Dne 25. 6. 2018 v 10 hodin v budově OŘ Brno proběhlo pravidelné jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil ředitel OŘ Brno Ing. Lubomír Křivánek a dále byli přítomny vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Vlasáková a Ing. Němcová vedoucí odboru financování a účetnictví a náměstkyně ředitele pro řízení provozu Ing. Onderková. Za ADP se jednání zúčastnil předseda RO ADP Brno Martin Hochman.

Hlavní body jednání byly tyto:
1. Nové dokumenty ředitele OŘ Brno
2. Vývoj čerpání mzdových prostředků za II. čtvrtletí.
3. Úprava rozpočtu prostředků FKSP na rok 2018.
4. Vývoj kolem PPV Vranovice.
5. Způsob postihování zaměstnanců za méně závažné prohřešky.

V období bezprostředně před jednáním byl zástupcům odborů rozeslán k seznámení a k připomínkování nový dokument ředitele OŘ Brno a to novelizovaný Pokyn ředitele 7/2016 Poskytování OOP u OŘ Brno ve znění 2. změny. Na jednání byl potom předložen a Ing. Němcovou krátce okomentován dokument Evidence rozvržení pracovní doby. Po krátké diskuzi byly oba dokumenty zástupci odborových centrál schváleny a podepsány.

K vývoji čerpání mzdových prostředků v OŘ Brno za I. pololetí pan ředitel a Ing. Vlasáková sdělili, že hospodaření se mzdovými prostředky je mírně přebytkové oproti plánu a bylo rozhodnuto o vyplacení mimořádné odměny do mzdy za měsíc červen 2018. Celková výše vyplacené částky činí 1 045 000 KČ, což odpovídá výši 500 KČ na jednoho zaměstnance. Přednostové PO a odborných správ mají v kompetenci úpravy konkrétní výše odměny pro každého zaměstnance. Podmínkou je alespoň jedna odpracovaná směna za měsíc červen. Dále bylo sděleno, že pokud bude probíhat čerpání prostředků zhruba dle plánu, mohlo by být přikročeno od 1. 10. 2018 k plošnému navýšení výkonové odměny pro všechny zaměstnance o cca 0,2%.

Vzhledem k převedení SON k SŽDC vyvstala nutnost aktualizovat rozpočet prostředků FKSP. Ing. Němcová proto předložila a okomentovala aktualizované dokumenty a to Rozpočet čerpání prostředků FKSP OŘ Brno od 1. 1. 2018 do 31..12. 2018 po sloučení OŘ Brno a SON Brno a Rozpočet čerpání prostředků FKSP OŘ Brno v roce 2018 pro jednotlivé odborové organizace po sloučení OŘ Brno a SON Brno. Oba dokumenty byly zástupci odborových centrál schváleny.

Zástupci ADP a OSŽ požádali ředitele o informace k plánovaným změnám v obsazení PPV Vranovice. Aktuální informace podala Ing. Onderková. V termínu od 16. 7. 2018 - 1. 9. 2018 bude pracoviště PPV Vranovice dočasně neobsazeno z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti provozu v ŽST Brno - Horní Heršpice při výluce v ŽST Brno hl. n. Současně je toto dočasné neobsazení pracoviště vyvoláno také potřebou posílit pracoviště výpravčího ŽST Brno - Jih, které bude po dobu výluk provozováno v nepřetržitém režimu. V ŽST Brno - Horní Heršpice jsou již realizovány úpravy staré dopravní kanceláře a sociálního zázemí pro výpravčí. Předpoklad obsazení pracoviště venkovního výpravčího Brno - Horní Heršpice jsou denní směny s délkou cca 13 hodin.

Na konci jednání bylo vzneseno upozornění na, podle názorů odborů a zaměstnanců, nepřiměřené využívání tzv. "Žluté karty" a to zejména při menších prohřešcích. Zástupci odborů upozornili na negativní důsledek tohoto způsobu trestu a to zejména na zvýšenou stresovou zátěž při dalším výkonu povolání. Celou problematiku udělování "Žlutých karet" vysvětlila Ing. Onderková. I po diskuzi, která na toto téma proběhla, však bohužel zůstalo stanovisko zástupců zaměstnavatele na tuto problematiku nezměněné.

