Osmé jednání zahájil náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleš Krejčí, který konstatoval, že průběh a výsledky letošního kolektivního vyjednávání v rámci podniků české železnice jsou na SŽDC nejdále.

Zaměstnavatel předložil nové návrhy, ve kterých postupně navyšoval objemy použitelných prostředků, a to na tuto úroveň:

  • Navýšení výše tarifních mezd o 3 %;
  • Objem nového druhu zvláštní odměny na zvýšení motivace ve výši 1 %;
  • Navýšení disponibilního objemu na výkonové odměny na 5,8 % tarifních mezd;
  • Nové sazby odměny z dohody pracovníku dozoru (sazba A 86 Kč/hod, sazba B 90 Kč/hod, sazba C 94 Kč/hod);
  • Navýšení minimální hodinové sazby příplatku za práci v noci a příplatku za práci o sobotách a nedělích na 17 Kč/hod (výše procentní sazby – 11 % průměrného výdělku se nemění);
  • Poskytnutí jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2018 zaměstnancům SŽDC ve výši 3 750 Kč.

Zaměstnavatel shrnul, že tento návrh včetně již dohodnutých textů znamená navýšení rozpočtu mzdových a ostatních osobních nákladů o cca 5,6 % oproti rozpočtu roku 2018.

Odborové organizace na návrh zaměstnavatele nepřistoupily a nadále požadují navýšení výše tarifních mezd o 8 %. Toto navýšení je pro zaměstnavatele nerealizovatelné.

Další termín kolektivního vyjednávání je ve čtvrtek 6. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Dne 29. 11. 2018 proběhlo setkání členské základny na Regionálním volebním Kongresu v Brně. Po odchodu výpravčího a předsedy brněnské organizace Martina Hochmana 
od SŽDC, bylo třeba zvolit nové vedení RO. Také příchod početné skupiny kolegů z PO Havlíčkův Brod (od 1. 1. převážně PO Jihlava) si vyžádal změny ve složení výboru brněnské organizace. Regionální výbor se rozšířil o dva zástupce z uvedeného PO, aby byla zajištěna efektivita řešení případných podnětů vyžadujících si přítomnost zástupců odborové organizace.

Regionální výbor Aliance drážního provozu bude pracovat ve složení: předseda - Jan Koudelka, místopředseda – Martin Klučka, člen Výkonného výboru za RV ADP Brno – Ing. Olga Audová. Dále členové: Václav Jaša, Luděk Németh, zástupci z PO Havlíčkův Brod Libor Čížek, Bohumil Polanský.

Kongres navštívili členové VV Aliance drážního provozu výkonný místopředseda Petr Fučík a předsedkyně revizní komise Lenka Gillichová. Petr Fučík, který současně zastupuje ADP při kolektivním vyjednávání, informoval přítomné o dosavadním průběhu KV a prioritách naší organizace. Všichni přítomní členové Regionální organizace ADP Brno vyjádřili absolutní podporu při jednáních se zaměstnavatelem o kolektivní smlouvě a případné nepodepsání KS, protože požadavek členů ADP je navýšení tarifní mzdy, která 
za poslední roky nijak výrazně nevzrostla.

Petr Fučík ještě upozornil na členství naší odborové organizace v ČMKOS a z toho plynoucí povinnosti, ale také výhody a benefity pro naše členy. Aktuální informace jsou průběžně doplňovány na našich webových stránkách.

V následujících dnech bude aktivován nový komunikační kanál v prostředí Facebook - uzavřená skupina, kde registrovaní členové (hosté) budou moci sledovat vytvořené videospoty, které budou reflektovat na aktuální problematiku v rámci SŽDC.

Na sedmém jednání zaměstnavatel předložil dva nové návrhy, které byly ze strany odborových organizací přijaty:

1. možnost zaměstnanců s tarifní mzdou dokládat průběžně žádosti o započtení předchozí praxe s možností změny pásma osobního příplatku od 1. kalendářního dne následujícího měsíce po schválení zápočtu odpracované doby ředitelem organizační složky; podmínek přidělení sazby B i pro zaměstnance odborně způsobilé v HZS – znění článku č. 10 Osobní příplatek přílohy č. 2 PKS je nyní schváleno a uzavřeno;

2. zrušení příplatku při použití izolačních dýchacích přístrojů; stanovení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS zařazených v příslušném měsíci do výjezdu na 1 000,-/měsíčně; zavedení příplatku za práce ve výškách a nad volnou hloubkou při práci na laně ve výši 60 Kč/hod; výše služebního příplatku a podmínky stravování HZS dle roku 2018.

Dále předložil návrhy řešící zvýšení zvláštní odměny, poskytnutí jednorázové mimořádné odměny za měsíc listopad 2018.

Odborové organizace předložily požadavek na prioritní řešení navýšení tarifních stupňů a následně jednat o dalších sporných ustanoveních a návrzích zaměstnavatele.

Zaměstnavatel shrnul, že doposud předložil návrhy navýšení rozpočtu mzdových a ostatních osobních nákladů o cca 5 % oproti roku 2018. Zdůraznil, že oproti stávajícímu návrhu tarifních mezd je další navýšení pokřivením přijatého systému tarifních stupňů pro rok 2018. Taktéž zdůraznil, že navýšení ostatních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek, příplatky za práci o sobotách a nedělích, příplatky za práci v noci) umožní navýšení objemu mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 2019.

Zaměstnavatel předložil a podrobně okomentoval návrh rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2019. Dále o nich bude jednáno na dalších jednáních.

Dále byly podrobně probrány aktualizované pokyny generálního ředitele ve věci rozhodnutí o organizačních změnách k 1. 1. 2019 v oblasti správy majetku oblastních ředitelstvích, řízení provozu a centralizace účetních operací do Centra sdílených služeb.

Další termín kolektivního vyjednávání je v úterý 4. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele

Dnes 26. 11. 2018 se uskutečnila pracovní schůzka předsedy ČMKOS a předsednictva ADP v žst. Praha Smíchov. Josef Středula přijal pozvání k návštěvě pracoviště výpravčích Praha-Smíchov os. n., kde mu pracovněprávní i odbornou problematiku popsal místopředseda ADP Petr Fučík a Ing. Jan Zazvonil. Hovořili jsme o odměňování, pracovní době i pracovních podmínkách. Následné jednání o činnosti odborového svazu proběhlo v kanceláři ADP, kde byl předseda Středula podrobně informován o naší práci, průběhu kolektivního vyjednávání, možnostech odborové organizace apod. Akcent byl především kladen na informovanost zaměstnanců o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC, neboť zákonné podmínky jsou legislativně dané. Diskuse byla velmi konstruktivní a pozvání pana předsedy splnilo účel, neboť problematika řízení železničního provozu je specifická a klade vysoké nároky na odbornost. S tím souvisí i naše odborová činnost v ADP.