Ve dnech 31. 10. až 1. 11. 2018 uskutečnili zástupci ADP (Ing. Zazvonil, Petr Fučík) prohlídku brněnského uzlu, která měla za cíl podrobně se seznámit s aspekty probíhající rekonstrukce žst. Brno hl. n., Brno dolní nádraží či přímou vazbu na žst. Brno Židenice. Během dvoudenního programu byla jedinečná příležitost problematiku řešit v místě stavby, která spočívá v rekonstrukci zabezpečovacího zařízení ve stanici Brno hl. n., kde dojde od změny GVD ke zrušení St. 3, 4 a 5, v dalších etapách i St. 2 a 6. Tato rekonstrukce s sebou přinese dopady do zaměstnanosti, resp. změnu technologie a zrušení funkce signalista na hlavním nádraží. Vzhledem k vážnosti situace a obávám stávajících zaměstnanců o další existenci se uskutečnila na OŘ Brno informativní schůzka s managementem. Delegaci ADP přivítal ředitel Ing. Křivánek, nově jmenovaný náměstek pro řízení provozu Ing. Surý a později konkrétní dotazy zodpověděla Ing. Onderková. Z důvodů nadbytečnosti nebude nikdo propuštěn, byli jsme ujištěni, že se všemi dotčenými zaměstnanci se komunikuje a Ing. Surý přislíbil, že uspořádá informativní schůzku pro zaměstnance, aby se předešlo možným nedorozuměním. Někteří signalisté byli osloveni a zařazeni do kurzu D-07 pro výpravčí, někteří nastoupí od ledna do kurzu, ostatním bude nabídnuto jiná pracovní pozice v rámci ŽUB.

Diskutovalo se o provizorním, ale také definitivním obsazení stanice Brno hl. n po rekonstrukci, kdy dojde k nahrazení elektromechanického zařízením elektronickým ovládaným z JOP. Cílový stav má být 5 výpravčích k obsluze v denních směnách a 4 výpravčí v noční době. S tímto souvisí i změna obvodů a kompetencí jednotlivých výpravčích ve směně.

Dále nás ředitel OŘ informoval o nových hranicích PO od 1. 1. 2019, kdy dojde k vytvoření PO Břeclav, Jihlava a Brno v nových geografických polohách. Otázka padla i na PPV Břeclav, kde nás Ing. Onderková ujistila, že se připravuje obsazení tohoto pracoviště výpravčími. Předseda ADP zhodnotil nevyhovující a především nestandardní stav v zařazeni výpravčích do tarifních stupňů na hlavním nádraží, kde TS 11 mají jen někteří výpravčí a ostatní pouze TS 10. Vedením OŘ byla přislíbena aktivita v této oblasti a došlo ke shodě, že náprava je nutná. Tuto aktivitu mělo ADP již v minulosti, ovšem O10 GŘ vždy požadavek odmítl.

Během návštěvy v Brně byla možnost sejít se s některými členy RV ADP Brno, se zaměstnanci ve výše uvedených stanicích či provést kontrolu nad stavem BOZP.

Dne 29. 10. 2018 proběhl ve Starém Kolíně kongres Regionálních organizací ADP působících na Generálním ředitelství, CDP Praha a OŘ Praha. Tak jako každý rok to byla jedinečná příležitost setkání nejvyššího vedení naší organizace se stále se rozšiřující členskou základnou. Na začátku předseda ADP Ing. Jan Zazvonil shrnul události uplynulého roku, pohovořil o aktuálním dění a nastínil budoucí vývoj. Z událostí uplynulého období zmínil navázání mezinárodní spolupráce se slovenskými kolegy z Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD), dále vstup do ČMKOS a také rozšíření členské základny, kdy nyní působíme například i na Vysočině a další rozšíření se uskutečňuje v současnosti. Zvyšující se počet členů klade větší nároky na komunikaci, i proto bylo rozhodnuto prezentovat ADP také na Facebooku.