Termín následujícího jednání byl stanoven na 24. 9. 2018 10:00 v budově OŘ Brno.

Společné jednání odborových organizací a zástupce zaměstnavatele se konalo dne 21. 6. 2018 v sídle SŽDC v Praze. Jednání zahájil generální ředitel Bc. Svoboda, MBA, který podrobně pohovořil o naplňování strategií v jednotlivých segmentech. V úseku NSM je zapotřebí zrychlení procesu oprav a investic do nádražních budov. V současné době mnoho rekonstrukcí či oprav bylo ukončeno, ale alokované zdroje umožňují větší počet stavebních akcí v segmentu správy majetku.

Úsek ekonomický buduje nové sídlo finanční účtárny v Pardubicích v bývalém hotelovém domě, který je majetkem SŽDC v objektu stanice Pardubice. Nově budou pouze dvě centra v Olomouci a po ukončení rekonstrukce v Pardubicích.

Zásadní pro zaměstnance řízení provozu je strategie od NŘP Ing. Hendrycha, která uvažuje o možnostech v pětici variantních řešení. První variantou je "konzervace současného stavu", která je na nákladovost nejméně náročnou, ale segment nerozvíjí. Druhou variantou je rozšiřování sítě RDP (regionálních dispečerských pracovišť) a nerozšiřování CDP. Třetí variantou je dokončení procesu centralizace, maximální rozšíření DOZ a naplnění kapacity CDP Praha. Předposlední variantou je změna organizačních uspořádání v úseku ŘP na tři oblasti (východ-střed-západ), poslední uvažovaná varianta popisuje stav, který byl k jednání při integraci řízení provozu v roce 2012, jedná se o zemské uspořádání (Čechy - Morava vs. CDP Praha - CDP Přerov) včetně organizačních změn. Veškeré analýzy SWOT dle zpracovatele mají vyrovnané silné i slabé stránky včetně příležitostí i hrozeb. Generální ředitel požaduje, aby byla ustanovena pracovní skupina, která se bude intenzivně věnovat přípravě na přijetí jedné z variant, aby dopady do celého segmentu byly minimalizovány a současně byl navržený model akceptovatelný pro zaměstnance i management SŽDC. Termín společného jednání nad tématem je stanoven v průběhu měsíce srpna. Na konci svého vystoupení Bc. Svoboda sdělil, že je nakloněn při kolektivním vyjednávání věcné argumentaci bez zbytečných průtahů, aby první změna PKS byla uzavřena v termínu prosinec 2018.

Ing. Koucký předložil zástupcům OC stanovisko MF ČR, které definuje pojem „(hromadně organizovaný) zájezd“ zásadním způsobem mění financování akcí z FKSP při vícedenních aktivitách s ohledem na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o daních z příjmů. Jde o soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší čtyřiadvaceti hodin anebo zahrnuje přenocování. Zákon tyto požadavky klade alternativně, takže zájezdem je soubor služeb uspořádaný na dobu delší dvaceti čtyř hodin, anebo soubor služeb uspořádaný na dobu právě dvaceti čtyř hodin i kratší, pokud zahrnuje i přenocování. O zájezd jde však pouze tehdy, obsahuje-li takový soubor služeb nejméně 2 plnění z výčtu, zahrnujícího ubytování, dopravu nebo jinou službu cestovního ruchu, jež není doplňkem ani dopravy, ani ubytování a přitom tvoří významnou část souboru služeb.

Pokud součet příspěvků z FKSP poskytnutých na rekreace, zájezdy (včetně hromadně organizovaných) a TDM pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky přesáhne v součtu v daném kalendářním roce částku 20 000 Kč, bude částka převyšující tento limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu, a to za měsíc, ve kterém mu byla jako příspěvek poskytnuta.  Důchodce SŽDC je v tomto případě povinen rozdíl vrátit, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po poskytnutí příspěvku.
 
