Správní rada SŽDC včera rozhodla o výměně na pozici generálního ředitele tohoto podniku. Ing. Jiří Kolář opouští tuto funkci k 31. 5. 2014. Od 1. 6. je na jeho místo jmenován Ing. Pavel Surý, který dosud na SŽDC vedl brněnské oblastní ředitelství.

Po rozsáhlé diskusi a s ohledem na očekávaný prodej části podniku ČD a jeho přechodem na SŽDC se Správní rada rozhodla na toto období obsadit tuto exponovanou pozici novým manažerem," objasnil důvody výměny předseda rady Ing. Vladimír Novotný. Podnik podle něj bude v budoucnu navíc zatížen i příchody nových zaměstnanců a další agendy. Podle Novotného došlo při této výměně zároveň již i k očekávané změně v manažerských smlouvách vedení společnosti.

„Správní rada poděkovala panu Kolářovi za jeho práci v čele SŽDC," uvedl Novotný s tím, že na osobu nového ředitele jsou kladena velká očekávání.

„O budoucnosti Jiřího Koláře se rozhodne v dalších týdnech. Zatím zůstává i nadále zaměstnancem SŽDC. Učinil jsem mu již nabídku na možnou budoucí spolupráci, kterou nyní pan ředitel zvažuje," uvedl budoucí generální ředitel Pavel Surý.

Ve čtvrtek 15. 5. 2014 se konalo pravidelné jednání Výkonného výboru v budově sídla SŽDC. Na programu byly informace z absolvovaných jednání se zaměstnavatelem, a také aktuální poznatky z regionů, kde ADP působí. Jednání se mj. zúčastnila předsedkyně Centrální revizní komise.

V dopoledním bloku navštívil jednání ředitel O10 Ing. Koucký a vedoucí oddělení zaměstnaneckého Ing. Vytisková. V diskusní části zaznělo několik výhrad ze strany ADP, především k prodlevě v kolektivním vyjednávání, a také k časovému skluzu v interpretaci dílčích výsledků z projektu posuzování náročnosti pracovišť. Předseda Bc. Zazvonil informoval ředitele Ing. Kouckého o nutnosti vytvoření, a také všeobecné shodě odpovědných složek (úsek náměstka pro řízení provozu, OŘ Ústí nad Labem, PO Děčín, dispečerský aparát CDP Praha) systemizovaného místa v žst. Děčín (dispečer-koordinátor). Je zapotřebí vytvořit koordinovaný systém, který bude i personálně zajištěný pro styk s dopravci v pohraniční přechodové stanici Děčín. V současné době vykonávají veškeré činnosti výpravčí ÚS, kteří mají za úkol primárně zajišťovat bezpečný a plynulý provoz v uzlu a přilehlých úsecích, kde je dálkové řízení. Veškerá agenda spojená s přepracováním vlaků či telefonní styk s dopravci není v jejich kompetenci, ale přesto tuto činnost vykonávají v rámci svých povinností. Pro dopravce v liberalizovaném prostředí není tento stav ideální a výsledkem naší snahy by mělo být zřízení jednoho pracoviště s jasně definovanými kompetencemi, v dosahu výpravčích pro koordinaci činností a s přiděleným komunikačním kanálem. Ředitel O10 přislíbil aktivní přístup v této problematice.

Dále zaznělo, že v rámci výstavby CDP a postupnou realizací jednotlivých etap zapojování DOZ bude nově koncipována sociální politika SŽDC, aby nedocházelo k sociálním otřesům. Je připravován projekt distančního vzdělávání, který umožní zaměstnancům provozování dráhy (řízení provozu) získat odborné dovednosti v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky a kolejových konstrukcí a mít možnost nalézt další profesní uplatnění u SŽDC. Na jednání se dále vedla diskuse nad změnou předpisu D1 a připravovaným Výnosem č.2 k D1. Byli jsme informováni o jednání Správní rady SŽDC a schváleném podnikatelském plánu na rok 2014.

Po přestávce navštívil jednání výboru Bc. Svoboda (ředitel ONVZ), který seznámil přítomné s časovým harmonogramem pilotního projektu vystrojování zaměstnanců CDP a ÚS. Pohovořil o připravovaných výběrových řízeních na dodávky některých stejnokrojových součástí, neboť se blíží konec sjednaného období. V měsíci červnu by měla být svolána pracovní skupina, která se zabývá problematikou vystrojování zaměstnanců.

V rámci interního jednání byl schválen termín Volebního regionálního kongresu, který se bude konat 30. 5. 2014 v Brně. Kandidátní listina se bude tvořit do 23. 5. 2014, aby bylo možné uspokojit všechny členy ADP, kteří se chtějí stát členy Regionálního výboru ADP Brno. Přijímáním nominací byl pověřen pan Martin Hochman. Propozice průběhu voleb, kandidátní listina a další informace budou zveřejněny před volbami. V bodě různé se připravují dvě sportovní a kulturní akce z C-FKSP (závody motokár a pro děti zaměstnanců SŽDC netradiční sportovně-kulturní akce jako odměna k úspěšnému ukončení školního roku). Podrobné propozice budou na stránkách ADP (adpcz.org/volny-cas) a SŽDC zveřejněny po nutných procedurálních úkonech. Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu o hospodaření, účast předsednictva na 165. Žofínském fóru, stav členské základny k 1. 5. 2014 a informace o průběhu prověrek BOZP.

