralizace finančních účtáren do Pardubic a Olomouce. V současné době probíhá průzkum zájmu o tyto pozice, neboť lze předpokládat zhoršenou mobilitu pro některé účetní ze vzdálenějších oblastí. Nově bude zřízena technická podpora "Zásobník práce", který bude jednotlivé účetní případy přidělovat účetním dle jejich aktuálního vytížení. Současně bude nastaven nový princip zpracování dat, každý jednotlivý zaměstnanec bude realizovat transakce jako celek (přijaté/ vydané doklady a vzájemky) což se od současné praxe liší. Veškeré vydané daňové doklady budou opatřeny digitálním podpisem a distribuovány do sítě České Pošty, která zajistí tisk, balení a rozvoz do 48 hodin od přijetí. Nový systém práce má přinést vyšší produktivitu a uspořit náklady.

Další organizační změnou je zařazení HZS SŽDC přímo pod úsek generálního ředitele SŽDC, což souvisí se zrušením úseku NSM, pod který HZS spadala. K 1. 11. 2018 byl jmenován do funkce náměstka pro řízení provozu Ing. Jasenčák. Ing. Hendrych bude vykonávat funkci poradce.

Nově se diskutuje a uvažuje o zřízení pracovní pozice "Správce žst.", který by měl na starost drobné opravy, kontrolu stavu budov a zařízení služeb, případně menší rozsah úklidu. Požadavek je obsazení cca. 70 systemizovaných pracovních míst v rámci sítě SŽDC, tarifní zařazení (TS 7 - 8).

Od 1. 10. 2018 Směrnice č. 75 o psychické způsobilosti, se dostává do další fáze, neboť byl ukončen proces technického sjednocení psychodiagnostiky, která bude nově uskutečňována dle stejných pravidel v České Třebové i v Olomouci. K jiným zásadním změnám nedošlo, periodicita psychotestů není aktuálně v textu na základě požadavků a odmítavého stanoviska odborů zahrnuta.

Opět se realizuje program "TOP 30", který bude dvouletý a má za cíl, zajistit dostatečné personální rezervy v oblasti podnikového řízení na jednotlivých organizačních úrovních.

Ředitel O10 požádal předsedu ADP, aby vysvětlil ostatním přítomným cíle a důvody vstupu Aliance drážního provozu do ČMKOS a jaký vliv to bude mít pro SŽDC v budoucnu. Ing. Zazvonil, vyjádřil naději, že v rámci sociálního dialogu, dojde k posunu a zlepšení mzdových i pracovních podmínek a spolupráce bude ještě intenzivnější než doposud.

V závěru jednání byla přednesena informace o prolongaci na období roku 2019. Zahájení je datem 1. 11. 2018 a ukončení prolongace je 8. 12. 2018. Prolongační částka se nemění.

Příští společné jednání se bude konat dne 15. 10. 2018 v sídle SŽDC.

Jednání Výkonného výboru ADP se konalo v září jako výjezdní, neboť bylo schváleno usnesení, navštívit alespoň jednou ročně naše kolegy z regionálních výborů a setkat se s členy ADP. Dopolední program byl věnován prohlídce ústředního stavědla v Děčíně a pracoviště dispečera pro styk s dopravci v pohraniční přechodové stanici, dále setkání s přednostou Ing. Mládkem a v odpoledních hodinách probíhal standardní program. Na společném setkání, pohovořil předseda o očekávaných událostech, které se týkají nejen SŽDC, ale také ČMKOS. Představil přítomným kolektivní vyjednavače a odpovídal na kladené dotazy. Další výjezdní zasedání se uskuteční dne 10. 10. 2018 v Havlíčkově Brodě s kolegy z RO ADP Brno.