Pokud akce nebo soubor akcí obsahuje přenocování nebo je delší 24 hodin jedná se dle výkladu ministerstva o zájezd. Jednotková cena musí být následně zdaněna dle zákona a zaměstnanci provedena srážka ze mzdy. K tomuto tématu se uskutečnila vzrušená diskuse, ale výklad byl akceptován.

Následně ředitel O10 předložil formulář, který bude nově CSS vyžadovat při registraci zaměstnanců v odborové organizaci ve vazbě na Nařízení EU (GDPR).

Další informací byl statistický výstup z uskutečněné prolongace, která se konala v měsíci květnu. Zdanění aplikace komerční vlaky či cestovní zavazadla (kola) se uskuteční během splatnosti faktury od ČD a. s., předpoklad je za období splatnosti mzdy za měsíc červen. Bylo sděleno, že v rámci spolupráce se zdravotní pojišťovnou MV 211, je i letos pojištěncům této pojišťovny k dispozici cca. 10- 15 poukazů na "mini KOP", která je určena pro zaměstnance pracující v náročných provozech z hlediska psychické nebo fyzické zátěže. O přidělení rozhoduje ředitel OŘ.

Ing. Koucký sdělil, že celkem třiceti novým zaměstnancům byl vyplacen náborový příspěvek, jedná se o profese výpravčí, elektromontér, návěstní technik.

Vedoucí oddělení benefitů O10 GŘ, Ing. Pospíšil pohovořil o výběrovém řízení na dodávku zábleskových světel včetně upevnění, která se budou následně testovat v jednotlivých OŘ. Po úspěšném zkušebním provozu budou organizační jednotky vybaveny dostatečným počtem sad pro zvýšení bezpečnosti při práci v provozované dopravní cestě. Další společné jednání OC a zaměstnavatele se uskuteční v polovině srpna.

Náměstek ředitele CDP Praha Ing. Kolář, projektant AŽD Ing. Šturma, Ing. Řádek z O22 GŘ SŽDC, Mgr. Chovanec, prezident OAVD ze Slovenska a zástupci ADP (Ing. Zazvonil, Petr Fučík) se setkali v budově CDP Praha na cvičném sále v rámci prezentace projektu ASVC (automatické stavění vlakových cest), které AŽD vyvíjí a testuje na CDP Praha. V rámci této odborné prezentace a možnosti seznámit se prakticky s dosavadními výsledky práce nám bylo sděleno mnoho zajímavých informací včetně geneze problematiky i důvody neúspěšného testování v úseku Liberec - Tanvald.

Nově vyvíjený systém je od základů na jiné platformě, což zaručuje vyšší bezpečnost železničního provozu. Data pro systém nazvaný GEK jsou generována z aplikace GTN (graficko-technologická nadstavba), která je přímo závislá na aplikacích (KANGO, KADR). V rámci ASVC, které se nyní testuje v úseku Zdice - Rokycany (včetně) je možné využívat prozatím tři základní povely, kterými jsou plánované změny traťových kolejí, staničních kolejí či prodloužení pobytu v železničních stanicích za předem určených podmínek. Například odjezd nákladního vlaku z řízené stanice až po průjezdu vlaku osobní dopravy, či možnost plánování jízd vlaků během výluk (křižování, sled, apod.). Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché, což usnadňuje obsluhu. Zásadní kritérium je bezpečnost, z toho vychází, že vždy je prioritní stav a jednotlivé funkce zabezpečovacího zařízení (ESA) ovládané z JOP. Systém je ve vývoji, ale základní funkce již obsahuje a lze jej pro zkušební provoz využít. Není a nebude budován pro provozní a vlakotvornou činnost v uzlových stanicích ani k posunu, neboť základní myšlenkou je odstranění rutinních úkonů a činností a lepší plánování a koordinaci činností při řízení železniční dopravy. Kdykoliv lze systém deaktivovat a provést volbu povelu zabezpečovacím zařízením z JOP. V průběhu letošního roku se plánuje nasazení na DOZ Klatovy - Železná Ruda, kde bude lépe využit současný potenciál, neboť se jedná o jednokolejné traťové úseky.

