V úterý 8. 10. 2013 se postupně konaly tři bloky kolektivního vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu. První dopolední blok byl věnován revizi celého textu PKS a poslední připomínky či stanoviska se do návrhu zapracovala. Významným stanoviskem OC, které bylo zapracováno do textu, byl návrh změny platnosti PKS z tříleté (2014 -2016) na jednoletou (2014). V odpoledním a večerním bloku jednání byl postupně procházen text PKS a započalo se již s argumentací jednotlivých stran. Některé argumenty byly formulovány per partes (integrace po částech), jiné jako společné stanovisko OC. Po rozsáhlé diskusi nad jednotlivými body bylo jednání ukončeno ve 20,30 hod.

V pondělí 7. 10. 2013 si zástupci OC a zaměstnavatele vyjasnili svá stanoviska k navrženým textům PKS. Zaměstnavatel předal své stanovisko k poslednímu společnému dopisu, který byl adresovaný generálnímu řediteli a týkal se postupu a reakce na proces podaného protinávrhu. Po sdělení stanovisek obou jednajících stran došlo k posunu, který znamenal implementaci většiny stanovisek OC do textu návrhu zaměstnavatele. Došlo tedy k dohodě o dalším  postupu v kolektivním vyjednávání. Ve večerních hodinách byl první den jednání ukončen.

Tento týden, v úterý 1. 10. 2013 byl na GŘ SŽDC, státní organizace doručen dopis podepsaný všemi zástupci OC. Týkal se vyjádření ke stanovisku generálního ředitele, které zástupci zaměstnanců obdrželi v písemné i digitální formě a jeho obsahem byla především neakceptace předloženého protinávrhu PKS. Reakce zaměstnavatele a další postup, který by měl směřovat k dohodě se předpokládá na kolektivním vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu ve dnech 7. – 10. 10. 2013.

V pátek 27. 9. 2013 se konal prozatím poslední volební kongres - Regionálního výboru ADP Ústí nad Labem. Na programu jednání byly volby a informace z důležitých jednání. Členové regionální organizace si zvolili svůj RV ADP. Následně se uskutečnila volba předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen p. Ivan Salaba a místopředsedou p. Roland Konský. Následoval blok přednášek a diskuse, především o zahájeném kolektivním vyjednávání (p. Zazvonil a p. Fučík), informace o stavbě budovy CDP Praha, problematiku bezpečnostních přestávek a jejich implementaci v Kolíně přednesl p. Hanka. Diskutovalo se také o problematice děčínského uzlu a možnostech řešení (p. Linc).

V závěru se členové VV ADP zúčastnili prohlídky ústředního stavědla Děčín, kde byl názorně prezentován současný stav na pracovišti včetně aktuálních nedostatků, které je nutné vyřešit.

Novému RV ADP Ústí nad Labem jménem Výkonného výboru gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v práci.

  

Zaměstnavatel a OC se setkali dne 23. 9. 2013 na plánovaném jednání o kolektivní smlouvě (kolektivním vyjednávání). Na programu bylo dosáhnout shody v dokumentu „Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC, státní organizace sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejich změn". Po diskusi, která byla nad jednotlivými odstavci předloženého textu nebo v navrhovaných počtech přítomných členů týmů na kolektivním vyjednávání bylo shody dosaženo. Za ADP se budou jednotlivých vyjednávání zúčastňovat vždy maximálně tři zástupci z celkového počtu pěti. Ve vyjednávacím týmu jsou Bc. Jan Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc, Pavel Hanka a Jiří Rothanzl. Na jednání došlo k posunutí termínu ukončení KV a to k 10. 12. 2013.

Pokud nedojde k uzavření PKS do této doby, bude se rozhodovat o dalším postupu po tomto datu. Zaměstnavatel navrhl v termínu 7. – 10. 10 2013 internátní kolektivní vyjednávání.

To se bude konat v Roztokách u Křivoklátu, kde bude nutné, aby zástupci OC veškeré rozpory či souhlasy implementovali do návrhu PKS, který předložil zaměstnavatel. Byl schválen návrh harmonogramu dalších vyjednávacích dnů na následující období.. Na jednání probíhala také živá diskuse mezi zástupci OC bez účasti zaměstnavatele, kde se mj. řešila problematika návrhu OSŽ na příplatky dispečerů CDP, který nebyl zapracován do společného protinávrhu. Bohužel OSŽ tento návrh v prvním kole připomínek a námětů k PKS nepředložilo a následně v kole druhém 28. 8. 2013 byl do textu vložen s odůvodněním, že v rámci diskuse při ústním jednání bude návrh dostatečně odůvodněn. Bohužel jak v minulých příspěvcích zaznělo, na jednání, které se konalo v sídle OSŽ nebyli všichni zástupci OC přítomni, takže návrh nebyl zapracován ani přijat. Toto jen na vysvětlenou všem zaměstnancům CDP, neboť jsou tendenční snahy od zástupců OSŽ daná fakta interpretovat svým členům jinak!

Zástupci zaměstnavatele podali informaci o postupném ukončení „Povodňové sbírky" a postupu vyplácení prostředků zaměstnancům SŽDC.

V odpoledních hodinách se konalo jednání u Ing. Nachtmana, kde byli přítomni, náměstek ředitele OŘ Ústí nad Labem Ing. Tržil, PhDr. Šel a p. Andrýs (IT). Diskutovalo se, nad problematikou ústředního stavědla Děčín, kde zástupce ADP podrobně popsal nevyhovující stav na daném pracovišti, který se týkal problémů s jednotlivými aplikacemi nebo nárůstem dopravy v děčínském uzlu a zvýšené potřebě dispečerské práce ve stanici, kterou musí vykonávat stávající výpravčí ve službě. Ing. Tržil, navrhl některá optimalizační řešení, která se budou muset pečlivě prodiskutovat se zaměstnanci na ÚS v Děčíně. Následně se vyvolá další jednání. V říjnu se bude konat společné jednání mezi zástupci německé strany a SŽDC, kde bude přítomen i náš zástupce, aby se eliminovali dlouhodobé nedostatky v provozní práci.