Po skončení jednání Výkonného výboru se konala informační schůzka na úseku náměstka pro modernizaci dráhy, kde byla možnost pohovořit s Ing. Nejezchlebem o realizované nebo připravované investiční činnosti, o využití nových technologických prvků či o procesních záležitostech na tomto úseku. Nutno konstatovat, že je i v zájmu zástupců zaměstnanců nalézt společné průniky s odborníky tohoto segmentu, aby byla železnice (dopravní cesta i provoz) konkurenceschopnější pro období následných dekád.

Výkonný výbor ADP schválil na svém jednání termín regionálního kongresu v Brně 30. 5. 2014, jehož součástí budou volby do Regionálního výboru. Kandidátní listina, propozice voleb a další informace budou umístěny na stránkách v nejbližších dnech. Kongres se bude konat v salonku Restaurace u Mamuta v Brně.

Bohužel projekt redakce časopisu Moje železnice, který měl za cíl představit vize či stanoviska k různým tématům od odborových funkcionářů působících u SŽDC, nebyl realizován. Cílem mělo být nahlédnout do struktur odborových organizací, anylyzovat témata, která se dotýkají zaměstnanců či najít shodu či rozpor v úhlu pohledu odborových předáků. Je zřejmé, že v tištěném médiu nezbývá žádný prostor pro tato sdělení.

Masovým komunikačním nástrojem mohou být pouze webové stránky ADP, které lze nalézt i v prostředí intranetu (Portál provozování dráhy > odkazy > odborové centrály > ADP). 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace v Brně je možné v rámci platných Stanov ADP dle Hlavy II., článku 6. uskutečnit volby do Regionálního výboru ADP Brno, který se stane příslušným sociálním partnerem k řediteli OJ OŘ Brno a samozřejmě přednostům PO v dané lokalitě. Termín voleb bude vyhlášen Výkonným výborem nejpozději v následujícím týdnu.

Dopravní obsazení budovy výhybny Praha Vyšehrad, která je ve velmi kritickém technickém stavu se pomalu blíží ke svému závěru. Léta se vedla diskuse co s budovou, která paradoxně není v majetku SŽDC ani ČD a přeci ji železniční doprava v metropoli nezbytně potřebovala pro zajištění výkonu dopravní služby na frekventované trati č. 171 či spojovacích tratích. Každým rokem se při prověrkách BOZP upozorňovalo na nevyhovující pracovní podmínky ve zdevastované budově, služba výpravčích nebyla komfortní v zimních měsících, kdy se topilo v kamnech na tuhá paliva, nenechaví spoluobčané „loupali střešní pláty z mědi“ a elektromechanické zabezpečovací zařízení s řídícím a stavědlovými přístroji připomíná Hrabalovy „Ostře sledované vlaky“. Naštěstí se díky společné iniciativě všech zúčastněných složek podařilo vypsat a uzavřít veřejnou zakázku na výstavbu provizorního staničního zabezpečovacího zařízení výhybny Praha Vyšehrad a výstavbu provizorního traťového zabezpečovacího zařízení Praha Vyšehrad – Praha Smíchov. V rámci připravované stavební činnosti, která má nesporně mnoho technických úskalí, se podařilo všechny zainteresované strany pozvat k jednacímu stolu a v rámci pravidelných pracovních porad vydiskutovat veškeré připomínky k projektu. Jednání se vedla nejen v kancelářských prostorech, ale i v terénu, aby se mohli včas eliminovat případné nedostatky či adekvátně reagovat na případné rozporné názory jednotlivých odborníků (zástupci investora, zhotovitele, projektanta, odborníci ze správy SSZT, zástupci odboru řízení provozu či zástupci provozních zaměstnanců z ADP).

Investiční akce přinese bohužel i úsporu pracovních míst, neboť budou po ukončení stavby zrušena stavědla č. 1 a č. 2 a definitivně se opustí dopravní kancelář v secesní budově výhybny Praha Vyšehrad včetně všech technologií. Zaměstnanci po dohodě s přednostou PO Praha hlavní nádraží mohou v případě zájmu nalézt uplatnění v rámci organizační jednotky OŘ Praha.

Nově se zapojí výhybna do JOP, které bude umístěno v dopravní kanceláři v žst. Praha Smíchov a vznikne plnohodnotné pracoviště pro výpravčího ve směně s autonomním obvodem. Veškeré závislosti budou navázány na reléové zabezpečovací zařízení (Praha Smíchov, Praha Vršovice), dále na elektromechanické ZZ na Smíchově spol. n a na JOP na hlavním nádraží. V rámci stavby dojde k nové konfiguraci a výměně návěstidel, k výměně hákových závěrů za čelisťové, nahrazení mechanických přestavníků elektrickými, nově budou položeny v kabelových trasách potřebné metalické vodiče a mnoho dalších nezbytných úkonů, které souvisí se stavbou takového rozsahu. Po dopravní stránce lze očekávat náročnou výlukovou činnost v řádu týdnů, aby bylo možné veškeré nepotřebné technologie a provozní soubory snést a montovat nové včetně důkladného odzkoušení. Limitním termínem je 15. 11. 2014. Tato stavba zajisté přinese provozním zaměstnancům mnoho náročných směn, ale lze očekávat při úspěšné realizaci kvalitativní zlepšení parametrů pro obsluhující výpravčí.

Vzhledem k zaneprázdněnosti některých aktérů kolektivního vyjednávání avizovaný termín 16. 5. 2014 se nebude konat. Zaměstnavatel navrhl nový termín až 3. 6. 2014. Lze předpokládat, že tímto způsobem se vyjednávání přesune až do podzimních měsíců a prakticky žádaný výsledek pro zaměstnance nepřinese a prospěje pouze nákladové části rozpočtu SŽDC.