Jako zástupci ADP včetně prezidenta OAVD jsme měli možnost vyzkoušet veškeré funkcionality, které aplikace umožňuje, což nám umožní lépe sledovat vývoj a srovnávat v čase naplánované cíle. ASVC nemá ambice nahradit lidský faktor či potenciál, ale má odstranit stále se opakující činnosti a zlepšit plánování dopravy v následných časových relacích. Vzhledem k profesnímu zaměření naší odborové organizace nás čekají další diskuse a prezentace což přispěje k lepšímu informování zaměstnanců segmentu řízení provozu u SŽDC.

Početně významnější bylo jednání Výkonného výboru ADP, které se konalo v Praze dne 14. 6. 2018. Důvodem bylo několik zásadních jednání, která se konala v uplynulém období a mají přesah do konce roku i dále. Předseda pohovořil o návrhu interní směrnice ADP k problematice GDPR. K tomuto bodu byla rozsáhlá diskuse, týkala se i zabezpečení kanceláře na Smíchově ve vazbě k interním a citlivým dokumentům. Byl stanoven termín do 31. 8. 2018, který je nepřekročitelný pro jednotlivě uložené úkoly. Následně bylo diskutováno personální obsazení pro kolektivní vyjednávání včetně priorit a možností. Mandát byl hlasováním dán předsedovi Ing. Zazvonilovi, výkonnému místopředsedovi Petru Fučíkovi a člence VV ADP, Ing. Audové. Vzhledem k navázané spolupráci s kolegy ze Slovenska - odborový svaz OAVD, bylo nutné schválit další kroky k vytvoření platformy v rámci segmentu řízení provozu. Úkolem je spolupráce na vytvoření a uzavření Memoranda, které by mělo posílit význam profesních odborů na železnici v rámci států bývalé federace. Předseda podrobně seznámil všechny přítomné o absolvovaných jednáních a dalších, která budou následovat. Po diskusi a odhlasování dalších kroků předsedové regionálních organizací přednesli informace o vývoji v jednotlivých OŘ. Martin Hochman, předseda RO ADP Brno, oficiálně oznámil ukončení svého mandátu, neboť odchází k 31. 8. 2018 od SŽDC k jinému zaměstnavateli. Během letních měsíců bude dohodnut další postup a volby do RV ADP se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2018. V závěru jednání byl schválen harmonogram podzimních akcí a setkání se členy ADP vzhledem k problematice eventuálního projednávání Kvalifikačního katalogu, kolektivního vyjednávání či plnění uložených úkolů.

V Telči se uskutečnil ve dnech 4. - 5. 6. 2018 odborný seminář Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany, který si kladl za cíl seznámit posluchače s aktuálními změnami v legislativě. Akcent byl kladen na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nařízení bylo schváleno EP a Radou dne 27. 4. 2016 s účinností od 25. 5. 2018. GDPR (General Data Protection Regulation) stanovuje jednotná pravidla ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Současně má za cíl obhajobu práv občanů EU proti neoprávněnému shromažďování a využívání dat včetně osobních údajů.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS

Za Alianci drážního provozu se zúčastnil semináře předseda, Ing. Zazvonil a výkonný místopředseda Petr Fučík. Toto téma je v současné době velmi frekventované a poznatky ze školení mají praktický význam pro odborovou činnost v organizaci ADP.

Další problematika se týkala kontrol právnických a podnikajících fyzických osob (OSVČ) ze strany Státního úřadu inspekce práce, především na úrovni OIP. Přednášejícím lektorem byl dlouholetý zaměstnanec Oblastního inspektorátu práce, který velmi důkladně formuloval požadavky ze strany OIP, a také povinnosti jednotlivých OZO (Odborně způsobilých osob v prevenci rizik). Závěrečná část byla věnována prevenci v požární ochraně, změnám v legislativní oblasti a kontrolní činnosti ze strany HZS. Přednáškový blok z požární ochrany vedli zástupci z GŘ HZS ČR (plk. Ing. Machander a kpt. Ing. Nos). Během dvoudenního semináře byla možnost nejen poslouchat přednášející, ale také diskutovat o problematice BOZP a PO obecně i konkrétně, což bylo přínosné pro všechny zúčastněné.