Ani doba prázdnin a dovolených na dráze není dobou klidu. Alespoň ne v těch provozních obvodech kde je kritický nedostatek personálu. O příčinách tohoto stavu by se dalo dlouho diskutovat, když jednou z hlavních příčin je nedostatečné finanční ohodnocení vysoce zodpovědné práce konané v nelehkých podmínkách nepřetržitého provozu o víkendech, v noční době a o svátcích.

Mnoho zaměstnanců řeší nedostatečné ohodnocení přesčasovou prací, kdy se takto snaží vyřešit finanční situaci své rodiny. Potud by byla celá věc v pořádku. Ale máme tady i zaměstnance, kteří si nepřejí přesčasy dělat. Situace v některých provozních obvodech se ovšem vyhrotila do té míry, že v průběhu prosince 2017 byli i tito zaměstnanci přesvědčováni, aby podepsali práci přesčas nad zákonný limit 150 hodin. Dělo se tak různými způsoby od různých slibů ze strany nadřízených až po tu a tam konstatování, že může dojít k různým redukcím v počtu obsluhujícího personálu ve stanicích kde slouží více výpravčích či dispečerů nebo k zavedení noční přetržky. Takové jednání si někteří zaměstnanci vykládali jako vyhrožování a našlo se i několik kolegů, kteří právě na základě těchto obav nakonec raději práci přesčas nad limit podepsali. Stále se ale našli zaměstnanci, kteří i přesto trvali na svém a přesčasy nepodepsali.

V těchto dnech jsou i tito zbylí zaměstnanci různými způsoby "přesvědčováni", aby změnili již uzavřené dohody a navýšili svůj limit přesčasů. Ukazuje se to na co ADP upozorňuje kontinuálně posledních několik let, že bez extrémní přesčasové práce dojde ke zhroucení situace, kdy nebude možné obsadit směny. Situace je nejkritičtější v obou pražských provozních obvodech, kde již v těchto dnech mnozí vyčerpali dohodnutou kvótu přesčasů a reálně hrozí, že v posledním čtvrtletí se nepodaří obsadit všechny směny.

Práce přesčas má jasná pravidla: zaměstnavatel vám ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů a po vzájemné dohodě. Dohoda je svobodným vyjádřením vůle obou stran a nemůže být žádným způsobem vynucována.

Dne 25. 6. 2018 v 10 hodin v budově OŘ Brno proběhlo pravidelné jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil ředitel OŘ Brno Ing. Lubomír Křivánek a dále byli přítomny vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Vlasáková a Ing. Němcová vedoucí odboru financování a účetnictví a náměstkyně ředitele pro řízení provozu Ing. Onderková. Za ADP se jednání zúčastnil předseda RO ADP Brno Martin Hochman.

Hlavní body jednání byly tyto:
1. Nové dokumenty ředitele OŘ Brno
2. Vývoj čerpání mzdových prostředků za II. čtvrtletí.
3. Úprava rozpočtu prostředků FKSP na rok 2018.
4. Vývoj kolem PPV Vranovice.
5. Způsob postihování zaměstnanců za méně závažné prohřešky.

V období bezprostředně před jednáním byl zástupcům odborů rozeslán k seznámení a k připomínkování nový dokument ředitele OŘ Brno a to novelizovaný Pokyn ředitele 7/2016 Poskytování OOP u OŘ Brno ve znění 2. změny. Na jednání byl potom předložen a Ing. Němcovou krátce okomentován dokument Evidence rozvržení pracovní doby. Po krátké diskuzi byly oba dokumenty zástupci odborových centrál schváleny a podepsány.

K vývoji čerpání mzdových prostředků v OŘ Brno za I. pololetí pan ředitel a Ing. Vlasáková sdělili, že hospodaření se mzdovými prostředky je mírně přebytkové oproti plánu a bylo rozhodnuto o vyplacení mimořádné odměny do mzdy za měsíc červen 2018. Celková výše vyplacené částky činí 1 045 000 KČ, což odpovídá výši 500 KČ na jednoho zaměstnance. Přednostové PO a odborných správ mají v kompetenci úpravy konkrétní výše odměny pro každého zaměstnance. Podmínkou je alespoň jedna odpracovaná směna za měsíc červen. Dále bylo sděleno, že pokud bude probíhat čerpání prostředků zhruba dle plánu, mohlo by být přikročeno od 1. 10. 2018 k plošnému navýšení výkonové odměny pro všechny zaměstnance o cca 0,2%.