Na to navázal předseda RO ADP Praha Milan Gajdács, který zdůraznil význam rychlé komunikace a to nejen s našimi členy moderními způsoby včetně interaktivity, kterou právě sociální sítě umožňují. Zpětná vazba od řadových členů je vždy velmi důležitá a přínosná. Proto kromě rychlého a aktivního informování ze strany jednotlivých předsedů Regionálních organizací, je důležitá i komunikace od řadových členů i prostřednictvím Facebooku a to zejména v situaci kdy členů neustále přibývá. Dále předseda pražské organizace hovořil o aktuálním vývoji při tvorbě oponentního návrhu Katalogu prací, když novelizace Katalogu, tak jak byla předložena zaměstnavatelem, neudělala v současném znění Katalogu, co se týče zaměstnanců řízení provozu, žádnou změnu. Pracovní verze našeho návrhu Katalogu byla předložena všem členům k nahlédnutí. Následně členové pokládali různé dotazy. Mimo jiné i o aktuálně započatém kolektivním vyjednávání, které zodpověděli naši přítomní kolektivní vyjednavači.

Následné vystoupení patřilo předsedovi naší organizace na CDP Praha Petru Lorencovi, který pohovořil o proběhlých i plánovaných akcích FKSP, mechanismu fungování FKSP, které mělo zároveň formu školení. Dále vystoupil místopředseda Daniel Linc. Ve svém vystoupení informoval o výhodách členství v ČMKOS pro naše členy a také zmínil úkoly, které z našeho členství plynou. V dalším bloku vystoupil výkonný místopředseda Petr Fučík, který pohovořil o stavu BOZP a aktuálních i minulých problémech v této oblasti.

Následně byli přivítáni hosté: ředitel CDP Praha Ing. Pavel Kolář, technický náměstek ředitele CDP Praha Ing. Tomáš Javůrek, náměstek ředitele pro provoz OŘ Praha Ing. Ladislav Ludvík a náměstek ředitele pro ekonomiku OŘ Praha Ing. Juraj Gánovský. Ředitel CDP mimo jiné hovořil o dalším rozšiřování dálkového řízení, o rozdělení práce mezi traťové dispečery a výpravčí na PPV a nastínil vize dalšího směřování v oblasti řízení provozu. Ing. Gánovský informoval o ekonomické situaci na OŘ Praha i ve vztahu k vyplacení zvýšených výkonových odměn v posledním kvartále tohoto roku.

Na závěr byl dán prostor všem členům. Každý měl možnost položit otázku zástupcům zaměstnavatele a další program probíhal formou diskuse. Děkujeme všem zástupcům zaměstnavatele za účast a konstruktivní diskusi. Děkujeme našim členům za hojnou účast a těšíme se na další setkání s vámi.

CELÁ FOTOGALERIE >>>

Od 1. 10. 2018 se Aliance drážního provozu stala právoplatným členem největší odborové centrály v ČR. Náš vstup do ČMKOS klade také časové nároky na členy předsednictva ADP, kteří se již pravidelně budou účastnit pořádaných akcí. Místopředseda Daniel Linc se zúčastnil jednání Rady, kde se diskutovala i otázka kolektivního vyjednávání u všech podniků, kde působí odborové organizace sdružené v ČMKOS. Výkonný místopředseda Petr Fučík a předsedkyně Centrální revizní komise se zúčastnili semináře k problematice GDPR, zaměřené především na činnost spolků a odborových organizací. Poznatky z tohoto školení budou uplatněny v rámci ADP v souladu s příslušnou legislativou nyní zk. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který bude v roce 2019 novelizován v souladu s Nařízením EP a Rady č. 2016/679, či zk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo zk. č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách.

Další akcí pořádanou v rámci konfederace byla konference zaměřená na agenturní zaměstnávání, které se zúčastnil, předseda Ing. Zazvonil a Petr Fučík. Hosté byli zástupci Ministerstva vnitra, MPSV, Svazu průmyslu a dopravy, Státního úřadu inspekce práce aj., kteří podrobně a z vlastních zkušeností prezentovali tuto problematiku. V měsíci listopadu se bude konat pravidelné jednání Rady, 1. Sněm ČMKOS, závěrečná konference k projektu "Konec levné práce" a další aktivity, kde budou naši zástupci přítomni a členové ADP informováni.

