Jednání OC a zástupců zaměstnavatele se uskutečnilo dne 13. 5. 2013. Na programu jednání byla prezentace produktu zástupců Groupe Chéque Déjeuner. Jednalo se o možnosti využití šeků „Unišek“ pro zaměstnance SŽDC jako benefitu, který je koncipován pro využití ve společnostech, kde se uplatňuje čerpání z FKSP. Využití této nabídky by mohlo být reálné nejdříve v roce 2014, pokud by byl návrh schválen OC a zaměstnavatelem.

Další část byla věnována problematice změny č. 1 Prozatímního rozpočtu C-FKSP, která vzešla z iniciativy ADP. Rozpočtované částky by byly uvolněny z rezervy zaměstnavatele (jednalo se o položky 3.2.6. a 3.2.8.), ale některé OC zaujaly odmítavé stanovisko k návrhu. Z tohoto důvodu bude o změně diskutováno opět dne 10. 6. 2013. Předseda ADP, p. Bc. Zazvonil, seznámil všechny přítomné o činnosti, struktuře, zastoupení v regionech a počtu členů odborové organizace ADP, neboť někteří zástupci zaměstnanců (OC) nevěděli dodnes o jeho existenci.

Problematika KOP v destinacích na Slovensku byla podrobně vysvětlena Ř-PERS p. Ing. Kouckým. V současné době probíhají jednání s pojišťovnou MV (211) a poskytovatelem KOP o možnosti využívání pojištěnci i na Slovensku (Dudince, Trenčianské Teplice).

Závěrečná část byla věnována problematice účinnosti a platnosti připravovaných předpisů (Zam 1, Bp 1), možnosti zaměstnanců využít zasílání digitální formy výplatních listin na vlastní e-mail (na požádání), prvním vydání bulletinu „Moje železnice“, koncepci rozvoje lidských zdrojů, připravovaném materiálu k distribuci a následnému projednání „Zpráva o stavu BOZP za rok 2012“ a další problematika.

Dne 9. 5. 2013 se konalo v budově GŘ SŽDC v Dlážděné ulici od 9,00 do 15,30 jednání Výkonného výboru ADP. Na programu byly především organizační záležitosti, které se týkaly chodu ADP. Jednání vedl předseda, který podrobně informoval o hospodaření organizace, stavu členské základny, jednáních se zaměstnavatelem a o připravovaných akcích. VV ADP odsouhlasil účast předsednictva na konání Žofínského fóra, které se bude konat u příležitosti 10. výročí vzniku SŽDC.

Diskutována byla problematika BOZP a účast v komisi na objektivizaci psychické zátěže, která je v gesci ředitele odboru personálního. Výbor navrhl a potvrdil členy komise p. Pavla Hanku a p. Daniela Lince. Dopolední části jednání se účastnili zástupci zaměstnavatele z odboru personálního, kde se diskutovalo o návrhu změny rozpočtu C-FKSP  (jednání s OC o změně rozpočtu se bude konat 13. 5. 2013), dále možnost přidělení kancelářských prostor pro Výkonný výbor a Regionální výbor ADP Praha. Pan ředitel Ing. Koucký informoval o funkčním zrcadlení domény www.adpcz.org, která je v současné době přístupná i na intranetu SŽDC. Zároveň byl doplněn odkaz na Portále provozování dráhy. Další informace se týkala projektu TOP 30 (příprava a rozvoj personálních rezerv pro střední management), který přešel do další fáze.

Příští jednání Výkonného výboru se uskuteční 13. 6. 2013.

 

V úterý 30. dubna 2013 se uskutečnilo jednání Regionálního výboru ADP Praha, kde byla diskutována problematika zastupování na jednáních s ředitelem OŘ Praha a s jednotlivými přednosty PO. Členové výboru se usnesli, že na jednání s ředitelem OJ OŘ Praha bude docházet vedení RV ADP Praha ve složení (Petr Lorenc, Alena Novobilská, František Valach). Jednotlivá jednání RV ADP budou v dopoledních hodinách přístupná široké členské základně z OŘ Praha, kde bude možné zástupcům ADP předkládat podněty k řešení se zaměstnavatelem nebo k diskusi.

Od 13,30 se konalo jednání s vedením OŘ Praha, kde byl řediteli Ing. Vondrákovi představen RV ADP Praha a dohodnut další postup spolupráce. Vzhledem k ustanovení nového příslušného odborového orgánu byl přednesen i požadavek na změnu rozpočtu FKSP na rok 2013 na úrovni OJ. Na příštím jednání 28. května 2013 bude provedena příslušná změna rozpočtu. Během jednání byla také diskutována provozní problematika, kde na dotazy odpovídal náměstek ředitele pro provoz Bc. Tomáš Chládek. 

V pondělí 22. 4. 2013 se uskutečnil volební kongres Aliance drážního provozu Praha. Místem konání byl obecní dům v Kolíně. Na úvod byl delegáty schválen Volební program, navržena volební komise a představena kandidátka do Regionálního výboru ADP Praha. Veškeré dokumenty byly delegáty schváleny a následovaly tajné volby do volební urny.

Předsednictvo ADP předneslo informace z uskutečněných jednání se zaměstnavatelem, která se konala za účasti odborových centrál působících u SŽDC i jednání, která byla vedena separátně a vztažena k problematice řízení provozu. Výkonný místopředseda p. Fučík podrobně objasnil situaci ohledně pojištění odpovědnosti z výkonu povolání a p. Linc popsal další kroky, které bude ADP činit v rámci právní pomoci členům a jejich ochraně při mimořádných událostech.

V 19,30 byl vyhlášen výsledek voleb a zvolený Regionální výbor si ze svého středu zvolil předsedu p. Lorencemístopředsedkyni pí. Novobilskou. Regionální výbor ADP Praha bude příslušným odborovým orgánem na úrovni organizační jednotky OŘ Praha. První jednání zvoleného výboru se zaměstnavatelem se bude konat 30. 4. 2013 od 13,30 v Praze Holešovicích.

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,
Aliance drážního provozu pro Vás na jaro 2013 připravila dvě kulturní akce, kterých se můžete zúčastnit. Podmínkou je nahlášení Vaší účasti kolegovi, Petrovi Lorencovi. Zúčastnit se mohou i nečlenové ADP, avšak zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty.

 

Těšit se můžete na:

25. – 26. 4. 2013
Sportovní výlet do Hotelu AGNES v Bohdanči u Zbraslavic s bohatým programem a vyžitím.

22. – 23. 5. 2013
Výlet na jižní Moravu do Bzence s exkurzí do tamních vinných sklepů s návštěvou Brna.

Konkrétní přesné informace a kontakty naleznete v přiložených pozvánkách ke stažení ve formátu PDF. Těšíme se na Vaši účast!