Vzhledem k převedení SON k SŽDC vyvstala nutnost aktualizovat rozpočet prostředků FKSP. Ing. Němcová proto předložila a okomentovala aktualizované dokumenty a to Rozpočet čerpání prostředků FKSP OŘ Brno od 1. 1. 2018 do 31..12. 2018 po sloučení OŘ Brno a SON Brno a Rozpočet čerpání prostředků FKSP OŘ Brno v roce 2018 pro jednotlivé odborové organizace po sloučení OŘ Brno a SON Brno. Oba dokumenty byly zástupci odborových centrál schváleny.

Zástupci ADP a OSŽ požádali ředitele o informace k plánovaným změnám v obsazení PPV Vranovice. Aktuální informace podala Ing. Onderková. V termínu od 16. 7. 2018 - 1. 9. 2018 bude pracoviště PPV Vranovice dočasně neobsazeno z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti provozu v ŽST Brno - Horní Heršpice při výluce v ŽST Brno hl. n. Současně je toto dočasné neobsazení pracoviště vyvoláno také potřebou posílit pracoviště výpravčího ŽST Brno - Jih, které bude po dobu výluk provozováno v nepřetržitém režimu. V ŽST Brno - Horní Heršpice jsou již realizovány úpravy staré dopravní kanceláře a sociálního zázemí pro výpravčí. Předpoklad obsazení pracoviště venkovního výpravčího Brno - Horní Heršpice jsou denní směny s délkou cca 13 hodin.

Na konci jednání bylo vzneseno upozornění na, podle názorů odborů a zaměstnanců, nepřiměřené využívání tzv. "Žluté karty" a to zejména při menších prohřešcích. Zástupci odborů upozornili na negativní důsledek tohoto způsobu trestu a to zejména na zvýšenou stresovou zátěž při dalším výkonu povolání. Celou problematiku udělování "Žlutých karet" vysvětlila Ing. Onderková. I po diskuzi, která na toto téma proběhla, však bohužel zůstalo stanovisko zástupců zaměstnavatele na tuto problematiku nezměněné.

Termín následujícího jednání byl stanoven na 24. 9. 2018 10:00 v budově OŘ Brno.

Společné jednání odborových organizací a zástupce zaměstnavatele se konalo dne 21. 6. 2018 v sídle SŽDC v Praze. Jednání zahájil generální ředitel Bc. Svoboda, MBA, který podrobně pohovořil o naplňování strategií v jednotlivých segmentech. V úseku NSM je zapotřebí zrychlení procesu oprav a investic do nádražních budov. V současné době mnoho rekonstrukcí či oprav bylo ukončeno, ale alokované zdroje umožňují větší počet stavebních akcí v segmentu správy majetku.

Úsek ekonomický buduje nové sídlo finanční účtárny v Pardubicích v bývalém hotelovém domě, který je majetkem SŽDC v objektu stanice Pardubice. Nově budou pouze dvě centra v Olomouci a po ukončení rekonstrukce v Pardubicích.