Jednání se zaměstnavatelem bylo rozděleno do dvou základních částí. První z nich bylo věnováno kolektivnímu vyjednávání, kde byl podrobně prezentován oponentní návrh odborových centrál (OC).

Po první části přijal pozvání Ing. Jasenčák, který byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro řízení provozu s účinností od 1. 11. 2018, aby prezentoval organizační změny na svěřeném úsek. Představil hierarchii na úrovni GŘ, OŘ i PO. V rámci jednotlivých odborů na úrovni GŘ dojde k integračním procesům, přeskupení pravomocí nebo jiným změnám. Byli jsme informováni, že k propouštění z důvodu nadbytečnosti nedojde. Další změny se plánují na nižších organizačních úrovních až po Provozní obvody. K 31. 12. 2018 zanikne všech 35 PO a k 1. 1. 2019 vzniknou nové obvody v jiných geografických polohách v celkovém počtu 23. V Praze zůstane pět PO s novou hranicí působnosti Praha hl.n, Beroun, Kolín, Nymburk a Kralupy nad Vltavou. Organizace práce bude nově nastavena a posílí kompetenčně mj. pozice Dozorčí provozu. Nové hranice obvodů při této organizační změně stanovovali jednotlivá OŘ. Termín definitivních hranic obvodů je stanoven do 31. 10. 2018.

V diskusním bloku, byl Ing. Jasenčák tázán zástupci ADP, zda li dojde k nápravě chybného rozhodnutí o neobsazení PPV Břeclav, kdy bude novelizován Pokyn č. 9/2013 a jak bude probíhat další fáze centralizace. Nově bude realizován na Moravě systém, který se osvědčil u CDP Praha a přímé zapojení zaměstnanců PPV do provozní práce během směny. Pracoviště PPV v Břeclavi bude v budoucnu obsazeno výpravčími a dojde k postupné obměně HW a SW na požadovanou úroveň, tak aby se zajistili podmínky pro obsluhu jako aplikovaný systém v Čechách. Centralizace bude dle harmonogramu pokračovat i nadále. Nově budou budována "integrovaná pracoviště", což bude synonymem pro RDP. Na těchto pracovištích bude integrována obsluha PPV, místních DOZ, dirigujících dispečerů, seřaďovacích stanic či místní práce v uzlu. Stále přetrvává úzus, že uzlové stanice efektivně bude řídit traťový dispečer z CDP a posun či zmíněnou místní práci výpravčí na integrovaném pracovišti. Mnoho návrhů má své opodstatnění jiné jsou k další diskusi.

Druhé jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace.

Zástupce odborových organizací zaslal dne 26. 10. 2018 zaměstnavateli protinávrh odborových organizací k návrhu předloženému zaměstnavatelem dne 15. 10. 2018.

Na dnešním jednání zástupci odborových organizací svůj společný předložený protinávrh podrobně okomentovali. Hlavní části protinávrhu odborových organizací:

  • nesouhlas s kondičním programem, návrh na zachování kondičních pobytů s rozšířením nárokových profesí, snížení počtu odpracovaných let na kondiční pobyt a návrh přesunout některé stávající profese z 3leté periody do 2leté a dále návrh na zrušení finanční spoluúčasti účastníka KOP;
  • návrh na odměnu za školení přes portál STKR v mimopracovní době;
  • návrh na vyšší sazbu osobního příplatku i při jiných zkouškách než dle předpisu SŽDC Zam1 (HZS, SŽG);
  • návrh na zavedení jednoho rizikového příplatku HZS, který by nahradil současné příplatky za použití izolačních dýchacích přístrojů, odměnu za odklizení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat, příplatek za práci ve výškách a nad volnou hloubkou 10 m apod.
  • návrh na výrazné navýšení tarifních mezd a výkonové odměny a většiny příplatků i odměn a dále rozšíření počtu pásem osobního příplatku;
  • návrh na navýšení nominální hodnoty stravenek.

Zaměstnavatel vyjádřil své stanovisko, že už na základě prvotních kalkulací protinávrhu odborových organizací je předložený návrh pro naši organizaci finančně nerealizovatelný.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 6. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.