Zásadní pro zaměstnance řízení provozu je strategie od NŘP Ing. Hendrycha, která uvažuje o možnostech v pětici variantních řešení. První variantou je "konzervace současného stavu", která je na nákladovost nejméně náročnou, ale segment nerozvíjí. Druhou variantou je rozšiřování sítě RDP (regionálních dispečerských pracovišť) a nerozšiřování CDP. Třetí variantou je dokončení procesu centralizace, maximální rozšíření DOZ a naplnění kapacity CDP Praha. Předposlední variantou je změna organizačních uspořádání v úseku ŘP na tři oblasti (východ-střed-západ), poslední uvažovaná varianta popisuje stav, který byl k jednání při integraci řízení provozu v roce 2012, jedná se o zemské uspořádání (Čechy - Morava vs. CDP Praha - CDP Přerov) včetně organizačních změn. Veškeré analýzy SWOT dle zpracovatele mají vyrovnané silné i slabé stránky včetně příležitostí i hrozeb. Generální ředitel požaduje, aby byla ustanovena pracovní skupina, která se bude intenzivně věnovat přípravě na přijetí jedné z variant, aby dopady do celého segmentu byly minimalizovány a současně byl navržený model akceptovatelný pro zaměstnance i management SŽDC. Termín společného jednání nad tématem je stanoven v průběhu měsíce srpna. Na konci svého vystoupení Bc. Svoboda sdělil, že je nakloněn při kolektivním vyjednávání věcné argumentaci bez zbytečných průtahů, aby první změna PKS byla uzavřena v termínu prosinec 2018.

Ing. Koucký předložil zástupcům OC stanovisko MF ČR, které definuje pojem „(hromadně organizovaný) zájezd“ zásadním způsobem mění financování akcí z FKSP při vícedenních aktivitách s ohledem na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o daních z příjmů. Jde o soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší čtyřiadvaceti hodin anebo zahrnuje přenocování. Zákon tyto požadavky klade alternativně, takže zájezdem je soubor služeb uspořádaný na dobu delší dvaceti čtyř hodin, anebo soubor služeb uspořádaný na dobu právě dvaceti čtyř hodin i kratší, pokud zahrnuje i přenocování. O zájezd jde však pouze tehdy, obsahuje-li takový soubor služeb nejméně 2 plnění z výčtu, zahrnujícího ubytování, dopravu nebo jinou službu cestovního ruchu, jež není doplňkem ani dopravy, ani ubytování a přitom tvoří významnou část souboru služeb.

Pokud součet příspěvků z FKSP poskytnutých na rekreace, zájezdy (včetně hromadně organizovaných) a TDM pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky přesáhne v součtu v daném kalendářním roce částku 20 000 Kč, bude částka převyšující tento limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu, a to za měsíc, ve kterém mu byla jako příspěvek poskytnuta.  Důchodce SŽDC je v tomto případě povinen rozdíl vrátit, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po poskytnutí příspěvku.
 
Pokud akce nebo soubor akcí obsahuje přenocování nebo je delší 24 hodin jedná se dle výkladu ministerstva o zájezd. Jednotková cena musí být následně zdaněna dle zákona a zaměstnanci provedena srážka ze mzdy. K tomuto tématu se uskutečnila vzrušená diskuse, ale výklad byl akceptován.

Následně ředitel O10 předložil formulář, který bude nově CSS vyžadovat při registraci zaměstnanců v odborové organizaci ve vazbě na Nařízení EU (GDPR).

Další informací byl statistický výstup z uskutečněné prolongace, která se konala v měsíci květnu. Zdanění aplikace komerční vlaky či cestovní zavazadla (kola) se uskuteční během splatnosti faktury od ČD a. s., předpoklad je za období splatnosti mzdy za měsíc červen. Bylo sděleno, že v rámci spolupráce se zdravotní pojišťovnou MV 211, je i letos pojištěncům této pojišťovny k dispozici cca. 10- 15 poukazů na "mini KOP", která je určena pro zaměstnance pracující v náročných provozech z hlediska psychické nebo fyzické zátěže. O přidělení rozhoduje ředitel OŘ.

Ing. Koucký sdělil, že celkem třiceti novým zaměstnancům byl vyplacen náborový příspěvek, jedná se o profese výpravčí, elektromontér, návěstní technik.

Vedoucí oddělení benefitů O10 GŘ, Ing. Pospíšil pohovořil o výběrovém řízení na dodávku zábleskových světel včetně upevnění, která se budou následně testovat v jednotlivých OŘ. Po úspěšném zkušebním provozu budou organizační jednotky vybaveny dostatečným počtem sad pro zvýšení bezpečnosti při práci v provozované dopravní cestě. Další společné jednání OC a zaměstnavatele se uskuteční v polovině srpna.